Poznejte Alexe a Noelii/Get to know Alex and Noelia


Alexe Hernandez a Noelii Contreras znám již dlouhou dobu. Jsou naprosto úžasní, pro ty kdo neví, jsou ze Španělska, tvoří, oba milují polymer a provozují vlastní obchůdek Con A de Arte. Zeptala jsem se jich na pár věcí, které i mě samotnou zajímaly. Zde je jejich příběh.

I know Alex Hernandez and Noelia Contreras for long time. They are absolutely amazing, for those who don't know, they are artists from Spain. Some time ago Alex and Noelia started with own creative store Con A de Arte. I asked them for some questions, which were interesting for me to know too. Here is their story.

Jak jste se oba dostali k polymeru, kdy to přibližně bylo?

Noelia: Někdy v roce 2006 jsem při procházení stránek s korálky viděla fotky s polymerovou tvorbou a začala jsem se víc zajímat a zkoumat tento materiál. O nějaký čas později jsem si polymerovou hmotu vyzkoušela poprvé naživo (vytvořila jsem obrazec kaleidoskopu). A tak to začalo.

Alex: Má žena Noelia, tenkrát ještě moje přítelkyně, si vždycky hrála s různými řemesly a já jen ze zvědavosti zkoušel vše, co dělala. Když se v roce 2006 začala věnovat polymerové hmotě, zaujalo mě to, protože to bylo nejkreativnější tvoření, které kdy vyzkoušela, a já se od ní dvě nebo tři věci naučil. Pak v roce 2008 jela do Anglie na první Euro Clay Carnival, jel jsem s ní (nebyl jsem ale účastníkem), abych viděl tu atmosféru. A právě tam jsem definitivně propadl temné straně polymerové hmoty ;).

How did you discover polymer, when about was it?

Noelia: At 2006, while visiting some beads forums I saw pictures of polymer clay creations and I began investigating more about that material. A few time later I played for my first time with polymer clay in a meeting (I made a kaleidoscope cane). That was the beginning.

Alex: My wife Noelia, she was my girlfriend by then, was always playing different crafts and I used to try all that she did only for curiosity. When she began playing with clay at 2006 I found it interesting because it was the most creative craft she had done and I learnt two or three things from her. In 2008 she went to the first Euro Clay Carnival in England and I went with her (I did not participated in the event) to see the ambience. There was when definitively I fell to the dark side of the clay ;).

Vím, že máte svůj polymerový obchůdek, kde pořádáte i kurzy. Jak se to přehouplo a z koníčku se stala i obživa?

Alex: Mám své vlastní zaměstnání jako počítačový inženýr, takže ještě před spravováním obchodu jsem měl trochu volného času. Málem jsem musel nechat polymerové tvorby jako záliby, abych ten čas trávil ve vedení byznysu.

Noelia: Když naše finanční přežití závisí na výsledku byznysu, musím nechat nějaké experimentování a zábavu kvůli výsledkům, což změní způsob mého vnímání tvorby. Je to škoda, ale nejdříve musím zaplatit účty a teprve potom si můžu vybrat experimentování, ostatně stejně jako jsem to dělala dříve před tím, než jsem měla svůj obchod.

I know that you have your own little shop with polymer where you also hold workshops. How did it happen that your hobby turned into livelihood?

Alex: I have my own job as a computer engineer, so before ruling the shop I already had few free time. I almost had to leave playing with clay as a hobby to spend all that time in the management of the business.

Noelia: When our financial survival depends on the outcome of the business, I have to leave some experimentation and some fun to get results, and it changes the way I live the hobby. It's a pity but I first have to pay the bills, and later I can choose to experiment, as I was doing before I had the shop.

Co každého z vás inspiruje? Čím se vaše polymerové tvoření od sebe liší?

Alex: Inspiruji se technickými a mechanickými vzory, geometrickou precizností. Ale líbí se mi i téma prach a rozklad, jako třeba nepoužívané průmyslové stroje, ale vždy v nějakém technickém námětu. Myslím, že hlavní rozdíl v naší tvorbě je užití barvy. Já mám sklon používat tmavé a tlumené tóny, zatímco Noelia se spíš dívá po více kontrastu a zářivosti.

Noelia: Já také čerpám inspiraci z geometrických linek, a to hlavně z kruhů a přímek. Miluji kontrasty, užití barvy nebo černobílé vzory. Velmi mě inspiruje jednoduchý a čistý design a minimalistické vzory, což se snažím přenést do své práce. Má tvorba je ale úplně jiná než ta Alexova. On obvykle upřednostňuje modelování trojrozměrných děl, kdežto já více tíhnu k práci ve 2D rovině (ačkoli se vždy snažím svým pracím vdechnout objem).

Where do you draw inspiration from? What do your polymer creations differ in (from each other)?

Alex: I am inspired by technical and mechanical patterns, by geometric precision. But I also like dirt and decay, like abandoned industrial machinery, but always in a technical theme. I think that the main difference with Noelia's creations is the use of color. I tend to use dark and muted tones, while she tends to look for more contrast and brightness.

Noelia: I also draw inspiration from geometric lines, mainly circles and straight lines. I love contrast, using color or black and white patterns. I am truly inspired by simple and clean designs and patterns, which I try to translate to my work. My work is very different from Alex's work. He usually prefers to model 3D pieces, while I tend to work more on a 2D plane (although I always try to give some volume to the pieces).

Ovlivnil někdo vaše polymerové tvoření? Nějací umělci a clayeři?

Alex: Myslím, že každý obraz či dílo, které jsem viděl, má určitý vliv na mou práci, a to jak na fázi designu, tak i na výběr barvy, průběh modelování až po závěrečné metody. Ale řekl bych, že mě více ovlivňují umělecké práce některých grafických designérů a kreslířů.

Noelia: Ten, kdo mě ovlivnil jako první, a možná nejsilněji, byla Donna Kato. Milovala jsem její designy, umělecké pojetí, její čisté práce. Později na mě velmi zapůsobila dokonalost prací Dana Cormiera, což se pro mě možná více než vlivem stalo jakýmsi cílem k dosažení. Mimo ně, zastávám stejný názor jako Alex. Jsem si jistá, že každý umělec, kterého jsem viděla při práci, nevědomky ovlivnil mou práci.

Did anybody influence your polymer creations? Any artists and clayers?

Alex: I think that each picture or each piece I have seen has influenced my work, either on the design phase, on the choose of color, on the model process, on the finish methods. But I think that I've been more influenced by the artwork of certain graphic designers and cartoonists.

Noelia: My first influence, maybe the most powerful, was Donna Kato. I loved her designs, her art concepts, her clean works. Later the perfection in the finishing of Dan Cormier's work was a great influence, well, more than an influence maybe a goal to achieve. Apart of them, I think the same as Alex, I'm sure that each artist that I've seen working has unconsciously influenced my work.

Co do budoucna chystáte a plánujete?

Alex: Aktuálně máme rozpracovaný velký projekt, na kterém se oba podílíme ve spolupráci s dalším umělcem, ale stále se jedná o práci v procesu, takže o tom ještě nemůžeme mluvit. Možná někdy budeme moct něco ukázat.

What are you planning and preparing for future?

Alex: We have a great project in hand in which we both are working in collaboration with another artist, but it's still a work in process that we cannot talk about. Maybe in some time we will be able to show something.

Nedávno se vám narodila vaše nejkrásnější holčička, jak teď vypadá váš typický den? Změnil se?

Alex: Během posledních pěti let jsem měl dvě zaměstnání, která mi zabírala veškerý čas 7 dní v týdnu. Teď mám ale malou dceru, která potřebuje hodně pozornosti, takže jsem přestal pracovat odpoledne, abych byl s ní, hrál si s ní a strávil s ní tolik času, kolik můžu, když je vzhůru. Potom doháním veškerou práci, kterou jsem dělával odpoledne, v noci, takže spím opravdu jen velmi málo hodin. Je to vyčerpávající, ale ona stojí za to úsilí.

Noelia: Zažila jsem s mou dcerou těžký konec těhotenství i první tři čtyři měsíce. Během té doby jsem téměř opustila veškeré aktivity spojené s polymerovou hmotou, což znamenalo těžkou ránu pro obchod i pro můj vývoj jakožto umělce. Teď cítím, že začínám znovu, ale s tím rozdílem, že mám starosti navíc a méně času než předtím. Takže je to z profesionálního hlediska těžší než dříve, ale v osobním životě mám malý poklad, který šíleně miluji.

Your beautiful daughter was born a short time ago, what does your current day look like now? Has it changed?

Alex: I've had two jobs during the last five years, that occupied all my time 7 days a week. Now I have a little daughter that requires a lot of attention, so I've stopped working on the afternoons to be with her, to play with her and spend as much time as I can with her while she is awake. Then I do all that work that I was doing before at the afternoons at night, so I sleep very few hours. It's exhausting but she worth the effort.

Noelia: I had a difficult end of pregnancy and three or four hard first months with my daughter. During that time I almost left all my activity related with polymer clay and that has meant a hard hit for the shop and for my development as an artist. Now I feel that I'm beginning again, but with the difference that now I have extra worries and less time than before. So it's professionally harder than before but personally I have a little treasure who I madly love.

Máte nějaké sny, které si chcete společně splnit?

Alex: Jak už jsem řekl, pracuji 7 dní v týdnu ve dvou zaměstnáních už od roku 2010, můj sen je uspět v byznysu natolik, aby mi to dovolilo opustit práci inženýra a trávit veškerý čas prací s polymerovou hmotou, bok po boku s mou ženou. Zbytek snů by už lehce přišel odtud.

Noelia: Ekonomická situace ve Španělsku není moc dobrá pro malé podnikatele, jako jsem já, takže se musíme snažit zvládat placení účtů. Tohle je starost, kterou bych si ráda jednou nepamatovala. Denně sním o tom, jak se obchodu daří tak, že se ke mně Alex může připojit definitivně a my máme více volného času, který bychom si společně užili s naší dcerou a cestovali po světě.

Do you have any dreams which you’d like to make them come true together?

Alex: As I told before, I'm working 7 days a week in two different jobs since 2010, so my dream is to make the business succeed in a way that would permit me to leave my job of engineer and spend all my time working with clay side by side with my wife. The rest of dreams would come easily from there.

Noelia: The situation in Spain is not much good for small business like mine, so we have to juggle to pay the bills. This is a worry that I'd like to forget someday. I dream on a day that the business succeeds and Alex can join me definitely, so we could have more free time to enjoy together with our daughter and to travel around the world..

Ohledně polymeru, co vás nejvíce baví? Jaké techniky a styly?

Alex: Co mám na polymerové hmotě asi nejradši, je perfektně čistý a úhledný finiš každého kousku, takže miluju všechny techniky, které se perfektně vypořádají s technickým provedením nápadu. Myslím, že v určitý moment může mít kdokoli nějaký dobrý nápad, ale pouze pár lidí to dokáže provést s takovou precizností.

Noelia: Obvykle se nesoustředím na určité techniky, ale spíše se zaměřuji více na styly a designy, které umělci mohli použít. Mám ráda čisté, jednoduché, ale efektivní styly. Také se mi líbí ti umělci, kteří dokážou mistrovsky zvládat barevné kombinace.

Concerning polymer, what do you like most? Which techniques and styles?

Alex: Maybe what I like most in polymer clay is a perfectly clean and neat finish in a piece, so I love all techniques that point to a perfect technical execution of an idea. I think that in a certain moment any person can have a good idea, but only a few can carry it through with such precision.

Noelia: I don't usually concentrate on certain techniques, so I tend to focus more on the styles and designs than in the techniques that the artist could have used. I like clean, simple but effective styles. I also like those artists who can manage color combinations with mastery.

Plánujete někdy učit po světě své vlastní techniky a nápady?

Alex: V současné době věnuji polymeru tak málo času, že opravdu nemyslím, ačkoli velmi rád učím, přináší mi to radost.

Noelia: Měla jsem nějaké plány učit v různých zemích, ale ještě nejsou přesně vymezené. Možná už brzy budu moct cestovat za učením, což je jeden z mých snů.

Are you planning to teach around the world your own ideas and techniques at some point?

Alex: Nowadays I spend so few time playing with clay that I'm not thinking on teaching somewhere, although I love to teach, I find it really enjoyable.

Noelia: I've had some plans to teach in different countries but they have not been finally defined. Maybe soon I can travel to teach, which is one of my dreams.

Jak se vám pracuje s LC Tools nástroji? Noelia vytváří parádní vzory, moc děkuji!

Alex: Obvykle k práci žádné nástroje nepoužívám, až na ty základní. Ale přišel jsem na to, že současná verze Czextruderu s jeho základnou je fantastický nástroj. Stejně jako Slicer, který skvěle funguje pro lidi, kteří ve své práci obvykle používají canes. Nepřekonatelný.

Noelia: Ve své práci obvykle používám pruhované a geometrické cany, takže od té doby, co mám Slicer, pracuji rychleji a kvalitněji, jsem naprosto závislá. Mám také Czextruder napojený na podložkut, takže je teď tak jednoduché vytlačit hmotu, že tyto vzory používám desetkrát více než předtím. Už se neptám Alexe, aby mi pomohl protlačit nějakou hmotu, takže je taky rád.

What is the work with our implements LC Tools? Noelia creates amazing patterns, thanks a lot!

Alex: I don't usually use any tools to work, except the basic ones. But I find that the current version of the CzExtruder with its base is a fantastic tool. The same as the Slicer, which works great for people who usually use canes in his pieces. Unsurpassable.

Noelia: I usually use stripe and geometric canes in my work, so since I have the Slicer I work faster and finer, I'm completely addicted. I also have a Czextruder attached at its base, so now it's so easy to extrude clay that I've been using extruded patterns ten times more than before. I have not asked Alex to help me to extrude some clay anymore, so he is happy too.

Čeho si na tom druhém nejvíce vážíte?

Alex: Noelia je velmi velkorysá, vždycky myslí na ostatní než na sebe. Vždycky na mě myslí, když s ní nejsem a překvapí mě maličkostmi. Je dobrosrdečná, velmi empatická a milující. A ohledně polymerové hmoty, myslím, že je velmi kreativní a talentovaná.

Noelia: Alex mě vždycky podporoval ve všem, co dělám. Vždycky ve mě věří a dává mi nutné pobídnutí, abych bojovala za své sny. Když jsem na dně, vždycky se na něj můžu spolehnout, na jeho milující trpělivost. A také, co se obchodu týče, hodně pracuje a vynakládá obrovské úsilí na to, abych mohla žít sen o práci, kterou mám ráda.


What do you appreciate most about the other?

Alex: Noelia is a very generous person, always thinking on others rather than on herself. She always thinks on me when I am not with her, and surprise me with a detail. She is a good hearted person, very empathic and loving. And related with polymer clay, I think she is very creative and talented, with good hand with the things she does.

Noelia: Alex has always supported me in everything I do. He always believe in me and gives me the push I need to fight for my dreams. When I'm down I can always count with him, with his loving patience. And also related with the business, he works a lot and makes a great effort to let me live the dream of work in what I like.

Chystáte se někdy opět vycestovat na nějaký kurz?

Alex: Právě spolupracuji s IPCA v organizaci pro Konferenci EuroSynergiív Bordeaux, takže bych řekl, že to bude má příští polymerová cesta, kterou podniknu.

Noelia: Také pojedu na EuroSynergie. Ráda bych chodila na více workshopů a akcí, ale s mou malou dcerou a otravným nedostatkem peněz to vypadá, budu muset počkat až na Bordeaux.

Are you going to leave the country for some workshop again?

Alex: I'm now collaborating with the IPCA in the organization of the EuroSynergy Conference of 2016 in Bordeaux, so I think that that will be the next polymer clay trip I'll do.

Noelia: I will go to the EuroSynergy too. I would like to go to more workshops and events, but with my little daughter and my annoying lack of money, I think that I will have to wait untill Bordeaux.

Tady můžete najít práci od Noelie a Alexe a jejich obchůdek:

There you can find Alex's and Noelia's work and their store:

www.conadearte.com/