Kam se chodí pro inspiraci / Where to go for inspiration


To jsou pořád ty samé otázky dokola. “Kam chodíš na inspiraci? Jak jsi na tohle přišla? Jak tě to napadlo?...” Přemýšlela jsem, že by nebylo špatné toto téma rozvést a trochu vám o tom napsat. Přece jenom je to téma věčné, řeší se pořád a inspiraci hledá každý z nás. I ten, co inspiruje ostatní, je něčím inspirován.

Správně vidíme jenom srdcem. To, co je důležité, je očím neviditelné.

Tak to povídal Malý Princ v knize od Antoina de Saint-Exupéryho. A měl pravdu. S inspirací je to stejně tak. Důležité a zajímavé věci člověk v každodenním shonu přehlédne a takřka se nad nimi nepozastaví. Co s tím? Dívat se tím srdcem. To by bohatě stačilo. Nejlepší by ale bylo, odložit naše chytré telefony, které nás upoutávají v podstatě pořád a začít se trochu více dívat kolem sebe. Nebudu si namlouvat, že to zrovna nemám podobně. Bohužel mám a moc dobře vím, o co přicházím. Moje generace si zvykla “ukrýt se” před samotou. Nudíme se a brouzdáme na mobilu, jedeme autobusem a brouzdáme na mobilu, je hodina ve škole a my brouzdáme na mobilu. O tom to ale nebude. Můj mobil půjde stranou. Nenechám ho, aby mě nadále oslepoval.

The same questions over and over again. “What do you draw inspiration from? How did it cross your mind? How did it occur to you?” So I’m thinking it’s not a bad idea to expand on this topic and write about it a bit more. After all, it’s an everlasting theme which is discussed all the time and each of us looks for inspiration. Even the one who inspires others, is inspired by something.

It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye.

That is written in The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. And it’s true. I would say it’s the exact same with inspiration. Those important and interesting things one can easily overlook in everyday rush and nearly doesn’t wonder at it. What to do? Look with the heart. It would be richly enough. But the best way would be to put our smart phones away, which capture our attention in fact all the time, and start to look around a bit more. I don’t fool myself, unfortunately I have it like that too and I know well what I’m missing. My generation has become accustomed to “hide” from loneliness. We are browsing the phone when we are bored, when we travel by bus, when we take a lesson at school. But I don’t want it like this, my mobile phone is going to be aside. I won’t let it to continue to blind me

Hrozně moc mě baví pozorovat lidi. Dívat se na to, jak se jejich vkus a osobnost promítají do oblečení, které mají na sobě, to nikdy neomrzí. A to je právě ta inspirace. Díváte se a ujasňujete si, co se líbí i vám. Jestliže vidíte holčinu, co má na sobě moc hezky sladěné barvy, usmějete se a podvědomě si danou informaci uložíte. Za týden barvy třeba nevědomky použijete na jeden z vašich nově nakreslených obrázků. I takto to funguje.

Co ale není špatná věc, je jít pro inspiraci cíleně. A to někam pryč z města. Udělala jsem to takto zrovna včera. Fotila jsem interiérové fotky do časopisu a pak šla prostě “hledat”. Na zahradě toho na začátku března moc neroste, říkala jsem si. Opak byl ale pravdou. Nafotila jsem spousty rostlin a keříků, objevila jsem první sněženky, až mi přišlo, že ten můj nový pomocník na focení fotí úplně sám. Miluji makro fotky, které objeví něco, čeho si člověk jen tak nevšimne. Mohla bych z fleku fotit pro botanickou zahradu, že jo.

I like watching people very much. Looking at them, how their style and personality are reflected in their clothes, I’ll never tire of that. And right this is the inspiration. You are watching and realizing what you like too. If you see a girl who is wearing nicely matching colours, you show a smile and it sticks in your mind. The next week you might unconsciously use those colours in one of your new drawings. It can work like this.

On the other hand, it’s also a good idea to look for inspiration on purpose. Somewhere out of a town. I have just done it yesterday. I took some interior photos for a magazine and later I simply went out to “seek”. I thought there weren’t many plants at the beginning of March, but the opposite was true. I took many photos of plants and bushes, I found the first snowdrops, it even seemed that my new helper was taking photos completely itself. I love macro photos which discover something that one normally doesn’t notice. I could promptly take photos for a botanic garden, right?

Netýká se to jen přírody. Podlahy, dlaždice, dveře, architektura... není to těžké, opravdu ne. Stačí se jenom dívat a zaznamenávat. Teď už ten mobil vytáhnout můžete :). Je to nejrychlejší způsob, jak zachytit cokoliv zajímavého, co by se ještě mohlo hodit. Věřte, že to jinak zapomenete. Je to jako s nápady. Ty nejlepší přicházejí v době, kdy vůbec nemáme čas.

Stav, kdy jste inspirování, se dá vysvětlit jako nepopsatelná smršť nápadů ve vaší hlavě. Není divu, že původní slovo, latinské in-spirare, znamená vdechnout. Vdechujeme nápady a tvoříme myšlenky.

It doesn’t concern only nature. Floorings, tiles, doors, architecture... it’s not difficult, really. It’s sufficient to watch and take note. Now you can take your phone out :). It’s the fastest way how to take anything interesting down what might be suitable one day. Believe that otherwise you’ll forget it. It’s the same with ideas, the best ones come at that time when we don’t have time.

The situation when you are being inspired can be explained as a gale of ideas in your mind. It’s no wonder that the original word, Latin in-spirare, means breathe in. We breathe in ideas and create thoughts.

Co si z dnešního článku tedy vzít? Stačí jediná věc. Odložte své mobilní telefony prosím, koukněte se kolem sebe. Najděte to, co vás upoutá a jednoduše nechte, aby vás to nakoplo k vaší vlastní tvorbě. Je to jako kouzlo. “Vše, co si dokážete představit je skutečné.” říkával Picasso...

So what is the lesson? One thing would be enough. Put your mobile phones away, please,take a look around. Find what attracts you and simply let it to inspire you for creating your own things. It’s like a magic. Picasso used to say: “Everything you can imagine is real”.