Pozitivita / Positivity


Pouštěla jsem si různá videa na YouTube, když v tom jsem zaslechla tuto větu. Jak víš, že to nejde, když to alespoň nezkusíš? Začala jsem nad tím přemýšlet. Fajn motivace. Nějak jsem se z této jediné věty dostala ke vzpomínkám, kdy vás lidé odrazují od věcí, které máte v plánu udělat či vytvořit a vlastně místo podpory se vám spíše dostává negativních informací, proč byste to dělat neměli a proč to vlastně nejde.

I was watching various videos on YouTube when I overheard this sentence. How do you know it’s impossible when you don’t try it at least? I started to think about that. It’s a quite good motivation. From this single sentence I somehow got to memories when people advised you against things that you had wanted to do or create, and instead of support you were given negative information why you shouldn’t have done that and why it’s was impossible

Věřím, že to zažil každý. Je to na denním pořádku. Odvětíte-li otázkou, proč by to nešlo, dostane se vám spousty přihlouplých odpovědí. Protože je to blbost, neumíš to, tohle nedělej, nemá to cenu, k čemu ti to v životě bude, dělej radši něco, co má smysl… V těchto okamžicích musíte udělat jedinou věc. Nenechat se odradit a tvrdě si jít za svým. Nikdo na světe neví lépe než vy, co je pro vás samotné nejlepší. Nikdo na světe nezná lépe vaše sny a přání, vaše myšlenkové pochody, jen vy sami víte, na co máte a na co ne. Ale upřímně, můžete dokázat všechno, pokud máte dostatek sebekázně a trpělivosti.

I believe that everybody has experienced that. It happens every day. If you say a question in reply, why it wouldn’t be possible, you’ll get plenty of half-witted answers. Because it’s a stupid thing, you can’t it, don’t do this, it doesn’t worth it, what will it be good for in your life, you’d rather do what has a meaning... in these moments you have to do the only thing. Don’t get discouraged and work hard on it. Nobody in the world knows better than you what is the best for you yourself. Nobody in the world knows better your dreams and wishes, your train of thoughts, only you yourself know if you have what it takes or you don’t. But honestly, you can achieve everything if you have enough self-discipline and patience.

Jaký by byl asi svět, kdyby se nám zde dostávalo vzájemné podpory a místo slov, kde na začátku stojí trapné "NE", bychom se naučili na nápady a činy druhých reagovat pozitivně. Dokážeš to, máš moji plnou podporu, nevidím důvod proč to nezkusit, pusť se do toho, věřím, že to zvládneš… Celá situace by se tím změnila. Pokud vydržíte tlak okolí, který vás mnohdy místo podpory spíše naopak negativně ovlivňuje, budete moci na konci udělat jediné. Vytroubit do světa, že jste to zvládli a že jste měli pravdu. Nenechte se proto ovlivňovat, jděte si za svými sny a nezastavujte se.

Mluvím z vlastní zkušenosti. Nejednou se mi stalo, že moji nadšenou náladu vystřídalo zklamaní, které druhá strana třeba ani nechtěla způsobit. Často si ani neuvědomujeme, jak moc slovy ubližujeme. Pořád se to točí kolem jediné věci. Pozitivity. Kdyby bylo méně negativních myšlenek, slov a předsudků, dostala by se na řadu milá slova plná podpory.

What the world would be like, if we got enough mutual support and instead of comments where was always strict “NO” at the beginning, we would learn to react positively to others’ ideas and acts. You can do it, you have the full backing of me, I don’t see any reason why not to try it, launch into it, I believe that you’ll manage it... The whole situation would change with this. If you stand the pressure which is a more likely negative influence instead of backing, you’ll be able to do one thing. To trumpet that you have managed it and that you were right. So that don’t be swayed, follow your dreams and don’t stop.

I speak from experience. It happened to me more than once that my excited mood replaced disappointment, which the other side maybe didn’t want to cause. We don’t even realize how much our words can hurt. It’s still about one thing. Positivity. If there were less negative thoughts, words and prejudice, there would be space for nice words full of support.

Můžete být ale i typem člověka, který není příliš sebejistý a tolik si nevěří. Možná vám váš nápad přijde nesplnitelný a nemožný. Pak je to ale ve vaší hlavě. Jedině vy s tím můžete pohnout, za vás to nikdo jiný neudělá. Zbavte se všech výmluv, proč to nejde. Přeměňte své myšlenky a neustále na sobě pracujte. Já prostě věřím, že to nakonec dokážete.

But you might be the type who isn’t too self-confident and you doesn’t believe in yourself. Maybe your idea seems unworkable and impossible to you. Then it’s in your head. Only you can do something with that, nobody else will do it. Get rid of all excuses why you can’t do it. Change your thoughts and work constantly on yourself. I simply believe that you will manage it.

Kdybych se v minulosti nechala ovlivňovat druhými, byla bych úplně jinde, než jsem dnes. Nenapsala bych e-Book, nezačala bych studovat na umělecké střední skole, nedostala bych se k nové stravě, pravděpodobně bych ani nebyla šťastná. Ráda si vyslechnu názory druhých, zvážim to, udělám si vlastní úsudek, ovšem nikdy se nenechám odradit od toho, co chci. Na to je život příliš krátký.

Užívejte krásných jarních dnů :). Zdraví Lucy (a Theodora taky).

If I had been swayed by others, I would be somewhere else than I’m today. I wouldn’t write the e-Book, I wouldn’t start to study at the secondary school of art, I wouldn’t get to new healthy diet and I probably wouldn’t be happy. I will like to hear opinions of others, consider it, do my own conclusion, but I will never get discouraged from what I want. Life is too short.

Enjoy these amazing spring days :). Lucy says hello (and Theodora too)