Moje přání/My dreams


Mám ve své obří knihovničce jednu malou knížku. Jmenuje se Jak si správně přát. A zmínka o ní se skvěle hodí do dnešního článku. Je v ní několik pravidel, díky kterým následně funguje jakékoliv dobře (i špatně) vyslovené přání. A ono na tom něco bude. Když jsem ji přečetla, zkoušela jsem to. Přála si, často. A stále si přeji. Jedno z pravidel je třeba “přát si jen pozitivně, vyvarovat se všem: nechci, nemůžu, nebudu.. a větu převrátit na významu a použít slova: chci, dokážu, udělám…”

Celý systém přání, vize a nebo snů krásně shrnula moje úžasná kamarádka, Nikol Bruncová, kterou jistě již znáte jako autorku mnoha fotek na tomto webu. Vystihla to naprosto dokonale:“Pokud chci něčeho dosáhnout, tak za tím musím opravdově jít, dělat pro to nejdřív malé kroky, pak větší, pokaždé se chytit příležitosti a ono se to pak na sebe začne nabalovat. Vše je to o nás, o tom, jak koukáme na svět, jak ho vnímáme, jak vnímáme jednotlivé situace, které se nám stávají. Musíme dokázat vidět ty příležitosti a také se jich dokázat chopit.”

I have a small book in my great little bookcase. It’s called How To Wish In The Right Way. The mention of it is very convenient for today’s article. There are several rules which are useful for any well (or badly) uttered wish. There’s something to it. When I finished reading the book, I tried it. I wished, very often. And I keep wishing. One of the rules is „to wish only in a positive way, avoid the negative such as I don’t want, I can’t, I won’t… and change the meaning of the sentence and use words: I want to, I am able to, I will do…“

The whole system of wishes, visions or dreams was aptly summarized by my awesome friend, Nikol Bruncová who is well-known as an author of many photos on this website. She expressed it perfectly: „If I want to achieve something, I have to strive for it constantly, at first do small steps, then bigger ones, grasp each opportunity and it will start to accumulate. Everything is about us, about how we regard the world and perceive particular situations which happen to us. We should be able to see the opportunities and be also able to grasp them.“

I já mám přání. Nebo životní sny. Něco, co mě žene dopředu, motivuje. Je to vize toho, kam chci svůj život směřovat. A to že jsem si všechny vize uvědomila v šestnácti letech, tedy teď, a vím co chci, to je pro mě obrovsky pozitivní zpráva. Jednou z dalších pravidel v knize je, sdělovat své přání nahlas a nebo je psát. Pak prý vesmír (Bůh, či cokoliv, co si představujete vy) dá věci do pohybu. Já ty své napsala. Vesmír si to jistě rád na mém blogu přečte.

I have wishes too. Or life dreams. Simply something what impels me forward, what motivates me. It’s the vision of that where I want to direct my life. The fact that I know what I want and I realize all my ambitions in my sixteen, that means now, is great positive news for me. Another rule is to say your dreams aloud or write them down. Supposedly then the universe (God or whatever you imagine) puts things in motion. I put down my wishes. I’m sure that the universe will like to read it on my blog.

Přání první

Sen, který otevírá dveře do celého světa. Naučit se anglicky. Tak moc důležitá věc. Ovládáte-li jej, naskytne se vám spousty nových možností, kam svůj život můžete nasměrovat. Já se anglicky učím hlavně ve škole, což opravdu moc nedává. Ale co mi pomohlo nejvíce, byly polymerové kurzy se zahraničními lektorkami. Teprve tehdy jsem pochopila jak konverzovat, bavit se, vyjadřovat se... i v jiném jazyce. Jako celá dnešní mladá generace hodně sleduji videa na Youtube, ty v angličtině samozřejmě. Je to skvělá cesta, jak si naposlouchat jazyk, nic vás to nestojí a ještě je to zábava.

Wish no.1

An ambition which opens door to the whole world. To learn English. Very important skill. If you have good command of a foreign language, plenty of new possibilities will come along where to direct your life. I mostly learn English at school which is not enough. But what most helped me were polymer courses with foreign lecturers. Only at that time I understood how to converse, discuss, express myself... in foreign language. Like other young people of my generation I often watch videos on Youtube, of course in English. It’s a great way to listen to the language, it doesn‘t cost anything and like a bonus it’s fun!

Přání druhé

Další přání úzce souvisí s tím prvním. Cestovat. Poznávat lidi z jiných zemí, objevovat, nechat se inspirovat. Tím úplně nemyslím jet do hlavního města a tam nakupovat po shopping zónách (to mě taky baví), nicméně mnohem více mě láká vyrazit mezi tamní lidi, do těch malých vesniček a míst, kde jsou lidi opravdoví. Nějakou dobu na místě pobýt a pak zase vyrazit dál. To mě láká hodně. A budou to zkušenosti nadevše.

Wish no.2

Another wish is closely related to the first one. Travel. Meet people from different countries, discover new places, draw inspiration. I don’t mean going to some capital city and go round the shopping areas there (I like it too), however what attracts me much more is to set out to those small villages and places where people are authentic. Stay on that place some time and then hit the road again. That attracts me a lot. And you will gain experience above everything else

Přání třetí

Lidé se mne ptají, co chci dělat, až budu velká. V tom mám docela jasno. Budu svým vlastním šéfem. Nechci patřit mezi lidi, co si odpracují své hodiny, nezáleží jim na tom co dělají, hlavně, že mají co jíst. Já chci dělat něco užitečného, něco, při čem budu makat až do zbláznění, ale bude to stát za to a bude mě to hlavně bavit. V tom tkví úspěch a nadšení.

Wish no.3

People ask me what I want to do when I grow up. I have a clear idea of it. I want to become a boss to myself. I don’t want to rank among those people who just work their hours, who don’t care what they do and the main thing for them is that they have something to eat. I want to do something useful and effective, something what would make me work until exhaustion but it would be worth it and above all it would make me happy. Only then success and enthusiasm will come.

Přání čtvrté

Problém je ale v tom, co to bude. Víte, mě toho baví hrozně moc. Opravdu hrozně moc. Snažím se, aby všechno co dělám mě bavilo. A tak bych ráda, aby to zůstalo i do budoucna. Vím jistě, že potřebuji nějakým způsobem ventilovat svoji tvorbu a nápady, zkrátka šířit ostatním inspiraci. Tak jak to dělám teď (a snad dobře). Ovšem, jedno mé tajné přání, o kterém ještě asi nevíte, je otevřít si vlastní podnik. Místo, kam lidi budou moci přijít na zdravé jídlo, kde i alergici najdou svoje dobroty a kde si budete moci dát cokoliv bez toho, aniž byste se celý následující den trápili výčitky z prohřešku. Moc ráda vařím, peču.. ale alternativní jídla.

Wish no.4

The problem is what should be my job. I like to do sooo many things, really. I try to enjoy everything I do. And I would like to keep this for future. I know for sure that I need to ventilate my creation and ideas, spread inspiration for other people. Just the way how I do it now (and hopefully I do it well). But, there’s one secret wish which you probably don’t know yet, and it is to run my own business, to open my own restaurant or bistro. Simply a place where people will be going for healthy food, where even allergic people will find their goodies and where you’ll be able to have whatever you want, without any reproaching or breaching your healthy life style. I like to cook and bake, but some alternative food.

Přání páté

Napsat knihu. Už se k tomu schylovalo. Ale neměla jsem to správné nadšení. Ten pocit, když máte jasné znamení. Cítíte, že je ta správná doba. A ta ještě nenastala. Celou svou polymerovou knížku mám naplánovanou, vím o čem bude, jak bude vypadat.. dokonce mám v hlavě i grafiku a fotky. A moc se těším, až ten správný čas nastane.

Wish no.5

Write a book. It was nearly coming. But I wasn’t in a right temper. That feeling when you have a clear sign. You feel that it’s the right time. But it hasn’t come yet. I’ve arranged my whole polymer book, I know what it will be about, how it will look like, I even imagine graphics and photos. So I look foward to the right time.

Přání šesté

Žít v lese. Nebo u lesa. Nebo vedle lesa. Ten největší a možná nejreálnější sen. Úplně si představuji svůj krásný prostorný ateliér, jehož veliká okna směřují ven, s výhledem na veverky a srnky. Před domem samozřejmě budou záhony, na zeleninu a ovoce. Spousty stromů, květin… A samozřejmě nebudou chybět slepice :). Málokdo by to asi do mě řekl

Wish no.6

Live in a wood. Or near a wood. Or next to a wood. This is my greatest and maybe the most realistic dream. I imagine my beautiful spacious atelier, of which big windows face the nature with squirrels and roe deer. There would be a patch for growing fruit and vegetables in front of the house. Plenty of trees and flowers. And of course, hens won’t be missing! I guess that hardly anybody would think this of me.

Jaká přání máte vy? Stojíte nohama na zemi? :) Já ani moc ne, ale to vůbec nevadí. Limity neexistují a všechno je možné!

And what are your dreams and wishes? Do you stand firmly on the ground? I don’t but it doesn’t matter at all. Limits don’t exist and everything is possible!