Blendování s polymerem/Skinner blending


Blendování. Jedna z nejefektivnějších technik v polymerovém tvoření. Je to základ. Základ všech dovedností, bez toho se nedá posunout dál. Dávám na něj často velký důraz, je potřeba jej zkrátka pořádně trénovat. A proto o něm bude dnešní článek. Pro ty, co už jej umí, je opakování matka moudrosti.

Blending. One of the most effective techniques of creation from polymer clay. It’s fundamental. It’s a base for all the skills and without that it’s impossible to move forward. I put emphasis on that very often, it’s just something you really need to practice. And that’s why I decided to dedicate this article just to this topic. For those, who can use this technique, repetition is the mother of learning.

Blend byl vynalezen v roce 1996 Judith Skinner. Právě ona posunula hranice možností tvorby z polymeru. Na Youtube s ní dělala kdysi Cynthia Tinapple rozhovor. Skinner blend - takto se celá technika nazývá, je tedy pojmenován po Judith. Málo kdo to ví, málokdo to zmiňuje. Vždycky je potřeba dát najevo zásluhy lidí, kteří se na něčem podíleli. Celý postup blendování je primitivní, ovšem i tak je to často alchymie. Nikdy na začátku nevíte, jak přesně to bude vypadat. Pokaždé vás to může něčím překvapit. Ať už třeba nevyčištěným strojkem :).

Blend was invented in 1996 by Judith Skinner. It was her, who pushed the boundaries of creation from polymer clay. Cynthia Tinapple interviewed her once. Skinner Blend – this is the name of the technique, and it was named after Judith. Not everyone knows and not everyone mentions it. It’s always necessary to appreciate people who contributed to a certain thing. The whole blending process is absolutely primitive, even though sometimes it can be an alchemy. At the beginning you never know, how exactly it’s going to look like. It can surprise you every time. Whether it’s for instance just because of a dirty gadget.

Blendování je o tom, že jedna barva plynule přechází do druhé. Je tedy potřeba pracovat minimálně s dvěma barvami. Někdo je dělá jednodušší, někdo vlítne rovnou na duhu a nacpe tam všechny možné barvy. Blendované pláty jsou základem mnoha dalších technik, podle nich pak na začátku blendy tvoříte.

Blending is about one colour continuously turning into second one. Therefore working with at least two colours is crucial in this case. Someone makes easier ones, someone immediately starts with a ribbon and work with various colours straight away. Blended strips are a base for many more techniques, and you create specific strips based on what technique you will use.

Postup ze dvou barev je následovný. Vezměte si minimálně dva pláty hmoty. Tloušťka by měla být na nejtlustší nastavení strojku. Okrojte je tak, aby každý plát byl ve tvaru čtverce. Poté je překrojte z jednoho rohu do toho protějšího, vzniknou vám tedy čtyři pravoúhlé trojúhelníky. Trojúhelníky stejné barvy položte na sebe a poté oba opět nejdelší stranou k sobě. Vznikl vám čtverec.

The process when working with two colours is as follows: Take at least two strips of the matter. It should be as thick as the thickest gadget setting. Cut it so that each strip has a square shape. Then cut it from the one corner to the opposite one, therefore you have four right triangles. Put the triangles of the same colour one on another and thereafter both of them together, the longest sides facing. Now you have a square again.

Ze tří barev jsou sklady trochu odlišné. Nejprve čtverec rozdělte na čtyři stejné trojúhelníky. Nejlepší je si nejprve naznačit přibližný střed čtverce (nebo obdélníku) a poté ukrojit z jednoho rohu do středu. Viz. obrázek.

If you use three colours, the approach is slightly different. First of all, divide the square into four identical triangles. It’s the best to find an approximate centre of the square (or rectangle) and then cut it from the corner to the centre. See the picture.

Dva okrajové trojúhelníky položte na prostřední základní a takto pokračujte i s dalšími barvami, které chcete v blendu mít. Na ten můj jsem použila barvy tři, teď je načase složit je vedle sebe tou delší stranou. Ve výsledku potřebujeme opět dostat obdélník. Tudíž okraje, které se nám tam nevejdou odřízneme a poté je otočené přesuneme na horní část okraje a tím obdélník vyplníme.

Put the two peripheral triangles onto the middle basic one and continue the same way with the other colours that you want to have in the blend. I used three colours. Now it’s time to place them together, the longest side facing. As a result we need to have a rectangle again. Thus we cut off the edges that don’t fit in and thereafter we moved them turned to the upper part of the edge and this way we fill in the rectangle.

Teď už přichází na řadu ta zábavná část. Na blendování je potřeba strojek, který vám velmi ušetří práci. Nezapomeňte si jej vyčistit. Jde to i s válečkem, ovšem bude vám to trvat opravdu dlouho. Nastavte si na začátek strojek na nejširší nastavení plátu. Teď vše záleží na správném opakování jednoho kroku. Po každém projetí plátu ve strojku je potřeba jej přehnout ve směru blendu. Tj. vždy barva na barvu. Poté plát opět vložte do strojku a projeďte. Po asi pátém projetí se barvy mezi sebou začnou mísit. Záleží hlavně na konzistenci vaší hmoty.

Now comes the fun part. You need a gadget for blending that will make the work much easier. Don’t forget to clean it. It’s possible to also work with a roller. But it would take really long time. Have the gadget at the thickest setting. Now it all depends on a correct repetition of one step. Every time after running the strips through the machine, fold them in the direction of the blend. That means putting the same colours at each other. Then press the strip through the machine again.The colours start to blend after about five passes through the machine. It really depends mainly on the consistency of the matter.

Po dvaceti a více projetí se na vašem plátu vytvoří plynulý přechod z barvy do barvy. Tj. nevidíte žádné ostré linie spojů, pouze gradaci barev. O to nám přesně šlo.

After twenty passes through the machine the colours smoothly transit from one to another. That means you don’t see any colours’ borderlines. And that’s exactly what we wanted.

S nablendovaným plátem se dá dále dělat spousty věcí. Existuje několik skladů, díky kterým dostanete plát do jiné formy. Nejčastěji je to spirála, kdy plát projedete na nejtenčí nastavení a pak jej zarolujete z libovolné barvy. Dále pak komínek, který se skládá jako klasická harmonika a který ukazuji zde ve videu. Čím tenčí plát zvolíte pro práci, tím plynulejší bude výsledný přechod barev. Koukněte na videa :).

You can use the blended plate for so many things. There are several ways of folding the matter thanks to which you can form the strips to different shapes. Usually it’s a spiral when you run the slice through the thinnest setting and then you roll up the colour you want. Also you can create a pile that is folded like a harmonica. You can see the approach in the video. The thinner the stripe the smoother the resulting colour transition. You can watch these videos :).

Skinner blend je tedy součástí spousty technik a projektů, každý by je měl umět, věřte, že se v nich můžete neustále zdokonalovat. Vyplatí se to. Níže naleznete pár fotek výrobků, kde jsem právě blendy použila. A co vy? Také milujete dívat se na to jak vám před očima vzniká blendovaný plát?

Skinner blend is a part of many various techniques and projects, everyone should be able to use them and trust me you can constantly improve yourself. It definitely pays off. Below, you can see few photos of the products created from blends. And what about you? Do you also love to see the creation of the blended stripe in front of your eyes?