Začni blog / Start a blog


Bylo mi jedenáct. Založila jsem svůj první blog, a i když se to nedalo ze začátku vůbec číst, byl to ten nejlepší nápad v životě. A tak mám v plánu vás dnes trochu namotivovat a sdělit vám svůj osobní pohled.. Protože pokud blog ještě nepíšete, ale přesto máte světu co ukázat, nechápu, na co ještě čekáte.

I was eleven when I founded my first blog. Even though at the beginning it wasn’t good at all, it was definitely the best idea in my life. So my today’s plan is to motivate you a little bit and tell you my point of view. If you do not write a blog yet, and have something to show the world, then I don’t understand what you are still waiting for.

Proč? Why?

Otázka, kterou by si každý měl položit při jakékoliv činnosti. Proč to dělám? Proč to chci? Co mi to přinese? Blog je způsob ventilace. Můžete sdílet své myšlenky, zážitky i pocity a to je jistým způsobem nesmírně uvolňující. Psaní textů vám procvičuje jazyk a slovní zásobu, ani nevíte jak moc. Já to hodně pociťuji ve škole, kdy pro mě není problém psát slohové práce a mluvit před celou třídou několik minut. Čím více píšete a blogujete, tím snažší to pro vás je. V dnešní době mi nedělá problém zasednout k notebooku a za pár minut dát dohromady srozumitelný článek, který ale následuje až po desítkách minut přemýšlení. Mně osobně se nejlépe přemýšlí při hodině češtiny a dalších podobně nudných předmětů :).

Everyone should put a question to yourself when doing any kind of activity. Why am I doing it? Why do I want it? What will it bring? Blog is a way of vent. You can share your thoughts, experiences and feelings, and that makes a huge relief. While writing texts you practise language and vocabulary, you don’t even know how much. I can feel it a lot when it’s not a problem for me to write school essays and speak in front of the whole class for several minutes. The more you write, the easier it is. Nowadays there’s no problem to take my laptop and write a comprehensible article in a few minutes, but it comes after plenty of minutes of thinking. For me the best time for thinking is the lesson of Czech or other similarly boring classes :).

Záleží na tom, o čem chcete psát. Já to cítím pokaždé jinak, přesně proto u mě najdete všehochuť. Moje myšlenky, rady, zkušenosti, tvorbu a práci… Díky tomu, že témata střídám, se nikdy nenudím. Nejsem typ blogera, co by sdílel průběh svého každičkého dne, mám pocit, že tohle úplně lidi nezajímá. Jsem pro to, aby čtení mých článků bylo užitečné.

It depends on what you want to write about. Each time I feel it in a different way, that’s why my writing is a miscellany. My thoughts, pieces of advice, experience, creation and work... Thanks to changing topics I’m never bored. I’m not that kind of blogger who would share a course of his every single day, I don’t think people are interested in that. I want reading of my articles to be useful.

Jak? How?

Platforem na psaní blogu je spousta. Najděte si tu, která vám nejvíce vyhovuje. Ne všechny mají možnosti ohledně změn designu. Blogger nebo Wix.com jsou za mě ty nej.

There are plenty of platforms for writing a blog. Find the one which is most convenient for you. Not all of them have an option of design modification. Blogger or Wix.com are the best ones in my opinion.

Kdy? When?

Pořád, kdykoliv to půjde. Není to chvilková záležitost a jde tu především o jednu věc. O pravidelnost. Nestačí napsat článek za měsíc, nestačí napsat ani jeden za dva týdny. Chce to pravidelnou aktivitu, která nepřestane čtenáře bavit, ba naopak díky tomu budou přibývat. Chce to hodně promýšlet a plánovat dopředu, aby to pěkně šlapalo. U mě je největší potíž v anglické verzi, kterou nechávám překládat (nestíhala bych to sama) a tak musím psát hodně dopředu. Co mi poslední dobou hodně ulehčuje práci, je tablet. Mohu si jej vzít kamkoliv s sebou a mám-li chviličku, pracuji a dopisuji rozdělané články.

All the time, whenever it’s possible. It’s not a momentary matter and above all it’s about one thing, about regularity. It’s not enough to write an article per month, nor one article per two weeks. It needs a regular activity which won’t stop be enjoyable for readers and in addition they will be on the increase. It should be thought over and planned well in advance. My biggest trouble is the English version which I get translated (I couldn’t manage it on my own), so I have to write well in advance. What facilitates my work lately is tablet. I can carry it anywhere with me and if I have a minute, I can work and finish writing the articles.

A proto, máte-li světu co sdělit, pusťte se do toho. Není nic jednoduššího, než si za pět minut založit blog a psát. O čemkoliv. Pamatujte, s pravidelným psaním, zajímavým obsahem a trochou štěstí, si vás začne všímat více lidí a už to pofrčí. Pokud už jste se do toho dali a blog máte, pošlete mi link do komentáře, mě to vážně zajímá :).

That’s why, if you have something to tell the world, just go for it. There’s nothing easier than found a blog in five minutes and start to write. About anything. Remember regular posts, interesting content and a little bit of luck, then more people will be interested and it will go fast. If you have already got busy and have a blog, send me a link in a comment below, I’m really interested :).

Lucy