Poznejte Alexe a Noelii/Get to know Alex and Noelia


Alexe Hernandez a Noelii Contreras znám již dlouhou dobu. Jsou naprosto úžasní, pro ty kdo neví, jsou ze Španělska, tvoří, oba milují polymer a provozují vlastní obchůdek Con A de Arte. Zeptala jsem se jich na pár věcí, které i mě samotnou zajímaly. Zde je jejich příběh.

I know Alex Hernandez and Noelia Contreras for long time. They are absolutely amazing, for those who don't know, they are artists from Spain. Some time ago Alex and Noelia started with own creative store Con A de Arte. I asked them for some questions, which were interesting for me to know too. Here is their story.

Jak jste se oba dostali k polymeru, kdy to přibližně bylo?

Noelia: Někdy v roce 2006 jsem při procházení stránek s korálky viděla fotky s polymerovou tvorbou a začala jsem se víc zajímat a zkoumat tento materiál. O nějaký čas později jsem si polymerovou hmotu vyzkoušela poprvé naživo (vytvořila jsem obrazec kaleidoskopu). A tak to začalo.

Alex: Má žena Noelia, tenkrát ještě moje přítelkyně, si vždycky hrála s různými řemesly a já jen ze zvědavosti zkoušel vše, co dělala. Když se v roce 2006 začala věnovat polymerové hmotě, zaujalo mě to, protože to bylo nejkreativnější tvoření, které kdy vyzkoušela, a já se od ní dvě nebo tři věci naučil. Pak v roce 2008 jela do Anglie na první Euro Clay Carnival, jel jsem s ní (nebyl jsem ale účastníkem), abych viděl tu atmosféru. A právě tam jsem definitivně propadl temné straně polymerové hmoty ;).

How did you discover polymer, when about was it?

Noelia: At 2006, while visiting some beads forums I saw pictures of polymer clay creations and I began investigating more about that material. A few time later I played for my first time with polymer clay in a meeting (I made a kaleidoscope cane). That was the beginning.

Alex: My wife Noelia, she was my girlfriend by then, was always playing different crafts and I used to try all that she did only for curiosity. When she began playing with clay at 2006 I found it interesting because it was the most creative craft she had done and I learnt two or three things from her. In 2008 she went to the first Euro Clay Carnival in England and I went with her (I did not participated in the event) to see the ambience. There was when definitively I fell to the dark side of the clay ;).

Vím, že máte svůj polymerový obchůdek, kde pořádáte i kurzy. Jak se to přehouplo a z koníčku se stala i obživa?

Alex: Mám své vlastní zaměstnání jako počítačový inženýr, takže ještě před spravováním obchodu jsem měl trochu volného času. Málem jsem musel nechat polymerové tvorby jako záliby, abych ten čas trávil ve vedení byznysu.

Noelia: Když naše finanční přežití závisí na výsledku byznysu, musím nechat nějaké experimentování a zábavu kvůli výsledkům, což změní způsob mého vnímání tvorby. Je to škoda, ale nejdříve musím zaplatit účty a teprve potom si můžu vybrat experimentování, ostatně stejně jako jsem to dělala dříve před tím, než jsem měla svůj obchod.

I know that you have your own little shop with polymer where you also hold workshops. How did it happen that your hobby turned into livelihood?

Alex: I have my own job as a computer engineer, so before ruling the shop I already had few free time. I almost had to leave playing with clay as a hobby to spend all that time in the management of the business.

Noelia: When our financial survival depends on the outcome of the business, I have to leave some experimentation and some fun to get results, and it changes the way I live the hobby. It's a pity but I first have to pay the bills, and later I can choose to experiment, as I was doing before I had the shop.

Co každého z vás inspiruje? Čím se vaše polymerové tvoření od sebe liší?

Alex: Inspiruji se technickými a mechanickými vzory, geometrickou precizností. Ale líbí se mi i téma prach a rozklad, jako třeba nepoužívané průmyslové stroje, ale vždy v nějakém technickém námětu. Myslím, že hlavní rozdíl v naší tvorbě je užití barvy. Já mám sklon používat tmavé a tlumené tóny, zatímco Noelia se spíš dívá po více kontrastu a zářivosti.

Noelia: Já také čerpám inspiraci z geometrických linek, a to hlavně z kruhů a přímek. Miluji kontrasty, užití barvy nebo černobílé vzory. Velmi mě inspiruje jednoduchý a čistý design a minimalistické vzory, což se snažím přenést do své práce. Má tvorba je ale úplně jiná než ta Alexova. On obvykle upřednostňuje modelování trojrozměrných děl, kdežto já více tíhnu k práci ve 2D rovině (ačkoli se vždy snažím svým pracím vdechnout objem).

Where do you draw inspiration from? What do your polymer creations differ in (from each other)?

Alex: I am inspired by technical and mechanical patterns, by geometric precision. But I also like dirt and decay, like abandoned industrial machinery, but always in a technical theme. I think that the main difference with Noelia's creations is the use of color. I tend to use dark and muted tones, while she tends to look for more contrast and brightness.

Noelia: I also draw inspiration from geometric lines, mainly circles and straight lines. I love contrast, using color or black and white patterns. I am truly inspired by simple and clean designs and patterns, which I try to translate to my work. My work is very different from Alex's work. He usually prefers to model 3D pieces, while I tend to work more on a 2D plane (although I always try to give some volume to the pieces).

Ovlivnil někdo vaše polymerové tvoření? Nějací umělci a clayeři?

Alex: Myslím, že každý obraz či dílo, které jsem viděl, má určitý vliv na mou práci, a to jak na fázi designu, tak i na výběr barvy, průběh modelování až po závěrečné metody. Ale řekl bych, že mě více ovlivňují umělecké práce některých grafických designérů a kreslířů.

Noelia: Ten, kdo mě ovlivnil jako první, a možná nejsilněji, byla Donna Kato. Milovala jsem její designy, umělecké pojetí, její čisté práce. Později na mě velmi zapůsobila dokonalost prací Dana Cormiera, což se pro mě možná více než vlivem stalo jakýmsi cílem k dosažení. Mimo ně, zastávám stejný názor jako Alex. Jsem si jistá, že každý umělec, kterého jsem viděla při práci, nevědomky ovlivnil mou práci.

Did anybody influence your polymer creations? Any artists and clayers?

Alex: I think that each picture or each piece I have seen has influenced my work, either on the design phase, on the choose of color, on the model process, on the finish methods. But I think that I've been more influenced by the artwork of certain graphic designers and cartoonists.

Noelia: My first influence, maybe the most powerful, was Donna Kato. I loved her designs, her art concepts, her clean works. Later the perfection in the finishing of Dan Cormier's work was a great influence, well, more than an influence maybe a goal to achieve. Apart of them, I think the same as Alex, I'm sure that each artist that I've seen working has unconsciously influenced my work.