Zůstaň v pohybu / Go ahead


Mám pár svých rituálů a pravidelných činností, díky kterým se mi lépe tvoří. Pomáhají mi držet se v kreativní náladě a mít chuť neustále něco dělat. Já totiž tvořím celé dny. I když to třeba nevidíte, protože na Facebook a Instagram dávám jen takové útržky z mého života. Ve skutečnosti ale každý den něco tvořím a učím se novým věcem, je to totiž potřeba. Líbí se mi ta myšlenka, že žádný den není stejný. Tvoření je součást mého každodenního života, ať už navrhuji nábytek, grafiku, kreslím, vyrábím ze dřeva ve škole, nebo peču (dorty nejradši) a patlám ruce v polymeru… každý den něco, alespoň chvilinku, abych nevyšla ze cviku.

A tak dávám dohromady tento článek a přemýšlím, co stojí za tím, že pořád dokola tvořím a mám výdrž, že mě to zkrátka ještě nepřestalo bavit. Je hrozně zvláštní si to uvědomovat, protože pro mě je to již rutina. Vás to ale může inspirovat. Zamyslete se, uvědomte si, co chcete dělat a podle toho přizpůsobte svoje denní návyky. Jsme zase u produktivity.

I have a few rites and regular activities, thanks to that I get a good creativity. It helps me to keep myself in a creative mood and feel like constantly doing something. The thing is that I create the whole days, although you don’t see it because I share only pieces of my life on Facebook and Instagram. In actual fact, every single day I create something and learn new things, as it’s necessary. I like the thought that there’s no same day like the other. Creativity is a part of my everyday life, whether I do drawings, graphics, design some furniture, make from wood at school or bake (cakes the best) and dip my hands in polymer... some kind of activity each day, at least a while in order to keep my hand in.

So I’m writing this article and thinking what makes me so tireless, what is the reason that I create all over again and I’m still not tired of it yet. It’s quite strange to realize it because for me it’s already a routine. But for you it might be inspiring. Have a think and become aware of what you want to do and adjust your daily habits to it. Then it’s about productivity again.

Jídlo

Nejoblíbenější téma prostě. Jím pořád, vy už víte, že zdravě. Je zřejmé, že je to jedna z věcí, co mě drží v pohodě. Banány, ovoce, zelenina, ovesná kaše, saláty, oříšky, datle.. Jím toho spousty. Spousty toho také nejím, ale o tom už jste četli. Co je důležité, mně to vyhovuje. Zjistila jsem, co dělá mému tělu dobře a podle toho se řídím. To znamená jediné, je to individuální. Najděte i vy to, po čem se prostě cítíte skvěle. Já mám teď po každém jídle pocit, že bych mohla skákat a běhat, ne jako dříve. Jídlo je také skvělá motivace. Často si k práci ke stolu vezmu misku s ovocem, datle a nějaký čaj se slušnou dávkou citronu. Díky tomu je práce vždy příjemnější.

Food Simply my favourite topic. I eat all the time, healthy food, as you already know. It’s evident that this is one of things which keep my well-being. Bananas, fruits, vegetables, porridge, salads, nuts, dates... I eat plenty of it. There’s also plenty of food that I do not eat but you have already read about it. What is important, it suits me. I have found out what makes my body feel well and I follow it. It means the only thing, that it’s individual. Find what makes you feel fine. After every meal I feel like I could be jumping and running, not as before. Food is also a good motivation. I often take a bowl of some fruit and a cup of tea with lemon, thanks to it the work is always more pleasant.

 

Spánek a vstávání

Do školy stávám před sedmou, domů se vracím několikrát v týdnu po páté hodině, kdy mě doma čekají úkoly a nějaké resty. To znamená, že v týdnu usínám kolem dvanácté. Překvapivě to ale stačí a já se necítím unavená, naopak. Tvoření mě nabíjí. Někdy na mě ale přijde spící nálada a mám pocit, že neudržím oči otevřené. Od toho jsou ve třídě lavice že jo :). Mám pocit, že vstávám-li o víkendu kolem desáté, kdy nic nemusím, celý den je pak krátký a moje energie je paradoxně menší, než když vstávám brzy.

Sleep and getting up On weekdays I usually get up before seven, coming back home mostly at around five when I have some homework and arrears to do. It means that I’m normally falling asleep at around midnight. Surprisingly it’s enough and I don’t feel tiredness. Creation gives me even more energy. But sometimes I get to sleepy mood and feel like I can’t keep my eyes open. That’s why we have the school desks, right :). I think that when I get up at about ten on weekends, when I don’t have to do anything, the whole day is short then and my energy is paradoxically lower than in case I get up early.

 

Voda

Musím ji zmínit. Voda je nejdůležitější věc, tvoří dvě třetiny našeho těla, to znamená, že bez ní to opravdu nefunguje. Spousty lidí kolem namítá, že samotná jim nechutná. Já ji piji občas s citronem. Můžete si ji tedy připravit s něčím speciálním, s pomerančem, jahodami.. Na mě při dlouhém nepití dopadá bolest hlavy, proto piji pořád, pořád pořád…

Water I have to mention it. Water is the most important thing, it comprises two thirds of our body which means that it doesn’t work without water. Many people object that it doesn’t have a flavour. I drink it with a lemon. So you can prepare it with something such as orange, strawberries... When I don’t drink for a quite long time, head-ache arises, that’s why I drink round and round.

 

Deník

Probrali jsme důležité věci ohledně životosprávy, teď je ale čas zaměřit se na ty kreativnější body. Jedním z mých oblíbených návyků (nebo možná spíš zlozvyků) je deníkománie. Kdekoliv objevím nějaký pěkný kousek, už vytahuji peněženku a je můj. Deníky mám všude kolem sebe a do každého si něco zapisuji. Některé jsou na nápady, některé na TO-DO úkoly,... Občas ani nevím, co do nich psát. Podstatné ale je, že když dostanu nápad, vždycky mám místo na to si jej zapsat.

Diary We have discussed important things about regimen, so it’s time to focus more on those creative points. One of my favourite (bad) habits is a diary mania. Whenever I come across some nice piece, I’m taking out my purse and it’s mine. I have diaries and notebooks all around and note down into all of them. Some of them are for ideas, others for to-do lists... Sometimes I don’t even know what to write there. The main thing is that I always have a space for my ideas.

Barvy

Krom toho, že nás ovlivňují na každém kroku, nás mohou také nakopnout a pozitivně naladit. Je to jako když si dítě ořeže všechny pastelky v penálu, ta škála barev je prostě tak úžasná, pastelky všechny krásně ostré a penál dokonale vyladěný, že z dítěte srší radost ještě dva dny poté. Vím, o čem píšu. Proto se barvami obklopujte, jak jen to jde. Těmi pozitivními, těmi, které máte rádi. Mně udělá největší radost olivově zelená, pořád nevím proč. Barvy jsou kreativní sami o sobě, stačí jim trochu naslouchat.

Colours Besides the fact they influence us everywhere, they can also “kick” us and put us in the positive mood. It’s like when a child sharpens all his coloured pencils in a pencil case, the range of colours is as amazing, all pencils perfectly sharp and the pencil case beautifully organized, as the child must be brimming with delight still two days after. I know what I write about. Therefore keep surrounding yourselves with colours as much as possible. With the positive ones, with those you like. As for me, olive green makes me happy, I still don’t know why. Colours are creative themselves, just listen to them.

 

Sociální sítě

Myslím, že by teď zajásalo každé pubertální dítě. Ano, i sociální sítě nám mohou dopomoci ke kreativitě. Chyták je ale v tom, jak je používáte. Musíte na to jít trochu chytře. Používejte hlavně ty, které vám jsou schopny přinášet spousty inspirace, a to doopravdy není Facebook, jehož hlavní náplň jsou reklamy na hlavní zdi a příspěvky od stránek, o kterých ani nevíte, že jste je lajkli. Co třeba takový Pinterest. Tam jsem schopná strávit celou hodinu matematiky. Zkuste a uvidíte. Ale pozor. Musíte vědět, kde hledat. Mně se vyplácí hledat jinde, v jiných zákoutích.

Social networks I guess that every pubescent child is rejoicing now. Yes, even social networks can help to achieve creativity. But the trap is how you use it. You have to go shrewdly for it. Use mainly those which are really able to bring you lots of inspiration, which absolutely is not Facebook, of which main content is advertising on the wall and posts of the sites that you already forget you’ve liked them once. What about Pinterest. There I’m able to spend the whole lesson of maths. Try it and you’ll see. But attention! You have to know where to search. I seek different ways and it pays.

 

Co je ale nejdůležitější, zkuste se nad tím zamyslet sami. Najděte svoje návyky, ty, které vám pomáhají v krizích, ty, díky kterým jste neustále aktivní a plní nápadů. A napište mi o tom dolů v komentářích, mě to totiž hrozně zajímá! :) A pamatujte, zůstaňte v pohybu!

The most important is to think about it on your own. Find your habits, those ones which help you in crises, those which make you active all the time and full of ideas. And write them in comments below, as I’m very interested in it! :) And remember, go ahead!