Polymerové knihy / Polymer clay books


Pokud se jednou stanete součástí polymerové mánie, která ovládla nejen Českou republiku, pravděpodobně se budete pídit po inspiraci od ostatních, kteří tvoří pro lidi. Nejen návody, ale i knihy. Za tu dobu, co s polymerovou hmotou pracuji, se mi jich doma nahromadilo již pěkné množství a právě to bude tématem dnešního článku. Recenze na zahraniční literaturu o polymeru je tu! Vybrala jsem několik kousků, které by mohly zajímat nejednoho z vás! Tak vrhneme se na to?

If you become a part of polymer mania which is spreading out not only in the Czech Republic, you probably will search for some inspiration from others, who create for people. Not only instructions, but also books. I have collected pretty large amount of them so far and right this is going to be the topic of today’s article. Here the review of foreign literature about polymer is! I’ve chosen a few pieces which might interest more than one of you! Shall we begin?

První kniha je mezi clayery (těmi, kteří tvoří s hmotou - angl. clay) již profláknutá věc. Kniha Modurit (v originále The Art & Craft of polymer clay) od Sue Haser je z roku 2007 a ač český název absolutně neodpovídá materiálu - polymerové hmotě, o které celá knížka je, rozhodně by tato publikace neměla chybět v žádné knihovničce začátečníka. Sue v ní perfektně vysvětluje všechny základní informace, který by měl každý znát. Od míchání barev, tvarování korálků, výrobu polymerových krabiček, vzory, modelování postaviček, imitace, přidávání pigmentů, barev a inkoustů.. je toho ohromné množství. A já mám moc ráda knihy, v kterých při každém nahlédnutí objevíte opět něco nového.

The first book is a hackneyed thing between clayers. The publication The Art & Craft of Polymer Clay by Sue Haser from 2007 is all about polymer clay and it definitely shouldn’t be missing in any bookcase of a beginner. There is well-explained basic information that everyone should know. From blending colors, forming beads, production of polymer boxes, patterns, shaping little figures, imitation, adding pigments, colors and ink... there is a lot. I like books where you can find something new again in every look.

Druhá knížka The Complete Book of Polymer clay, vyšla jen v angličtině a její autorkou je Lisa Pavelka. Lisa je ohromně milá dáma, příjemná, hodná, spolupracuje i se Swarovski a má vlastní řadu pomůcek pro polymer. Spousty z nich využívá v knížce, kde ukazuje jak základní techniky (opět teorie barev, nástroje, blendování, canes..), tak také šest projektů krok za krokem. Mě osobně trochu mrzí, že je tam více textu a pro lidi, kteří nepropadli kouzlu angličtiny, to nebude nic moc. Na konci je ještě poměrně obsáhlá galerie prací od dalších umělců. A co nejvíce vyhovuje mě, je formát knihy a příjemná grafika!

The second book The Complete Book of Polymer Clay was published only in English and its author is Lisa Pavelka. Lisa is a hugely kind lady, nice and personable, she collaborates with Swarovski and has own set of polymer tools. She uses many of them in her book where she presents both basic techniques (again the theory of colors, tools, blending, canes...), and six projects step by step. In my opinion it’s a bit pity that there’s a lot of texts and for those who didn’t become addicted to English it might be nothing special. At the end there is relatively extensive gallery of other artists’ works. And what suits me the most is the format of the book and nice graphics!

Bettina Welker je známá německá umělkyně, původně grafička, která je v polymerové komunitě vyhlášená díky jednoduchým geometrickým tvarům, hravosti s designem a minimalismem. A její vlastní knížka je taková zrovna tak! Celá je věnována polymerovým náramkům, do kterých vnesla neuvěřitelně inovativní nápady a styl. Nezdržuje se blbostmi, jde rovnou na věc a dokáže inspirovat! Moc se mi líbí, že si Bettina dělala celou knížku v podstatě sama, nechala si ji i vytisknout a proto přesně odpovídá její osobnosti. Krom toho je psaná anglicko-německy. Jedinou nedokonalostí by mohly být fotky, které jsou naprosto profesionální, ovšem malinké.

Bettina Welker is a well-known German artist, originally a graphic artist, who is renowned in the polymer community thanks to her simple geometric shapes, playfulness with design and minimalism. And her book is exactly the same! It’s all dedicated to polymer bracelets in which she brought very innovative ideas and style. She doesn’t lose time with silly things, she starts directly with the substance and is able to inspire! I really like that Bettina made the whole book herself, she even had it printed and that’s why it exactly corresponds to her personality. Besides that it’s written in English-German. Maybe the photos could be the only imperfection, although they are absolutely professional, but very small.

Kniha Paterns in Polymer je podobného formátu od Julie Picarello a naopak se věnuje jediné technice - Mokume gane. Julie v ní mimo jiné prozrazuje i poměry pro namíchání pro ní naprosto typických barev. Celá knížka je tedy o tom, jak si vytvořit šperky v jejím stylu (ukazuje to na 12 projektech), najdete v ní i několik zajímavých triků na skládání hmoty.. a je zkrátka vhodná pro všechny, co rádi zabrousí hluboko v určitých technikách.

The similar format is book Patterns in Polymer by Julie Picarello and by contrast it’s dedicated to the only technique – Mokume gane. There she shows besides other things proportions of blending colors which are completely typical for her. So the whole book is about how to make jewels in her style (explained in 12 projects), you can find there several interesting tricks about forming clay... and it’s simply suitable for all the people who like to touch on some techniques more in depth.

V roce 2009 Lindly Haunani a Maggie Maggio společně vydali knihu, která by se dala přirovnat k takové polymerové bibli o barvách. Je doslova nacpaná teorií, barevnými vzorníky, ukázkami, principy.. pro ty, co neovládají angličtinu, to mít moc přínos nebude, protože stále je v ní více textu než obrázků. Ale pro ty, kteří propadli barvám a rádi by o tom věděli něco více, neexistuje lepší knížka. Je v ní i několik projektů, představení dalších polymerových umělců a asi by u žádného pořádného polymerového závisláka neměla chybět.

In 2009 Lindly Haunani and Maggie Maggio together published a book which could be compared to kind of polymer bible about colors. It’s full of theory, colored samplers, illustrations, principles... it won’t be of benefit to those who don’t master English because there is still more texts than pictures. But for those who become addicted to colors and would like to know more about it, there’s no better book. There are also a few projects, presentation of other polymer artists, so every polymer addict shouldn’t miss it.

Ancient modern - polymer clay and wire jewelry od Ronny Sarwas Weltman je knížka, kterou pochopí i úplní začátečníci. Ronna tvoří z polymeru zajímavé věci hlavně pro to, že je kombinuje s drátem. Dává šperkům zajímavou formu, ovšem samotný polymer by podle mě jen tak nezaujal. Fotky v knize jsou profi, ovšem někde by nebylo na škodu přidat pár postupových fotek, aby se kroky daného projektu daly lépe pochopit. V knize je 15 projektů.

Ancient Modern – Polymer Clay and Wire Jewelry by Ronny Sarwas Weltman is a book which is easy to understand even for complete beginners. Ronna’s polymer creations are attractive thanks to combination of clay and wire. It gives the jewels interesting form, but in my opinion the polymer on its own wouldn’t interest. The photos used in the book are professional, but it wouldn’t be amiss to add a few photos of process step by step to make it easier for understanding. There are 15 projects in the book.

Angličanka Carol Blackburn vydala v roce 2007 knihu Making polymer clay beads. A myslím, že i když je starší, je naprosto dokonalá pro všechny, kteří milují tvorbu korálků z hmoty. Je v ní neskutečné množství inspirace a nápadů. Konečně knížka, kde více fotek než textu. Kniha je peckovní, při každém nahlédnutí vám přinese něco nového a tak by to zkrátka mělo být. Krom toho, Carol je ohromně milá, skromná a jedna z nejpečlivějších umělkyň z polymerové komunity.

English woman Carol Blackburn published a book Making Polymer Clay Beads in 2007. I think that even it’s quite older publication, it’s perfect for everyone who loves making beads. There is plenty of inspiration and ideas. Finally book where you can find more pictures than text. The book is stunning, every look into the book brings something new. Besides that, Carol is very kind, modest and one of the most precise artists of the polymer community.

Polymer clay Global perspectives je kniha od Cynthii Tinapple, která ji napsala minulým rokem. Měla by poukázat na spousty umělců, kteří s polymerem pracují a představit čtenáři možnosti tohoto materiálu. Byl kolem toho velký boom, když kniha měla vyjít a u nás v Česku mnoho lidí zklamala. Dalo by se říct, že to, co je v knize, se dá najít na internetu. Většinu knihy zabírají fotografie výrobků, kterých je plný internet. Krom toho je v knize 13 příběhů o umělcích z celého světa, každý do knihy přispěl i svým návodem na výrobek. Kniha je tedy prací autorů, které Cynthia dala dohromady. A nutno podotknout, že jednou z umělců je i Evička Hašková. Nejlepší česká clayerka :).

Polymer Clay Global Perspectives is a book by Cynthia Tinapple who wrote it last year. It’s supposed to show many artists who work with polymer and present abilities of this material to readers. There had been big expectations before the book was released and many people were disappointed here in the Czech Republic. I would say that everything in that book is possible to find on the Internet. Majority of the book is taken up by photos of products, which normally fill the Internet. Besides that, there are 13 stories of artists from all over the world, each of them also contributed to the book with own instructions of one product. So the book is about works of authors which Cynthia put together. And it’s necessary to remark that one of the artists is Eva Hašková, the best Czech clayer :).

A poslední kniha The art of jewelry Polymer clay od Katherine Duncan Aimone, to je něco podobného. Je v ní více projektů, ovšem u každého jen pár postupových fotek, což ztěžuje práci začátečníkům. Stylem se projekty ne každému trefí do vkusu, přece jenom knížka není nejnovější. Nějaká inspirace se v ní ale určitě najde.

The last book The Art of Jewelry Polymer Clay by Katherine Duncan Aimone, that is kind of similar. There are more projects, but just a little photos step by step, so it makes the work harder for beginners. Concerning the style, it can’t hit everybody’s taste, after all the book isn’t the newest one. But you can find there some inspiration for sure.

Pokud jste přelouskali tento vyčerpávající článek a přemýšlíte, kterou z nich si objednáte, poradím vám jen, objednat je přes Amazon. To je nejlepší. Do některých můžete přes stránky i nahlédnout. Já mám z některých radost, protože mi něco přinesly a inspirovaly mne, některé bohužel ne. Tak je to se vším.

Jaká je podle vás nejlepší? Co vám v knihách chybí a jak si představujete tu nejlepší? Dejte mi o tom vědět do komentáře :).

If you read this exhausting article and think which of them you order, I only advise you to order it via Amazon. It’s the best. It’s even possible to look into some of them. I’m glad about some of them, because they inspired me, unfortunately not all of them. And it’s always like this. Which one is the best in your opinion? What do you miss in these books and how do you imagine the best one? Let me know in comments :).