9 rad pro úspěšné prezentování/9 tips for successful presentation


V mých začátcích mi nikdo ohledně prezentování neradil. V jedenácti letech jsem prostě začala studovat to, co internet dokáže a založila si vlastní stránku na FB. To byl celý zrod mé tvorby, který vedl k blogu, webu, kurzům.. a možná i vy se snažíte o něco podobného. Chcete prorazit, ale nevíte jak. Jde jen o to, nechat se objevit. A tyto tipy vám k tomu možná pomohou.

In my beginnings there was nobody who would advise me about presentation. When I was eleven I simply started to study what the Internet can do and I founded my own page on Facebook. That was the whole birth of my creation which led to blog, web, courses… And maybe even you try something similar. You want to break through but don’t know how. It’s only about to get yourself discovered. These tips might help you.

1

Nestyďte se

Jinak nic nepřijde. Jinak neprorazíte. Musíte vědět co chcete a jít za tím. Nebát se toho, co si o vás kdo pomyslí a ukázat lidem svou sebejistotu. Věřte mi. Pokud budete sedět v koutě, nikdo za vámi s dobrou nabídkou, zakázkou, či prací nepřijde. Tu si musíte najít sami tím, že vyjdete ze své komfortní zóny a začnete dělat věci, které doopravdy chcete.

Don’t be shy

Otherwise nothing will come. Otherwise you won’t break through. You have to know what

you want and go for it. Don’t worry about what and who thinks about you and show people your self-confidence. Trust me. If you sit in a nook, nobody will come with a good offer,order or job. You have to find it yourselves in the way that you leave your comfortable zone and start to do what you really want.

2

Dejte o sobě vědět. Všem.

Ukazujte lidem okolo vás, co děláte. Nebojte se o tom mluvit se známými, s přáteli, či s rodinou. Víc lidí vám může pomoci. Znáte to... třeba vám pomůže kamarádka kamarádky, či sestřenice známého. To nikdy nevíte. Proto šiřte vaše poslání, nebojte se ukázat, co všechno dokážete.

Let everybody know about you

Show people around you what you do. Don’t be afraid of speaking about it with your friends and family. More people can help you. I guess you know… perhaps some friend of your friend or a cousin of your friend can help you. You never know. That’s why you should spread your mission, don’t be afraid of showing what you can do.

3

Naučte se jednoduše říci, co děláte.

Je hodně těžké polopatě a smysluplně vysvětlit, kdo vlastně jste. Zkuste si připravit nějakou krátkou větu, která bude obsahovat stručně řečeno vaši práci, záliby a jednoduchou formou vás představí. Je to hodně těžké, ale až se vás někdo zeptá, budete připraveni. Nebojte se to říci. Děláte-li něco netradičního, můžete lidi zaujmout a získáte si obdiv hned na začátku rozhovoru.

Learn to simply say what you do

It’s very difficult to explain who you are in plain language. Try to prepare some short sentence which would contain your work, hobby and which would briefly introduce you. It’s not easy at all, but when someone asks you, you’ll be ready. Don’t be afraid of saying that. If you do something interesting, you can engage people’s attention and win a favour at the beginning of talk.

4

Připravte si materiály.

Vizitky, brožurku, informace.. příprava je příprava! Uvidíte, jak se vám to bude hodit. Dejte si záležet s provedením tak, aby zaujalo. Ukažte všem vaši kreativitu a styl, vyvarujte se kýčovitosti a pamatujte, že v jednoduchosti je krása.

Prepare some materials

Business cards, a brochure, information booklet… preparation is preparation! You’ll see how useful it can be. Take great pains to design so that it captivates. Show everybody your creativity and style, avoid a kitsch and remember that simplicity is beauty.

Koukněte na další fotky Nikol Bruncové/Here you can find more photos by Nikola Bruncova

5

Vzdělávejte se v oblasti sociálních sítí.

Mladí vědí. Tohle je budoucnost. Na Facebooku je dnes každý. Webové stránky má každý, kdo něco dělá a o kom se ví. A pokud mezi ně nepatříte, napravte to. Všechno bude snadnější, když si vytvoříte online prostor, který bude jen váš. Lidi vás budou sledovat, spojí se s vámi… proto se v tomto oboru učte. Zajímejte se o novinky a možnosti, které internet nabízí, protože se to vyplatí.

Educate yourself in the field of social networking services

The young know. It is a future. There is everybody on Facebook these days. Everyone who does something and who is known has own website. And if you don’t rank among them, correct it. Everything will be easier when you set up online space which is only yours. People will follow you, join you… that’s why you should learn in this area. Be interested in innovations and opportunities which the Internet offers because it’s worth it.

6

Buďte všude. Tak abyste to stíhali.

Rozmyslete si, na kterých sociálních sítích chcete být. Jaké sítě se vám líbí nejvíce? Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Linked In,... ? Projděte si je, zjistěte, které vám nejvíce vyhovují a vyberte si jich pár. Tak, abyste na ně měli čas. Na sociální sítě se musí přispívat pravidelně, pak vám utečou fanoušci. Já to mám nastavené tak, že na FB mám osobní profil pro lidi, co znám. Poté ještě stránku, kde jste vy :). Dále jsem na Instagramu a na Pinterestu (ten používám spíš pro sebe). Každé z těchto soc. sítí se věnuji denně. A pak se to vyplatí. Do toho kontroluji maily a pracuji na webu, kde mám blog. Kombinací všech těchto skvělých pomocníků se dá vytvořit komunita lidí, co opravdu budou chtít vědět více o tom, co děláte. A to pak můžou být vaši potencionální zákazníci, ať už pracujete v jakémkoliv oboru.

Be everywhere. So that you manage it.

Think twice about which social networking services you want to use. Which of them you like most? Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Linked In,…? Look through them, find out which of them most suit you and choose a few of them. So that you still have time for them. You have to contribute to your profiles every day, otherwise you lose your fans. I divided it so I have a personal profile on Facebook for people who I know, then my page Lucy Struncova where are you :). I also use Instagram and Pinterest (which works more for me). I engage in each of these sites every day. Then it’s worth it. Besides that I check my e-mail and work on my website where the blog is. Thanks to the combination of these great helpers it’s possible to create a community of people who really want to know more about your work. Then they can be your potential customers whether you work in this or that branch.

7

Sdílejte chytře.

Přemýšlejte o tom, co na sociální sítě pověsíte. Není to lehké a je potřeba nad tím přemýšlet. Já si svoje příspěvky na Facebook a blog plánuji cca měsíc dopředu. Mám tabulky, kde je přesně rozvržené co, kdy, kde nasdílím tak, aby se to ke čtenářům dostalo ve správný čas. Nesdílejte svůj oběd, ani co jste dělali včera večer s dětmi.. sdílejte svoji tvorbu. Svoji práci, to na čem pracujete. TO je to, co lidi zajímá.

Share cleverly

Think about what to share on social networking services. It’s not easy and it’s necessary to think about it. I plan my contributions to Facebook and blog month in advance. I have a table where everything is exactly organized, what, when and where it will be shared so that it comes to the readers in right time. Don’t share photos of your lunch or what you did with children yesterday… share your creation. Your products, your current work. THAT is what people interest.

8

Spolupracujte

Hledejte si nové kamarády, hledejte lidi, co mají stejnou vizi, představy o světě… jako vy. Hledejte někoho, s kým si naprosto rozumíte. Právě tito lidé se můžou stát vaší záchranou, oporou a mohou vám kdykoliv pomoci. Spolupracujte s nimi, tvořte společně, vytvářejte nové projekty. Ve dvou se to lépe táhne...

Co-operate

Look for new friends, look for people with the same vision and idea of life. Look for someone who you would be completely compatible with. Right these people can become your rescue, support and anytime can help you. Co-operate with them, create together, make new projects. Two is better than one.

9

Věřte

To už je vám doufám jasné. Bez toho to NIKDY nefunguje. Nikdy. Věřte, říkejte si slova jako: můžu, chci, dokážu. Negativní myšlenky vás brzdí, stahují dolů. Mějte mysl otevřenou, buďte k sobě upřímní a vše ve správný čas bude tak, jak má být.

Believe

I hope that this is totally clear now. It never works without that. Never. Believe and tell yourself words such as I can, I want, I manage. Negative thoughts slow you down, pull down. Have your mind open, be frank with yourself and everything will be in right time at right place.

Řídíte se podobnými principy? Dejte mi o tom vědět níže v komentářích :).

Do you comply with similar principles? Let me know about it in the comments below :).

Lucy