11 Rad pro kreativní lidi/ 11 tips for creative people


Miluji psaní. A taky moc ráda povídám. Mám potřebu se s vámi podělit o tyto rady, které mě napadly takhle jednou při hodině češtiny.. a které se vám můžou hodit. A určitě vás napadnou další a další.. napište je pro ostatní do komentáře pod příspěvek a pojďme tu rozpoutat kreativní diskuzi.

I love writing. And I also like to narrate. I feel like sharing some hints with you which occurred to me during the Czech lesson, and which can be useful for you. I’m sure you can think about more and more tips... comment them below the article and let’s start a creative discussion.

#1 JDI S DOBOU

Ať je vám 15 nebo 40. Tato první rada je ta nejlepší, kterou jste kdy mohli dostat. Chcete-li uspět, je nevyhnutelné ji aplikovat. Jít s dobou, sledovat mladé, učit se od nich. Jedině tak můžete stoupat a stoupat výše, místo toho, abyste zapadli mezi zbytek. Sociální sítě, všechny ty Instagramy, Twittery… pro někoho hloupost. V dnešní době obrovská příležitost, jak si vytvořit komunitu, kterou bude vaše práce zajímat. Neházejte všechny puberťáky a mladé do jednoho pytle, znám tolik talentovaných a úspěšných lidí v tomto věku, u kterých se dá najít spousty inspirace.

#1 LIVE THE PRESENT DAY

No matter how old you are, 15 or 40. This advice is the best you‘ve ever could get. If you want to be successful, it’s necessary to follow this advice. Be in, have the young in view, learn from them. It’s the only way how to get higher and higher, instead of disappearing in the rest. Social networking websites, all the Instagrams, Twitters...such a rubbish for some people. But nowadays it’s a huge opportunity to make some community that will be interested in your work. Don’t think the same about all teen-agers and the young, I know many talented and successful people at this age, who you can find inspiration in.

#2 SDÍLEJ A UKAZUJ

Půjdete-li s dobou, pochopíte, že to je v dnešní době bez internetu nemožné. Budete-li každý den sdílet něco ze své práce, brzy najdete podobně naladěné lidi, kteří vaši práci budou obdivovat, podporovat a hlavně sdílet dál! Pokud třeba přemýšlíte nad tím, jak by vás vaše hobby mohlo uživit, není nic jednoduššího, než si založit Facebookovou stránku a zkrátka vyjít s kůží na trh. Ze začátku to může jít pomalu, pravděpodobně vaší stránku nejprve budou sledovat vaši přátelé, později se přidají přátelé přátel, přátelé přátel přátel… však vy to jistě chápete. Čím aktivnější na sociálních sítích budete (tím se nemyslí vysedávání na Facebooku a projíždění hlavní zdi, na které se stejně nic neděje), čím častěji budete ukazovat na čem právě pracujete.. tím větší šance je, že uspějete a vaše tvorba se bude líbit. A ještě něco. Jste-li například výrobce šperků, sdílejte své šperky, návrhy, skici, fotky z výstav.. vše, co se tohoto oboru týká. Pamatujte, že sem nepatří to co jíte, to co pijete, to, kde nakupujete a kam po večerech chodíte. Bylo by to užitečné jedině v případě, že jste popstar a máte na FB 40 milionů uživatelů, kteří vás sledují a kopírují na každém kroku.

#2 SHARE AND SHOW

If you become accustomed to the present day, you’ll understand that nowadays it’s impossible to work without the Internet. If you share some piece of your work every day, you’ll shortly find people in the same mood who will admire it, support it and above all go on sharing! For example if you think about how your hobby could become a business, there’s nothing easier than set up a Facebook profile and just launch it. At the beginning it might go slowly, your first followers will be your friends, afterwards friends of your friends, friends of friends of your friends... you know. The more you’ll be active on social networking websites (it doesn’t mean to be on Facebook all day long, going through the main wall where’s nothing happening anyway), the more you’ll be posting your recent work, the better is your chance to be successful and popular. And one more thing. If you are a producer of jewels, share your products, designs, sketches, photos from events and exhibitions, simply everything relating to this field. Remember there shoudn’t be posting what you eat, drink, places where you go shopping or where you go for a drink. It’s pointless, unless you’re a popstar with 40 millions followers who follow you and copy your every step.

#3 ČTI

Knihy, ne články, ani bulvární časopisy. Poděkujme Johannesu Gutenbergovi, vynálezci knihtisku. Čtení knih, je jedna z mých nejoblíbenějších aktivit. Nemám namysli knihy typu: Kůň a já, Láska u moře.. ale kvalitní četbu o seberozvoji, umění, sdílení, sociálních sítích, životopisů výjimečných lidí, nebo povalečské knihy, které vám řeknou, že není vůbec na škodu, celý den (nebo týden nejlépe) nic nedělat a věnovat se jen tomu, co vás baví (přečtěte si Jak být volný a Jak být líný od Toma Hoghkinsona). Jde tu hlavně o inspiraci a druh odpočinku. Při čtení jakékoliv knihy z těchto oborů mě napadnou minimálně tři velkolepé nápady a myšlenky. To je podle mě poselství knih. Vzít si z každé knihy to nejlepší a spojit to v jednu velkou bublinu, do které se položíme a naplníme svůj život tím, co se nám nejvíce zamlouvá. Čtěte prosím, opusťte čtečky, časopisy, které jsou z 70% naplněny reklamou, články na internetu, kde je reklama přes 80% obrazovky,.. a vyražte si pro p.r.a.v.o.u knihu do knihkupectví. Pro tu, která voní, otáčíte její listy a je to kus přírody.Ke knihám se ještě vrátím v někdy příště.. podělím se s vámi o top knihy, které mě osobně velmi pomohli s uvědoměním si spousty věcí, možná pomohou i vám.

#3 READ

Books, not articles, not even scandal sheets. Let’s thank Johannes Gutenberg for invention of letterpress printing. Reading books is one of my favourite activites. I don’t mean that kind of books like A Horse And Me, Love By The Sea... but good reading of personal growth, art, sharing, social networking websites, biographies of exceptional people. Or those books which can tell you that it doesn’t matter to do nothing all day long (or better the whole week) but the right activity that you like the most (read the books How to be Free and How to be Idle by Tom Hoghkinson). It’s mainly about inspiration and kind of relaxation. At least three grand ideas and thoughts strike me while reading any book of this field. In my opinion this is the message of books. To take the best of each book and connect it into a big bubble which will become our source of inspiration, happiness and positive energy. Please go in for reading, leave e-book readers, magazines which are full of advertising, articles on the Internet where the promotion covers 80% of the screen,.. and set out to buy a real book. The one which has a nice smell, you can turn the pages and it’s a piece of nature. I will get back to books next time... I’d like to recommend you my favourite books which influenced me in many ways and which might help you as well.

#4 POZORUJ A NASLOUCHEJ

Je dobré čas od času vypnout. Na chvíli odejít, abyste se opět mohli vrátit (báječná věta z knihy Ukaž, co děláš). V tento čas zkuste naslouchat. To, že jste se hodili “off” neznamená, že nemůžete přemýšlet a nechat v hlavě zrodit další báječné myšlenky a nápady. Inspirací vám tentokrát můžou být lidé! Zkuste na chvíli odložit svůj chytrý telefon a pozorujte, co lidé nosí, jak hovoří, co mají na sobě za barvy, šperky,.. hledejte kolem sebe. Vždyť i ty nejúspěšnější módní magazíny vybírají trendy na následující sezónu podle zajímavých lidí na ulici.

#4 WATCH AND LISTEN

It’s good to switch off now and then. Leave for a while in order to be able to get back (wonderful sentence from the book Show Your Work). Try to listen at this time. The fact you’re having some rest doesn’t mean that there’s no time for thinking of new thoughts and great ideas. People might be your inspiration this time! Try to put your smart phone away and watch people, what they wear, the way they speak, what colours and jewels they have on... cast around for anything about. Even the most successful fashion magazines give the trends for following season according to interesting people in streets.

#5 VEĎ SI DENÍK

Nemusí být o tom, co jste dělali včera ráno. Ale obyčejný sešit vám může sloužit k uchovávání poznámek. Hlava si oddychne, když svůj nápad zapíšete a nemusíte na něj neustále myslet ze strachu, že jej zapomenete. Psát a zaznamenávat si můžete všechno. Já preferuji spíše obrázkové deníky. Vystřihávám si útržky z časopisů, co se povalují doma, lepím skici, které jsem nakreslila ve škole při hodině, zapisuji si zajímavá motta z knih… Bude-li vám někdy chybět tvořivá nálada, není nic lepšího, než si lehnout do postele s horkým čajem a listovat si to, co jste za poslední dobu zaznamenali. Inspirace, inspirace, inspirace….

#5 KEEP A DIARY

It doesn’t have to be about your yesterday’s morning. But a common notebook can be used for keeping notes. Your brain will be relieved, if you write your idea down and so you don’t have to think about it constantly and worry about forgetting it. You can write and take anything down. I prefer pictorial diaries. I cut scraps out of magazines which lie around at home, stick sketches which I drew at school, write some interesting mottos from books... When you miss a creative atmosphere, there’s nothing better than to take a cup of tea to your bed and browse through your recent notes. Inspiration, inspiration, inspiration...

#6 FOŤ

Všechny předešlé rady doplní tato. Foť. Fotografování je skvělé médium, v dnešní době je to tak neuvěřitelně jednoduché a ultra rychlé. Foťte všechno, co se vám líbí. Paní z obchodu s hezkým šperkem, plakát se zvláštní grafikou, zajímavý obraz na výstavě (potají)... a to nejdůležitější. Foťte svoji práci! A tu poté sdílejte. Vidíte, jak se vše doplňuje? Sdílet svou vlastní tvorbu má jednu báječnou výhodu. Můžete se vrátit v čase a pozorovat, jak jste si vedli před několika lety.. uvidíte svůj pokrok. Komu stále focení nejde, šup k nám do LC Academy na workshop :).

#6 TAKE PHOTOGRAPHS

All the previous advice are completed by this one. Take photos. Photography is a great medium, nowadays it’s incredibly simple and super quick. Take photos of everything you like. A woman wearing beautiful necklace, a poster with special graphics, an interesting picture at the exhibition (secretly)... and the most important. Take pictures of your work! And then share it. See, how is everything connected with each other? There is one amazing advantage of sharing your own work. You can go back in time and watch how you were doing a few years ago... you’ll see your progress. Who is still not good at this, come to our LC Academy workshop :).

#7 UČ SE A VRAŤ SE NA ZAČÁTEK

Máte občas pocit, že už jste ve svém oboru vyzkoušeli všechno, co šlo a nevíte coby? Vraťte se na začátek. Zkuste si všechny techniky od začátku a experimentujte. Možná objevíte to, co vás nejvíce kdysi bavilo. Pak na tom zapracujte a rozvíjejte. Naleznete svůj styl. Už jsem to kdysi někde psala, váš styl jste VY. To, co nosíte, co máte rádi, co obdivujete.. jen to musíte vzít, hodit do jednoho pytle a ten postupně otevírat a čerpat z něj. Tvořte šperky a věci, které byste sami nosili, nebo je vystavili v obýváku. Budou-li se líbit vám, blahopřeji. Váš styl.Vůbec občas není na škodu zaplatit si nějaký kurz. Klidně z jiného oboru. Znalosti z kurzu pak můžete skloubit s tím, co již umíte jinde. Takhle to dělám ve škole. Třeba dnes, když jsme tiskli grafické motivy barvami na papír.. ukradla jsem jim ve škole síťovinu, kterou jsme používali. Využiji ji jako texturu a zkusím to samé na polymer. Je vám jasnější, jak to funguje? :)

#7 KEEP LEARNING AND GET BACK TO THE BEGINNING

Do you sometimes have a feeling that you’ve already tried everything possible in your branch and you have no idea what else to do? Then get back to the beginning. Try all methods from the beginning again and make experiments. You might discover something, what you’ve once liked. Then work hard on it and start to develop it. You will find your style. As I’ve already written in some article, your style is YOU. That, what you wear, what you like, what you admire... you just need to take it, collect into a sack and then open it and gain the inspiration from it gradually. Make jewels and things which you’d wear yourself or display in your living room. If you like them, congratulate. Your style.

It’s also good to pay for some course from time to time. It doesn’t matter which branch. Then you can combine new knowledge and things which you’ve already could do. I do the exact same at school. For example today, we printed graphic patterns on the paper... I borrowed the netting which we had used. I’m going to use it as a texture and try the same on polymer. Is it clear now? :)

#8 OBJEVUJ

Buďte blázniví. Dělejte věci jinak a přijdete na nové možnosti. Učitelé, lektoři.. kteří vám říkají, jak přesně to musíte vyrobit, podle nich samozřejmě.. to akorát omezuje vaši kreativitu. Dělejte věci jinak, zkuste se odlišit a přijít na něco jiného. Můžete si udělat dny, kdy budete jen bláznivě patlat barvy a zkoumat. I kdyby výsledkem vaší týdenní práce mělo být mraky vzorků a testů vašich bláznivých nápadů.. tak pak je to přesně správně. Přijdete na věci, které jste si předtím neuměli představit.

#8 KEEP DISCOVERING

Be crazy. Do things in a different way and you’ll figure out new abilities. Teachers, lecturers...who tell you how exactly you have to work, according to them, of course... it just reduces your creativity. Do things in a different way, try to become different and find something new. During some days you can just crazily daub colours and examine. Even if the result of your one-week work was a heap of designs and samples of your crazy ideas... then this is it. You will find things which you couldn’t imagine before.

#9 NELITUJ

To platí ve všem. I když zhřešíte a dáte kus toho nejlepšího dortu. Litování akorát brzdí vaše další myšlenky. Žijete jen jednou, nevím, proč byste nemohli vyzkoušet vše, co se nabízí. Všechno, co se vám někdy nepovedlo, nebo se stalo špatně, se z nějakého důvodu stát mělo. Jednou na ten důvod přijdete, ať už za rok, nebo za 20let. Celé je to jen o tom, že sbíráte zkušenosti a učíte se z věcí, které vám předtím nevyšly.

#9 DO NOT REGRET

That goes for everything. Even if you sin and have a piece of the best cake. Regret only inhibits your other thoughts. You live just once so I don’t know why you shouldn’t try everything that is offered. Everything what hasn’t come off to you or has happened wrong, it all has happened for some reason. You will find the reason some day, whether in a year or 20 years. It’s all about gaining experience and learning from your mistakes.

#10 PŘEJ SI

Vaše myšlenky a slova, která říkáte, tvoří váš život. Přestaňte říkat, že něco NEzvládnete, NEdokážete, NEmůžete,.. nahraďte je slovy: zvládnu, chci, dokážu, udělám… a vše se otočí. Přejte si, sněte, vyslovujte svá přání vesmíru, vrátí se. Uskuteční se. Jděte si za tím, co chcete. Neseďte doma. Místo pravidelného úterního seriálu v televizi raději sedněte ke stolu a něco vyrobte. Přibližujte se malými krůčky ke svému cíli, ať už je jakýkoliv. Ať už chcete být umělci, máte přání se uživit, rozjet byznys, být slavní.. Prostě nějak začněte a každý den na sobě pracujte. Využijte všechny předešlé rady. Spojte je, vezměte si z nich to nejlepší a přetvořte je do vašeho příběhu.

#10 MAKE A WISH

Your thoughts and words which you say, create your life. Stop saying that you CAN’T do, CAN’T manage... replace it with words such as can, want, do, manage... and everything will change for the better. Never stop dreaming, say your wishes to the universe, they’ll come back. It will come true. Go and follow your dreams, your desire. Don’t sit around at home. Instead of regular Tuesday TV series, you had better sit at the table and make something. Keep getting closer to your goal by doing small steps, whatever it is. Whether you want to be an artist, run a business, be famous... Just start somehow and work hard on yourself every day. Draw on all previous advice. Connect them, make the most of them and transform them into your own story.

#11 NIC NEPŘEHÁNĚJ

Tahle poslední rada je stejně důležitá, jako všechny předešlé. Je varovná. Nikdy nepracujte do úplného vyčerpání. Dělejte si mezi prací pauzy, jděte na masáž (já vím, že vás bolí už nějakou dobu z toho sezení u stolu záda), skočte si ven zaběhat, nebo vařte.. prostě vypněte. Neuděláte-li to, budete-li pracovat naplno spousty dní v kuse, zaseknete se a už se nepohnete, zkrátka se vám nebude chtít nic dělat (vím o čem mluvím).

Takže už vypněte notebook, nebo váš chytrý telefon, s kterým chodíte úplně všude, a pojďme společně pracovat na rozvoji nás samých. Ať to nějak vypadá. Ať máte zase něco nového, co jste vlastnoručně stvořili. Vždyť celé je to jen o tvorbě, která nám má přinášet radost. Neznám lepší pocit, než radost z právě dokončené práce. Tak zase někdy příště, přijďte, zase něco napíšu :).

A pokud chcete být první, co budou o novinkách na webu vědět, přihlašte se o odběr novinek na hlavní stránce, slibuji, že vám nic neunikne :).

#11 DO NOT OVERSTATE

This last advice is as important as the other ones. It’s warning. Never work until total exhaustion. Take some breaks, take a massage (I know you’ve been having a beckache caused by sitting at the table), go jogging, or do some cooking... just switch off. If you don’t do it and keep working at full stretch many days in a row, you will get stuck and won’t move anymore. Simply you‘ll feel like doing nothing (I know it very well).

So turn off your laptop or smart phone which you take with you everywhere you go and let’s work together on our personal progress. So that the goal is approaching. So that you have something else you’ve personally created. After all it’s about creation that should bring delight. There’s no other feeling than to be happy about finished work. So see you next time, come, I’m going to write something again :).

If you want to be the first who knows the news on our website, then subcribe for newsletter on the main page, I promise you won’t miss anything :).

#Inspiration