Trojúhelníkový vzor / Triangle pattern - TUTORIAL


Pro Czextruder jsem navrhla tolik nástavců, že je nestíhám zkoušet, natož objevovat ty neobjevené. Sem tam si ale sednu a plácám, experimentuji a nechávám se unášet polymerem. V dnešním návodu vám ukážu jak na jeden z mých nejoblíbenějších vzorů za pomoci trojúhelníkového a kulatého nástavce. Ve výsledku můžete použít tento jednoduchý vzor na jakýkoliv šperk. či výrobek. U mě to nemohlo být nic jiného, než brož :).

I have designed so many discs for Czextruder that I don’t manage trying them, much less discovering those undiscovered ones. But from time to time I just sit, create, make experiments and get carried away by polymer. Today I’m going to show you how to make one of my favourite patterns using triangular and round disc. In the end you can use this simple design for any jewel or product. For me, there was nothing else than brooch :).

Polymerovou hmotu nejprve propracujte, já opět použila Kato a to v barvě meruňkové, magenty, světle a tmavě modré a samozřejmě černé a bílé pro konstrast. Hmotu vyválejte ve strojku na nejširší pláty a z nich vykrojte pomocí vykrajovátka čtverce. Z barevných hmot od každého plátu čtverce dva, bílých budete potřebovat osm.

First of all knead the polymer clay, I used Kato again and that was in colours of apricot, magenta, light and dark blue, and of course black and white for contrast. Roll the clay through the machine into the widest plates and cut out squares using a cookie cutter. You need two squares of each colour and eight squares of white colour.

Poté na sebe pláty stejné barvy položte a přepulte je diagonálně - z rohu do rohu. Vzniklé poloviny položte na sebe a barevné trojúhelníky následně spojte s bílými.

Afterwards put squares of the same colour on top of each other and halve them diagonally – from corner to corner. Put these halves on top of each other and join the colour triangles with the white ones

Pusťte se do blendování a všechny dvojbarevné čtverce po jednom blendujte ve strojku. Vzniknou vám tak čtyři pláty, kde barva plynuje přechází do pastelovějších odstínů až k bílé.

Start with blending and blend all two-coloured squares single by single in the machine. You get four plates where pastel colour fluently passes into white.

Blendované pláty postupně přehněte na polovinu a projeďte na co možné nejtenčí nastavení. Teď je potřeba je srolovat od bílé barvy. Na kraj dávám vždycky váleček z bílé barvy, protože ta má tendenci se v průběhu blendování ztrácet. Obtočte celý plát kolem bílého válečku tak, aby nikde nebyly vzduchové bublinky.

Fold the blended plates in half and press them at the thinnest setting. Now it’s necessary to roll them up from the white end. I always add there white roller because that colour has a tendency to fade away during blending. Wind the whole plate around white roller so that nowhere are air bubbles.

Stejný krok můžete udělat i na konci a doplnit celý váleček o trochu více základní barvy, v tomto případě tmavě modré, a napojit na něj stejně široký a tlustý plát.

You can do the same step at the end and add a bit more basic colour, dark blue in this case, and connect another plate of the same width and thickness.

Zarolujte také všechny ostatní blendy. Připravte si Czextruder a nástavec s trojúhelníkem a dírkou. Válečky musíte ještě zredukovat, aby se do Czextruderu vešly.

Roll up all other blends. Prepare Czextruder and stencils with triangle and hole. You have to reduce rollers before so that it fits into Czextruder.

Poté hmotu projeďte skrze nástavec, po použití dalšího válečku je vždy lepší tělo Czextruderu vyčistit. Trvá to jen chvilinku.

Afterwards press the clay through stencil, after using another roller it’s always better to clean the body of Czextruder. It takes only a while.

Pomocí nástavce se třemi dírkami teď vytvořte hady z černé polymerové hmoty, které poslouží jako výplň do trojúhelníku.

Using the stencil with three holes make lines from black polymer clay which will serve as filling of triangles

Všechny vzniklé hady nakrájejte na stejně dlouhé části, kolem pěti centimetrů je tak akorát.

Cut all black lines up to parts of the same length about five centimetres.

Teď už si můžete hrát a zkoušet všemožné varianty. Jde jen o to, že mezi dva trojúhelníky vložíte hada a všechny tři části spojíte do kvádru.

Now you can fiddle and try all kinds of variations. It’s just about to put the line between two triangles and connect all three parts to a block.

Každý vzor může vypadat jinak, někdy použijete barvy dvě, někdy všechny. V tom tkví celé kouzlo. Pak je už jen zapotřebí je nakrájet na stejné plátky na LC Sliceru a seskládat je do libovolné varianty. Jako podklad při skládání je dobré využít scrap (zbytky hmoty), protože tato část nebude ve výsledném šperku vidět.

Every pattern can look in a different way, at some point you use two colours, other time you use all of them. The whole magic lies in that. Then it’s only necessary to cut them to the same slices using LC Slicer and put them together to any variant. It’s good to use scrap (remains of clay) as a base because this part won’t be visible in the final jewel.

Já jsem ze vzorů vyrobila dvě veselé brože, ovšem možnosti jsou tu zkrátka nekonečné. Hezkou zábavu!

I made from the patterns these two cheerful brooches, but the possibilities are endless. Enjoy!

Lucy