Psychologie barev / Colors psychology


Už nějakou dobu studuju. Studuju a čtu o barvách. To asi moc lidí nedělá, ale mě to téma tak ohromně zajímá.. Hromadím doma staré knihy, hledám informace z oborů, jako je psychologie, symbolika barev v umění, fyzika.. A dohromady získávám přehled, jak to vlastně s těmi barvami je.

I have been studying for some time. I study and read about colors. I guess not many people do it, but I’m so much interested in this topic. I gather old books at home, search for information from fields such as psychology, physics, symbolism of colours in art... and altogether I gain a summary of the colors and things around.

Psal se rok 1666 a Isaac Newton učinil objev se dvěma hranoly, které koupil na jarmarku. Ve svém pokoji pozoroval, co se stane, když z malé díry okenice projde světlo skrze hranol. Paprsek světla se rozložil na základní barvy, k pěti (červená, žlutá, zelená, modrá, fialová) přidal ještě další dvě - indigovou (červenější fialová) a oranžovou. Pravděpodobně to souvisí se skutečností, že tehdy bylo známých sedm planet, sedm dnů v týdnu, sedm not i sedm apoštolů.

It was 1666 and Isaac Newton made a discovery with two prisms which he bought at a craft fair. In his room he was watching what happened, if a beam of light passed through the small hole of shutter and got through the prism. The ray of light split to basic colors, besides the five ones (red, yellow, green, blue, purple), he added two more colors – indigo one (red purple) and orange. It was probably related to the fact that those days seven planets, seven days of a week, seven notes or seven Apostles were well known.

Světlo do našeho oka vchází přes zornici, ta se zužuje či rozšiřuje, podle toho do oka přijímá více nebo méně světla. Světlo dopadá na sítnici, která se skládá z milionů buněk. Těm se říká fotoreceptory. Mezi ně patří sto milionů tyčinek a přes šest milionů řípků. Tyčinky rozeznávají obrys a tvar za šera, ale jen černobíle. Právě čípky, které potřebují více světla, nám umožňují vidět barvy. Čípků máme tři druhy, jeden je nejcitlivější na červenou, další na modrou a třetí na zelenou. Lidé se pak řadí mezi trichromaty (chromios - z řečtiny barvy), vidíme tak všechny barvy spektra. Přesto se zdá, že každý člověk vidí barvy trochu odlišně, jejich účinek ale každý vnímá stejně. Barvoslepí lidé mají jen dvě základní barvy, některá zvířata mají ale ještě čtvrtý čípek a jsou tetrachromati. Vnímají tak barvy v utrafialovém, či ultračerveném záření.

Light comes into our eye through the pupil which narrows or extend, according to accepting of more or less light. Light drops on the retina which is composed of millions cells. They are called photoreceptors. Among them is hundred millions of sticks and more than six millions of retinal cones. The sticks distinguish outline and shape in the gloom, but only in black and white. Right the cones, which need more light, enable us to see colours. There are three kinds of cones, one is the most sensitive to red, the other one to blue and the third one to green. Then people belong to trichromats (chromios – from Greek colours), so we can see all range of colours. Nevertheless it seems that each of us sees colours in a different way, but their effect is perceived equally. Color-blind people can see only two basic colors, some animals have even the fourth cone and they are tetrachromats. They are able to perceive colours in ultraviolet or infrared radiation.

Každá barva má svůj význam, ten se ovšem liší podle kultury. V Číně se například bílá vnímá jako barva smutku, u nás je to ovšem černá. Pomocí barev se dá ovšem i léčit, vnímat auru, jednotlivě na nás nevědomky působí a ovlivňují nás.

Every color has its own meaning which differs according to culture. For example people in China perceive white as the color of sadness, while for us it’s black. By using colors it’s also able to treat, feel aura, it unknowingly influences us.

 

Červená, jako barva krve a života, nás povzbuzuje, je energetická, silná, spojená s představami ohně, lásky i nebezpečí. Shakespeare kdysi řekl, že láska je jako červená růže. Byla to také první barva, která se v umění začala používat. V jeskyni Lascaux, kde najdeme nejstarší nástěnné malby, malovali právě krví. Upřednostňují ji lidé cílevědomí, energičtí, tvořiví, se sklonem k unáhleným reakcím. Objevuje se ve světě reklamy, Coca cola i Mcdonald ji hojně využívají, povzbuzuje totiž chuť k jídlu.

Red as the colour of blood and life encourages us, it’s energetic, strong, connected to images of fire, love and danger. It was Shakespeare who said: “love is like a red rose”. It was also the first colour used in art. In Lascaux Cave, famous for its Paleolithic cave paintings, they painted right by blood. People, who prefer this colour, are purposeful, energetic, creative, inclined to rash reactions. Red appears in a world of promotion, Coca Cola and McDonald’s use it plentifully, the thing is that it encourages our appetite.

 

Modrá barva se v Egyptě získávala z lapisu lazuli, tímto kamenem je také zdobena Tutanchamonova pohřební maska. V té době symbolizovala božství a moc, v Číně je to barva nesmrtelnosti. V dnešní době ji za barvu nejoblíbenější považuje 45% obyvatel. Je spojována s představou oblohy a vzduchu, ze všech základních barev je nejstudenější. Obchodníci si ji často oblékají, aby vypadali důvěryhodně a rozumně.

Blue colour used to be made from a deep blue stone lapis lazuli, which was ground into powder, and it was also used on the funeral mask of Tutankhamun. At that time it symbolized pantheon and power, in China it presents immortality. Nowadays, 45% of population consider blue as their favourite colour. It’s associated with picture of sky and air, from all basic colours it’s the coldest one. Traders often wear it to look trustworthily and convincingly.

 

Barva žlutá měla v minulosti v křesťanství spíše negativní vlastnosti. Ve středověku byla barvou zrádců, čarodejnic i židů (žlutá Davidova hvězda). V malířství žlutá barva zastupuje zlato, vyjadřuje se tak světlo a božství. Vincent Van Gogh později žlutou barvu osvobodil, ve svém díle ji spojil a udělal z ní barvu radosti, hormonie, veselosti a otevřenosti. Žlutá je nejcitlivější, protože trocha červené ji přemění na oranžovou, trocha modré zase na zelenou.

Yellow colour used to present rather negative attributes in Christian religion. In the Middle Ages it was the colour of traitors, witches and the Jews (the yellow Star of David). In painting yellow substituted gold so it expressed light and pantheon. Later then Vincent Van Gogh set yellow free, joined it in his work and made from that the colour of joy, harmony, cheerfulness and openness. Yellow is the most sensitive because a little bit of red change it to orange, a little of blue to green.

 

Oranžová symbolizuje teplo, radost, je optimistická. Vstupuje do dějin později, až když v 17. století Benátčané začali z orientu dovážet pomeranče (obojí v angličtině orange). V USA má oranžová nádech něčeho “levného”. Je to také barva roucha buddhistických mnichů, tam je symbolem vnitřní čistoty.

Orange colour symbolizes warmth, joy and optimism. It goes down in history later, only when the Venetians started to import oranges from the Orient in the 17th century. In the USA orange represents kind of cheapo. It is also colour of the robes of Buddhist monks, where it’s a symbol of internal purity.

 

Zelenou často spojujeme s přírodou, růstem, jarem, klidem. Je to symbol obnovy. Slovo green je odvozeno od starého slovesa “gro”, což znamená růst, nebo rozkvétat. Oproti její komplementární červené, zelená evokuje harmonii a uklidňuje. Je to svatá barva v islámu, v arabských státech je totiž zelená vegetace vzácná.

Green is often connected to nature, growth, spring and calmness. It is a symbol of renewal. The word green is derived from old verb “gro” which means to grow or to bloom. Compared to its complementary red colour, green evokes harmony and is calming. It’s holy colour for Islam because green flora is rare in the Arabian countries.

 

Fialová je barva duchovní, je melancholická, tajemná, zvyšuje představivost. Slovo violet pochází ze starofrancouzského violete. Bývala hodně drahou směsí a nedala se nabarvit nikde v přírodě. Odpovídá nejvyšším frekvencím elektromagnetického vlnění, které lidské oko dokáže vnímat, světlo s vyšší frekvencí (ultrafialové záření) již lidský zrak vnímat nedokáže.

Purple is religious colour, is melancholic, mysterious, it increases imagination. The word violet originates from the old French violete. It used to be very expensive mixture and wasn’t able to gain it anywhere from nature. It corresponds to the highest frequency of the electromagnetic waves which a human eye is able to perceive, but isn’t able to perceive light with higher frequency (ultraviolet radiation) any more.

 

Co se týká bílé a černé, pospolu jsou protikladem. Bílá jako světlo, je pozitivní. Černá je jako tma, spíše s negativním obsahem. Jedna ovšem nemůže existovat bez druhé (jing jang). Bílá barva symbolizuje duchovní i tělesnou čistotu, nevinnost. Černá je v křesťanství význam smutku, smrti. Vzniká nepřítomností světla, absorbuje jej, ale neodráží žádné zpátky.

Regarding white and black, it’s a reverse to each other. White is like light, it’s positive. Black is like darkness, it’s more likely negative. But one cannot exist without the other (jing jang). White colour symbolizes spiritual and physical purity, innocence. Black in Christianity has a meaning of sadness, death. It arises by the absence of light, absorbs it, but doesn’t reflect anything back.

 

Co vy na to? Mě to prostě nepřestane fascinovat. Zbývá ještě spousty dalších barev, které si nechám na jindy. Koukněte kolem sebe a přemýšlejte, jak vás barvy ovlivňují, takovým tématům totiž stojí za to se věnovat. Pokud vás tohle téma nadchlo, určitě koukněte na knížku Magie barev od Richarda Webster, z které často čerpám. Pak ještě stojí za to přečíst si mraky článků na netu a z každého si něco vzít. Jeden z nejzajímavějších co jsem četla je třeba tady.

What do you think? It won’t stop to fascinate me. There are still lots of other colours left which I keep for the next time. Look around and think how colours influence you, because these topics are worth attention. If you are interested in this topic, be sure to study more about that. I recommend book by Richard Webster named Color Magic for Beginners. Next steps could be search on the internet and read everything about colors, you can learn from them so much.

Lucy