Ze zákulisí tvorby LC Disků/Behind designing of LC Discs


Je to již přes rok, co jsme začali s výrobou vlastních originálních nástavců pro náš Czextruder. Nazvali jsme je LCD, jsou totiž podobné klasickým cédéčkům. V tomto článku bych vám ráda představila samotný proces, jak nástavce vznikají a zasvětila vás do poměrně náročného postupu práce.

It‘s been more than one year since we started with production of our own original stencils for Czechtruder. We called them LCD because they look similar to classic compact discs. In this article I’d like to present you the very process, how the stencils are developed and introduce you into relatively difficult working procedure.

Pro ty, co nemají tušení, o co jde. LCD jsou vlastně kolečka s tvary, díky kterým je možné vytlačit a deformovat polymerovou hmotu do různých tvarů právě podle koleček (říkáme jim nástavce). Kolečka se vkládají do Czextruderu a tvoří tak nerozlučnou dvojku. Více info třeba na našem Youtube kanálu.

If here is someone who don't know anything about it. LCDs are metal wheels with shapes in the middle. Clayers use them for polymer clay and put them into the Czextruder. More info about them you can check on our Youtube channel.

Zpět k navrhování. Jako první krok je potřeba inspirace, uvědomění si, co za tvary ještě nemáme, které potřebujeme… Netřeba si nalhávat, že bez internetu by to v této době šlo. Dá se tam toho najít plno. Spousty vzorů, obrázků, tvarů. O volném čase procházím cokoliv z oblasti interiéru, módy, designu… Kdekoliv se dá cokoliv najít.

At the beginning it’s necessary to have inspiration, realization of shapes which we don’t have yet and which we need... Don’t fool ourselves that we can do without the Internet nowadays. Loads of in spiration can be found there. Many patterns, designs, pictures. In my spare time I browse everything from the field of interior, fashion, design... Anything I can draw inspiration from.

Najdu-li pro příklad zajímavý vzor, je potřeba si jej rozložit na určité tvary, z kterých se skládá. Pak už je to jen o fantazii. Vymýšlení různých jiných variant, rozměrů, sklady, kombinace… Obvykle se dá dojít někam úplně jinam, než byl začátek.

Po této fázi je potřeba zkreslit všechny navržené tvary do snadno pochopitelné podoby. K tomu vždy vedle tvaru nakreslím budoucí vzor (nebo jeho jednu variantu), který půjde pomocí nástavců vyrobit. Tohle je opravdu důležité, obvykle mě nikdo nechápe, dokud to nenakreslím a nevysvětlím, jak to bude naprosto dokonale vypadat :).

For example, when I find some attractive pattern, it’s necessary to take it apart to certain shapes, from which it consists. Then it’s just about fantasy. Invention of other different variants, sizes, compounds, combinations... It’s common to finish completely elsewhere than the original plan was.

At the following stage it’s necessary to redraw all created designs to easily understood forms. Next to each individual shape, I always draw the final pattern (or one of the variations) which can be made of the stencils. This is very important, nobody understand me until I draw it and explain how incredibly it will look :).

Po mě přebírá návrh Martin. To je náš konstruktér, taťkovo parťák. Zkreslí všechny mé návrhy do počítače. Nastává poslední domlouvání, kde co bude, jak velké to bude…

Petra, naše grafička, z překreslené počítačové formy vytvoří plakát, upoutávky, výsledný vzhled… s ní se také domlouvám na barvě, která je klíčová, aby každý na první pohled poznal, o jaký disk se jedná. Je to jedna z báječných věcí, kterými se odlišujeme.

Then Martin takes over the design from me. He is our designer, dad’s fellow worker. He redraws all my sketches into the computer. Afterwards last arrangements come, how big and where it’s supposed to be... Petra, our graphic designer, then makes a poster, the final form and image... we also arrange colour which is pivotal so that everybody makes out individual disc at first sight. It’s one of the great things that we differ in.

Teď je potřeba poslat disky do výrobny, kde nám všechna kolečka vyřezají laserem.

Mezitím obvykle dostanu první vzorky. Je potřeba disky vyzkoušet, zda-li fungují tak, jak mají. V případě, kdy dva nástavce pasují do sebe, jsou nesmírně důležité jejich velikosti a sklady. V této fázi vám obvykle ukazuji první vzory, které z nového disku půjdou vytvořit. Kromě mě další testovací vzorky dostanou naši Demo Artists - polymerový clayeři, kteří zkoušejí naše výrobky, produkty a funguje zde oboustranná podpora. Všichni tedy zkoušíme a tvoříme. Je-li vše v pořádku, zbývá již jen jeden krok. Výroba.

Now it’s necessary to send the discs to fabrication, where they are carved out by laser. Meanwhile, I usually get first samples. It’s important to try the discs, if they work as they’re supposed. In that case, when two shapes are supposed to fit together, their sizes are very important. At this stage I usually show you the first patterns which can be created from the new disc. Another testers go to our Demo Artists, the polymer clayers who test our products and there is mutual support. So we all test and create. If everything is all right, there’s just one step left. Production.

Právě v tuto chvíli k nám dojíždí první zásilka disků. Následuje lakovna, kde mají spousty barevných vzorníků, u kterých se vždycky na hrozně dlouho zastavím. V lakovně disky nastříkají kvalitní barvou, která na nástavci skvěle drží. Obvykle jsou již všechny disky vyprodané. To je jen důkaz toho, že to vše má smysl. Od začátku výroby prvních disků jsme ušli obrovskou cestu. Ku příkladu jsme začali disky vyrábět ještě ze silnějšího materiálu, aby vydržely nápor hmoty v extruderech. Díky tomu se neprohýbají.

At the other moment the first delivery of discs arrives. A paint shop comes after, where they have many sample books of colours and where I always stop for a long time. They spray the discs by paint of high-quality which adheres well to the stencil. All the discs are usually sold out. It’s just a proof that it all makes sense. We’ve made a huge progress since production of our first discs. For example, we started to make discs of even stronger material in order to resist the stress of clay in extruders. Thanks to it they don’t bend.

Pochopili jsme, že je důležité, aby i zákazníci věděli, co z nástavců lze vše vyrobit. Na našem Facebooku vám tedy neustále přinášíme inspirace, vzory, návody...

We undestand it’s also important that our customers know, what is possible to make from the stencils. So find us on Facebook, where we constantly put some inspiration, designs, instructions...

Možná vás překvapí má otevřenost. Je mi jedno, kdo si co vyrábí. Jsem ráda, když někdo přijde s nápadem a dělá věci jinak. Tak jako my. Nebojím se případných dalších výrobců disků. Vždyť kdo by nás stihnul dohnat. Za rok máme navrhnuto přes 70 tvarů, z kterých lze vyrobit stovky vzorů z polymeru. Ulehčujeme práci s hmotou spousty lidem, ukázali jsme, jak za pět minut vyrobit vzory, které jindy trvají hodiny. Hlavně nás (i vás) to baví!

My openness might astonish you. I don’t care who makes what. I’m glad when somebody comes with an idea and does things in a different way. As we do. I’m not afraid of other potential producers of discs. After all, who could catch up with us. We created more than 70 stencils in one year, from which hundreds of polymer patterns can be made. We make the work with clay easier for many people, in five minutes it’s possible to create those patterns which would normally take several hours. Above all, we (and you) enjoy it!

A ikdyž už se blížíme ke konci článku, ještě něco vám chci prozradit. Tadáá. Už máme i devítku! Wohooo. Další disk do sbírky. Tentokrát v hnědé barvě. A víte co z toho všechno půjde vyrábět? Tolik dalších možností :).

Even if this is end of the article, I have one amazing news for you! We have disc number 9! Whohoo. So many news possibillities, ideas, patterns.. LCD9 this time in brown color coming soon!

Pro tento LCD jsem vymyslela nové kytičky s dírkou uvnitř, kolečkové vzory, košíkový vzor.. opět bude vše možné (ba i nezbytné) kombinovat s těmi předchozími tvary. Vzory a nápady, které s tímto diskem bude možné vyrobit, budeme opět sdílet na našem Facebooku. Každý den pár ukázek :).

For this new one I have designed new shapes for next flower, eye, basket pattern.. And for sure it will be possible (or necessary) combinate shapes from number9 with others discs. We will share ideas and patterns on our Facebook. Every day some sample and picture for inspirations.

Budu jen ráda, pokud jste trošičku pochopili celý náš systém, dlouhý, ale propracovaný. Který nám trvalo rok vypilovat. Ta práce stála za to. A doufám, že se stejně jako já, nemůžete dočkat tohoto nového LCD9. Vypínám notebook a jdu si z něj něco vyrobit :). Díky za vaši přízeň.

I’m glad if you understood our system which is difficult, but highly-developed. Which took us one year to fine-tune it. But it was worth it. And I hope that you look forward for this new one LCD9 like me. I switch off notebook my notebook and going to make some samples of it. Thank you for your favor.

#Behindthescenes #LCTools