Jdi vlastní cestou / Walk your own way


Potkávala jsem na workshopech spousty lidí, jejichž asi největším uměleckým snem bylo, najít svůj styl. Tedy rukopis, podle čeho ostatní poznají, že se jedná o vaši práci. Já to měla stejně, snažila jsem se, hledala, ale jak to tak bývá, když toho všeho necháte a prostě tvoříte, teprve pak se váš styl rýsuje a je vidět.

Řeknu vám pár cest, kterými můžete jít, napíšu vám pár věcí, kterými se můžete inspirovat, ale myslím, že v hloubi duše víte úplně nejlépe, kam vaše kroky míří.

Vždycky jsem všem říkala “Váš styl jste vy”. Ono na tom opravdu něco bude, protože jakákoliv umělecká práce vyjadřuje autora se vším všudy. Může mnoho prozradit a vypovědět. To jak jste se během tvorby cítili, kde jste našli inspiraci, co máte rádi, odkud jste… to, čím jste ovlivňováni, to právě váš styl utváří nejvíce. Koukněte se na tvorbu známých i neznámých umělců, najděte to, co všechny díla spojuje.

I used to meet plenty of people at workshops whose the biggest art dream was to find own style. This means a manuscript, according to which people recognize your artwork. I was the same, I made efforts, I was seeking, but as it happens when you stop everything and simply create, only then your style is shaping up and is visible.

I’m going to tell you a few ways which you can go, I’m going to write you down a few things which can inspire you, but I guess that you know best deep inside where your steps are heading.

I was always telling everybody “your style is you”. There’s really something in it because any kind of artwork expresses its author, everything included. It can reveal and tell a lot. That how you were feeling during creating, where you drew inspiration from, what you like, where you are from... that, what influences you, is forming your style the most. Look at works of known and unknown artists and find what connects all artworks.

Nejde si jen tak říci “Tak, mam moc ráda trojúhelníky, budu je teď cpát všude.”, to nefunguje. Cokoliv, co se děje silou a není tomu ponechán volný průběh, to všechno v podstatě nefunguje ani trochu dobře. Ale pokud v tu danou chvíli tvoření cítíte, že jste na správné vlně, že vás přitahují tyhle barvy a tvary, to je ono! Teď se to začíná rýsovat.

Nemá vůbec smysl snažit se být v něčem naprosto originální, dělat něco, co ještě nikdy nikdo nevyrobil. Upřímně, komu se tohle povede. Lidé v podstatě transformují starší díla, nechávají se jimi inspirovat a poté tvoří nové, nápadité a vlastní kousky. Můžeme se teď tady spolu hádat, jestli to je, nebo není kopírování (tohle hodně baví Čechy všeobecně), pro všechny, kdo v tomto pořád tápou, přečtěte si knihu Kraď jako umělec od Austina Kleona a budete mít jasno, ve všem.

You cannot say “So, I really like triangles, I’m going to put them everywhere.”, it doesn’t work. Anything that is happening by violence and isn’t let it keeps a free course, which everything doesn’t work well at all. But if you feel at one moment of creating that you are on a right way, that these colours and shapes attract you, then this is it! Now it’s taking shape.

There’s no point in trying to be completely original at something, to do something which has never been made yet. Honestly, who succeed this? People basically transform former works, letting themselves inspired and afterwards they create new imaginative and own pieces. We can argue now if it is or is not copying (which the Czech people like in general), for everybody who still grope in the dark, read a book Steal Like an Artist by Austin Kleon and you’ll be clear about everything.

Sečteno a podrženo, pokud byste si ode mě dnes měli odnést jedinou radu, přestaňte se snažit a buďte sami sebou. V žádném případě nechoďte s dobou, neřešte trendy poslední doby, soustřeďte se jen na to, co s vámi rezonuje, co vás vyjadřuje a co jste doopravdy vy. Klidně se inspirujte, mějte svoje oblíbené autory, hledejte věci, co se vám líbí a pak se zavřete do atelieru a svoji načerpanou inspiraci vložte do vaší práce. A pokud vám to bude dělat radost, nikdy nepřestávejte :).

Napište mi dolů do komentářů vlastní a upřímný názor, či příběh, jak jste se k vlastnímu stylu dostali vy. Jednoho z vás pak vyberu a pošlu mu sadu bavlněných světýlek, prostě jen tak :).

Lucy

Altogether, if you should take one piece of advice from me, it would be to stop trying and just be yourselves. Absolutely don’t be in, don’t deal with trends of the latest time, just focus on what resonates with you, what expresses you and what is really you. Feel free to be inspired, have your favourite authors, and look for things that you like and afterwards shut yourselves in atelier and put your gained inspiration to your work. And if it makes you happy, never stop continuing :).

Write me bellow in the comments your own and honest opinion or story behind your finding of the own style. One of you will be chosen and will receive a set of cotton balls lights, just because :).

Lucy