LC Slicer - review


DSCF6800č.jpg

Určitě už to víte. LC Tools opět odvedla kus práce. Vyvinuli jsme nový, geniální, roztomilý a užitečný nástroj - Mini Slicer. Od své větší “ségry” se liší nejen svou velikostí. Pojďme si v tomto článku tuhle Slicerku trochu více představit.

I’m sure you’ve already known it. LC Tools have done a great job again. We’ve developed a new, genial, adorable and useful tool – Mini Slicer. It differs from its bigger „sister“ not only in its size. So let’s introduce this Slicer a bit more in this article.

DSCF6822.JPG

Gilotina jako taková slouží ke krájení vzorů (neboli canes) z polymerové hmoty. Bez gilotiny, tedy jen pomocí řezáku, to jde opravdu dost těžce a každý zápasí s ukrojením přesného, rovného a tenkého plátku. Copak jeden, to by ještě šlo.. ale když chcete 10 takových, to už je vyšší level. A právě gilotina umožňuje krájení třeba 100 takových plátků z canes, kdy každý je jako druhý..

A guillotine like that one serves for cutting patterns (or canes) of polymer clay. Without guillotine, that is just using a cutter, it’s really hard and everybody struggles with cutting off precise, straight and thin slice. Just one piece, that could be ok... but when you need 10 of them, that is different story. And right the guillotine enables cutting for example 100 slices when each slice is like the others.

3-IMG_1632_m.jpg

Díky tomu, že gilotiny umí ukrojit plátky i méně než milimetr tenké, šetříte tím spousty materiálu. Větší LC Slicer (slice - anglicky plátek) je ideální pro vaše veliké canes, dá se s ní řezat mokume gane (tedy plát, do něhož je otisklá textura)... má zkrátka tolik vymožeností… Ovšem je tu jeden problém. Pro někoho možná cena, pro většinu její velikost. Když totiž cestujete po kurzech, je to docela námaha, ji všude tahat. A proto.. ano, právě proto! Jsme ji vymysleli i v malém provedení.

You will save loads of material thanks to the guillotines which can cut off slices even less than a milimetre thin. LC Slicer is simply one of the best guillotines for polymer ever, excuse self-praise :). It’s ideal for your big canes, it’s also possible to cut mokume gane (that is plate with an imprinted texture)... it has a lot of abilities. There’s one problem, though. It might be the price for someone but for most people it‘s the size. Because when you attend courses, it quite takes an effort to carry it everywhere with you. That’s why... yes, right on that account! We’ve developed it in a smaller version.

DSCF6853.jpg

Tamtadadáá. Mini Slicer. Tak jsme ji nazvali. Aneb geniální pomůcka na vaše workshopy. Ve všech věcech samozřejmě nenahradí originální velkou verzi, nicméně stále se stává obrovským pomocníkem při krájení polymerové hmoty. Na fotce ji vidíte složenou. Tj. spodní desku na krájení vysunete, vložíte pod celou gilotinu a dáte do nějaké fešné krabičky, a můžete vyrazit. Kamkoliv. Moc místa nezabírá, její rozměry jsou 130mm x 170mm.

And here it is, wow. Mini Slicer. We named it so. A genial tool for your workshops. Of course it is no substitute for the original big version in many aspects, however it’s still a great helper for cutting polymer clay. You can see it assembled in the picture. That means you just slide out the cutting board, put under the whole guillotine and put in some lovely box and you can set out. Anywhere. It doesn’t take up much space, its size is 130mm x 170mm.

DSCF6840.JPG

Součástí obou Slicerů je i mřížka. Samolepka, která slouží k přesnějšímu krájení. Dejte si trochu pozor, pokud pracujete s Fimem. Fimo je trochu více agresivnější a i takovýto povrh naleptá, když je na samolepce déle položený. Pak samozřejmě není problém samolepku sundat. Já pracuji s Katem a tomu to nevadí. Můžu Kato na gilotině klidně nechat týden, dva. Nic se nestane. Mimochodem, naše nástroje jsou záměrně vyráběny pro hmotu Kato. I Czextruder, který je robustní, protože Kato je pevnější a tužší. Fimo je pro mě aktuálně jen modelína.

Also grid is included in both Slicers. The sticker serves for more accurate cutting. Just be careful if you work with Fimo. Fimo is a bit more aggressive clay and it etches even that surface if it’s on the sticker for a long time. After that there’s no problem to take the sticker off. I work with Kato and there are no barriers. I can leave Kato placed on the guillotine for a week, or two. Nothing will happen. By the way, our tools are intentionally made for using Kato clay. Czechtruder as well, which is sturdy because of firmer and tougher Kato. Fimo is actually just a plasticine to me.

DSCF6811.jpg

Kouzlo našich gilotin tkví hlavně v jedné věci. V řezáku. Trvalo nám to docela dlouho, než jsme našli šampióna. Podle mě to je nejostřejší řezák na polymery, co může být. Je neskutečně pevný, tudíž přesný. Myslím, že časem určitě přijdete i na to, jak je ostrý. Takže si dejte obrovský pozor na své prstíky :). Věřte mi. V gilotině je zabudovaný také magnetek, který hlídá nůž, když je zvednutý, aby nespadl dolů.

Success of our guillotines lies in one thing. That is the cutter. It took quite a long time to find the champion. In my opinion it‘s the sharpest cutter for polymers ever. It’s very firm which means accurate. I think that with time you’ll certainly find out how sharp it is. So be careful about your fingers :). Believe me. There is also a small magnet built-in the guillotine which prevents the cutter from falling down while it’s up.

DSCF6814.jpg

Řezák je na Mini Sliceru na jednom konci uchycený takovouto rukojetí, kterou jen zvedáte nahoru a dolu. Mezitím si posouváte destičku a krájíte vaše canes na jakoukoliv tloušťku chcete.

The blade of Mini Slicer is attached to this handle which you just lift up and down. In the meantime keep moving the plate and cutting your canes at any thickness you want.

DSCF6835.JPG

Když jsem na začátku psala o úspoře materiálu, myslela jsem to vážně. Opravdu vám nezbude žádný zbytek. Když krájíte ručně, těžko pak nakrájíte třeba podlouhlý vzor, který je ke všemu ještě tenký sám o sobě. S gilotinou to je možné.

When I wrote about saving material, I really meant it. There are no leftovers. When cutting manually, you can hardly cut off oblong pattern which is on top of that thin itself. But it’s possible with guillotine.

DSCF6807.JPG

Skvělé je i to, že můžete krájet více canes najednou. Nůž s tím žádné problémy nemá a vy neztrácíte čas. Na Mini Sliceru můžete krájet vzory až do velikosti 60mm x 40mm, to jsou totiž rozměry řezacího okénka.

Another useful thing is that you can cut more canes at the same time. The cutter manages it without any problem and you don’t waste your time. Mini Slicer enables you to cut patterns up to size 60mm x 40mm which is the size of cutting window.

DSCF6826.JPG

Pamatujte ale, že vše závisí i na vzoru, který právě krájíte. Na fotce je nepravidelný vzor, který jsem naprosto v pohodě nakrájela bez jakékoliv deformace. V čem tkví to kouzlo? Nekrájejte vzory hned, nechte je odležet. Klidně den, dva. Jsou poté tužší a nedeformují se. Teda když pracujete s Katem.

But remember that everything depends on the pattern you’re cutting. There is irregular pattern in the picture which I cut up without any deformation. What’s the secret? Waiting. Don’t cut the patterns at once, leave them to mature. One day or two, no problem. They are tougher then and don’t deform. If you work with Kato :).

DSCF6856.JPG

Součástí je i magnetka, která poté chrání nůž, a navíc to dobře vypadá. Pro mě bude tento nástroj neuvěřitelným pomocníkem na všech kurzech a akcích. A pro vás?

Another component is a magnetic board which protect the cutter and in addition it looks good. This tool is going to be my great helper at all courses and events. And what about for you?

#LCTools