Dala jsem to/ I did it


Je červenec. Víte co to znamená? My děti máme volno. Psali jste mi a zajímáte se o to, jak si vedu ve škole, co tam dělám, tvořím.. tento článek je tedy konečným shrnutím celého toho bláznivého roku.

It’s July. Do you know what it means? We – children have summer holidays. You’ve been writing me and want to know how I’m doing at school, what I do and create there... so this article is something like a final summary of the whole crazy year.

Již někdy v listopadu jsem psala první článek o umělecké střední, kam jsem v září nastoupila. Můžete si jej přečíst tady. Hledala jsem se. Měla jsem v hlavě určitý styl věcí, co se mi líbí, najednou se mi začalo dostávat tolika nových informací, že jsem nějak nevěděla, co jsem já. Bylo pro mě těžké vyrábět cokoliv z polymeru. Protože se mi mé výrobky přestali líbit. Asi to ale celé bylo nezbytné pro mou budoucí tvorbu.

At some time in November I’ve already written an article about that secondary school of art which I started to study in September. You can read it here. I looked for myself. I used to have my own style which I liked but I suddenly started exploring new things, styles and techniques, I learned new opportunities and a lot of information that I somehow got lost and I didn’t know what I was, which style was mine. It was hard for me to create anything from polymer. Mainly because I didn’t like my creation any more. But it might have been necessary for my next development and future creation.

SKICOVÁNÍ REALITY

První věc, kterou jsem se naučila. Pořádně skicovat. Rychle, pomalu, tužkou, barvama.. Přišlo mi to jako nejnudnější věc na světě. Věřte, že se vám to po několika měsících omrzí. Ale pomáhá to ohromně. Pochopíte perspektivu, umíte trochu líp stínovat.. Problém nastane při pohledu na různé věci. Aktuálně přemýšlím nechtěně o perspektivě každou chvíli.

SKETCHING REALITY

The first skill I’ve learned. To sketch properly. Quickly, slowly, in pencil, colours... It seemed the most boring thing in the world to me. Believe that you’ll be tired of it after a couple of months. But it really helps. You get the perspective, improve shading... Problem comes while looking at various things. I unwittingly think about perspective any minute.

Naším celoročním úkolem (vůbec jsme jich neměli málo ;)) bylo nakreslit 60 skic do deníku. Měl tam být vidět nějaký vývoj, posun. Ten tam byl, ale opačným směrem. Nejdřív jsme si dávali záležet, při třicátém kousku už to nikoho nebavilo :).

Our year-round task (we didn’t have much homework at all ;)) was to draw 60 sketches in a diary. It was meant to show some development, progress. Well, it was there but in opposite direction. We did our best first, in the process of thirtieth sketch nobody enjoyed it any more :).

3D představivost a navrhování nových produktů

Naše další práce se poté zaměřovala na navrhování nových věcí. Od odpadkových košů, laviček, váz, domů, interiérů.. můžete navrhovat cokoliv a k tomu vám právě poslouží skicování, kdy danou myšlenku vystihnete na papíru, ostatní pak lépe pochopí, co máte vlastně za úmysly.

3D visualization and designing new products

Our next work focused on designing new objects and products. From litter bins, benchces, vases, up to buildings and interiors... you can project anything and right sketching will help you. It enables you to capture specific idea on the paper so that people can better understand what your intention is.

V reálu to vypadá poté tak, že si vytvoříte rychlé skici, přenesete je z hlavy na papír. Pak je upravujete, kombinujete, domýšlíte.. Představíte si celý proces práce a pak se pustíte do díla. Přesně takhle vznikl vám již známý plyšák.

In reality, you make quick sketches which you simply carry from your mind to the paper. Then you adjust, combine, think through it... Imagine the working procedure and then you get busy. That soft toy which is already well-known to you, was created exactly this way.

Díky tomuto úkolu jsem zjistila, že mě neskutečně baví šít. Mohli jste o tom číst už tady.

Thanks to this task, I found out that I like to sew so much. You‘ve already could read it here.

PAPÍR

Celý půl rok jsme se věnovali papíru. Ne, nebyla to nuda. Byla to makačka :). Můj dřívější názor na papír byl nijaký, nic extra. Teď jej vnímám jako velmi užitečný materiál, který mnohdy překvapí svou všestranností. Na papíru jsme si vyzkoušeli prostorové myšlení a to když jsme vyráběli 3D zvířata a tvary. Pamatujete si na mou medúzu?

PAPER

We dedicated the whole half-year to paper. No, it was not boring. It was pretty hard job :). In my former opinion, paper wasn’t particularly interesting. But I currently percieve it as a useful material which often surprises by its universality. We had a try at depth perception on paper when we were making 3D animals and shapes. Do you remember my jellyfish?

Další papírová věc je má koláž. Ta měla úspěch :). Bohužel jsem si ji nemohla nechat, nicméně si vyrobím další a hezčí :). Zde se vyplatilo vytvořit prostorový motiv, dodá to tomu tu šťávu.

Another paper work is my collage. That was very successful. Unfortunately I couldn’t keep it, however I’ll make another and better one :). In this case, a spatial pattern is worth making, it gains kind of attractiveness then.

Vše se řeže ručně skalpelem. Vrstvíte na sebe několik čtvrtek. Žádný papír nesmíte přetrhnout. Paradox je, že vám tohle plotr vyřeže za pár minut.

Everything was hand-cutted with scalpel. You place sheets of sturdy paper in layers. You mustn’t rip any paper. The paradox is that a plotter would cut it in a minute.

POZNÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ

A že jich bylo hodně. Tak třeba dřevo. Pilovala jsem, brousila, řezala o sto šest.. Máme ve škole v atelieru i dílny, kde jsou nám k dispozici všechny možné stroje. Na těch složitějších se budeme učit příští rok. Krom dřeva, plexiskla, latexu.. jsme pracovali i s lepenkou. Mé baráčky jste už určitě viděli na Facebooku. Jsou celé opět ručně vyřezávané, skládané, natřené.. a když děláte celou dobu tyhle věci ručně a přitom víte, že se to dá udělat strojově za desetinu času, tak je to opravdu skvělá "motivace" :).

LEARNING OF NEW MATERIALS

And there were loads of them. Wood, for example. I was filing, grinding, cutting a lot. There are also workrooms at the school atelier where we have the disposal of various machinery. We’ll learn using those more complicated ones next year. Apart from wood, Perspex, latex, we also worked with cardboard. You might have seen my little houses on Facebook. They are hand-carved again, folded, spread... And when you keep doing these creations by hand, but in fact you know that it can be machine-made with ease, then you aren’t really motivated.

Krom těchto materiálů jsme vytvářeli i textury. Tj. na papír nanášíte různé barvy, luštěniny, lepidla, latex... ve výsledku si zkoušíte co to udělá, co vznikne. Je to zkrátka experimentální zábava!

Besides these materials, we were making textures. Which means you apply various materials in different colours such as legumes, adhesives, latex... to paper. You’re simply trying and observing what it’s going to do, create. It’s experimental fun!

PRÁCE S BARVAMI

Barvy jsou klasické médium, velmi důležité. Hodně se toho na nich dá naučit a barva sama o sobě je mnohem zábavnější, než tužka. Já se asi nejvíce vyřádila s vodovkama. Zamilovala jsem si je pro svou rychlost, jednoduchost, praktičnost. Když kreslíte v přírodě, stačí vám jen vodovky, kelímek, voda a štětec. A to se mi na tom líbí.

WORK WITH COLOURS

Colours are common medium, however very important. You can learn a lot using colours and a colour itself is much more entertaining than a pencil. I most enjoyed watercolours. I fell in love with their quickness, simplicity, practicality. When you’re painting outdoors, all you need are watercolours, a cup with water and a paintbrush. And that’s why I like it.

Krom toho jsem zjistila, jak moc mám ráda abstrakci. Naopak konkrétní věci mě často nudí. Proč tedy nedělat stromy duhové, věci vymyšlené, nebo nepochopitelné?

Besides that, I found out how much I like abstraction. On the contrary, I’m often bored of drawing concrete objects. So why not to make rainbow-coloured trees, fictional or incomprehensible things?

PRACOVAT POŘÁDNĚ

Poslední věci (ikdyž by se jich určitě našlo víc), kterou jsem se za můj první rok školy naučila, je pracovat pořádně. Tak, aby to mělo smysl. Práce na půl smysl nemá. Je potřeba najít to správné rozpoložení (dost často z lenosti říkám, že jej nemám), udělat si hrnek zeleného čaje a vrhnout se do toho. Jedině pak to má všechno smysl.

WORK PROPERLY

The last thing (although there could be found more of them) I’ve learnt over the past school year is to work properly. So that it makes sense. There’s no point in working halfway. It’s necessary to find positive frame of mind (I often say in laziness that I don’t have it), have a cup of green tea and get down to work. Only then there’s the point of it.

Doufám, že vás tento článek inspiroval, motivoval. Mě to sebralo hodně síly, celý ten rok. Mám před sebou hrozně dlouho cestu. Nicméně, jelikož mám dva měsíce volna, tak ze začátku hlavně odpočívám. Pak budu pracovat na článcích, návodech,.. Musím je předpřipravit hodně dopředu, pak už žádný čas mít zase nebudu :). Děkuji vám za hezká slova, která jste mi psali na Facebooku, když jsem sdílela práce a výrobky ze školy. Povzbuzovalo mě to.

Lucy

Hope the article has inspired, motivated you. The whole year took a lot of strength away from me. And a long way is ahead. However I have two months off, so at the beginning I‘m having a rest. Then I’m going to work on articles, instructions,... I have to do it well in advance because I won’t have much time after holidays. I would like to thank you for those kind words which you posted on Facebook when I was sharing my school work and creations. It‘s been encouraging me.

Lucy

#Behindthescenes