Věci, které jste o Lucy nevěděli/Things you didn't know about Lucy


Jste-li nějakým způsobem aktivní na sociálních sítích, vytváříte si tak vlastní image. Ukazujete co máte rádi, co děláte tam a tady.. Ale nemusí to tak úplně být pravda. V extrémních případech je to vše vyretušované, dokonalé,.. A tím si každý člověk přes sociální sítě vytváří vlastní pohled a domněnky o daném člověku, které vlastně pravdivé nejsou. A to já ráda nemám.

In case you actively use some social networking service, you create your own image. Youshow what you like, what you do there and here… But it doesn’t have to be true. In extreme cases everything is retouched, stylized and perfect. And it means that via social networking services everyone creates his own opinion and attitude to definite person, which actually isn’t true. And I don’t like it.

Nemám tušení, jak na lidi působím já. Co si při prohlížení mých fotek myslíte vy. Jak to působí na lidi, jak to lidi do jisté míry ovlivňuje.. to já nevím a vlastně mě to i zajímá :). Takže sečteno podtrženo - co o mě vlastně víte? Vlastně všechno i nic. A já bych se v tomto článku ráda věnovala tomu, jaká jsem ve skutečnosti. Ne přes internet. Ne na videu, ani na fotce. Ale jaká jsem uvnitř.

I have no idea what I give people the impression of. What you think while looking at my photos. What effect it has, how it influences people… I don’t know and as a matter of fact, I feel interest in it. So after all, what do you really know about me? Everything and nothing. So I’d like to write this article about what I am like in reality. Not on the Internet. Not in a video, not in a picture. But what I‘m like at heart.

Kdybych měla napsat klasický odstavec toho, kdo jsem, vypadal by asi nějak takto:

Jsem teenager. Jmenuji se Lucka, Lucie, Lucinka, Luci, Lucy.. To je stejně jedno.. A tvořím. Cokoliv, co je jistým způsobem kreativní. A baví mě stále zkoušet více a více nových věcí. Nikdy se nepřestanu učit. Jsem z Plzně. Město piva pokud nevíte. A pivo mi nechutná. Jsem dost slušná, vlastně extrémně slušná, ne, ještě jsem nikdy nebyla na diskotéce, a ani se mi tam nechce. Mám radši svůj pokoj, kde je v koutě malý ateliér s velkým stolem. Po škole tam tvořím, píšu, jím, učím se.. Chodím na uměleckou střední, která mi bere všechen čas, který jsem mohla strávit třeba na té diskotéce, a ohromně mě baví. Všechny svoje nápady a tvorbu sdílím přes blog, Facebook, Youtube, Instagram... A ze začátku jsem si vlastně i myslela, že tím budu trochu inspirovat teenagery, který právě chodí moc často na ty diskotéky. Což tak trochu nevyšlo, protože když jsem se dívala, jak věkově staří lidé čtou můj blog a Facebook, nejvíce lidí tam bylo starších než 30let. To nevadí. Mám ráda lidi, kteří to mají v hlavě srovnaný a pokud tvoří a něco pěkného vyrábí, mám je ještě radši.

If I wrote a paragraph about who I am, it would look like this:

I’m a teenager. My name is Lucka, Lucie, Lucinka, Luci, Lucy… It makes no difference anyway. And I create. Anything that is somehow creative. And I like to try more and more new things. I will never stop learning. I come from Pilsen which is a city of beer (if you don’t know) and I don’t like beer. I have quite decent behaviour, actually extremely decent behaviour, no, I have never been to a disco and I don’t even want to go there. I like better my room where is a small atelier with a big desk. It’s the place where I create, write, eat and learn after school. I attend secondary school of art which takes me all my time that I could spend at a disco for instance, but I really enjoy it. I share all my ideas and creations on my blog, Facebook, Youtube, Instagram… The fact is that at the beginning I thought I could inspire those teenagers who go to discos once too often. It didn’t work out much because I found that the most people who read my blog and Facebook profile are older than 30 years. Never mind. I like people who are intelligent and self-controlled, and if they create and make something nice, I like them even better.

Ovšem, je tu několik věcí, které nikde nepíšu a vlastně by možná stálo za to to zkusit. Schválně, pokud jste alespoň něco z těchto deseti věcí o mně alespoň tušili.

 • Miluju jídlo. Ale to zdravé. Studuji všechno, co se zdraví týká. A mrzí mě, že většina lidí stále jí průmyslově zpracované potraviny. A vlastně cokoliv ze supermarketu, co nikdy nevyrostlo, jen to v továrně smíchali.

 • Jsem knihoholic. Jsem schopná utratit všechny peníze za knížky. Mám doma všechno o umění, vaření, esoterice, podnikání.. a ještě pořád jsem to všechno nepřečetla. Vypadá to, že ty knížky víc nakupuju než čtu. Kamkoliv jdu, beru si knížku také s sebou. Mám-li chvíli, neztrácím čas a učím se něco nového skrze čtení.

 • Jsem citlivá. Na povrchu silná a uvnitř citlivá a zranitelná. Často brečím, nějak to díky tomu všechno vyventiluju.

 • Baví mě konspirační teorie. Hodně koukám na videa a čtu knížky o tom, kdo vládne tomuto světu a jak to ve skutečnosti všechno je. A člověk často nevěří svým očím, co se všechno za našimi zády děje.

But, there are a few things which I don’t write anywhere and maybe it would be worth a try. So let’s see if you guess at least some of these things about me.

 • I love food. But the healthy one. I study everything relating to health. And I’m sorry that the majority of people still eat industrially processed foodstuffs. Actually anything from a supermarket which has never grown, they only mix it in a factory.

 • I’m a bookworm. I’m able to spend all money for books. I have books about art, cooking, esotericism, entrepreneurship… and I still haven’t read them all yet. It seems I more buy books than I read them. Wherever I go, I take a book with me. When I have a while, I don’t lose time and learn something new through reading.

 • I’m sensitive. Strong outwardly, but sensitive and vulnerable inwardly. I often cry which usually help me to vent my feelings.

 • I like conspiratorial theories. I watch many videos and read books about who rules the world and how everything works in actual fact. And one often doesn’t believe what is happening behind our backs

 • Jdu si za svým. Od malička jsem byla cílevědomá a sebevědomá. Vím, že je to všechno jen o nás. Když si věříme, tak to vyjde a vše se povede. A tak taky činím.

 • Ráda běhám a chodím na jógu. Jednou bych se chtěla podívat do Indie do ašrámu, což je místo, které je otevřeno veřejnosti a v němž řada jogínů hledá nový smysl a rozměr života. Cvičíte a snažíte se najít své já.

 • Jsem hodně klidná. Nekřičím, nehádám se a mám ráda ticho. Nevadí mi být sama a občas to dokonce i potřebuji.

 • Pořád se snažím učit. Cokoliv. Hlavně, že postupuji dopředu.

 • Mám jeden velký sen. A to poznat lidi, kteří čtou můj blog, nebo mě sledují na internetu. Mám lidi hrozně ráda. Ráda je poznávám, povídám si s nimi. A věřím, že se i s tebou jednou setkám :).

 • I go for my aim. I’m purposeful and self-confident since childhood. I know that everythingis about us. If we believe in ourselves, everything turns out well. And so I do.

 • I like to run and do yoga. Some day I would like to go to India and visit an ashram which is a spiritual place open to the public and where yogins find a new meaning and dimension of life. You do exercise and try to find yourself.

 • I’m very calm. I don’t shout, I don’t argue and I like peace and quiet. I don’t mind being alone and I even need it from time to time.

 • I try to learn all the time. Whatever. The main thing is that I progess.

 • I have one big dream. Which is to meet people who read my blog or follow me on the Internet. I really like people. I like getting to know them, talking with them. So I believe I’ll meet you some day :).

Tak zase jednou příště, u dalšího článku :). Mějte se hezky.

Lucy

See you next time, in next article :). Have a nice day.

Lucy