Doller, moje nová láska / Doller, my new love


Potkávám kolem sebe spousty kreativních lidí. Ve škole, na ulici i na internetu je jich mraky. Ale těch, kteří tvoří užitečné, nadčasové a designové věci a ještě o sobě umí dát vědět, těch je sakra málo. Tyhle typy lidí moc ráda vyhledávám, pochopí vás od A do Z. Konečně máte prostor někomu povyprávět a zároveň vyslechnout druhé o dřině, problémech, ale hlavně o radosti z práce, kterou společně prožíváte, i když třeba tvoříte naprosto odlišné věci. Jedna věc je tu totiž pro obě strany společná.

Tito lidé, a je jedno, jestli zanechali studia, nebo předešlé práce, nebo změnili životní plány..., jdou za svými sny, i když to není ani trochu jednoduchá cesta, ale něco je tu pohání dopředu. Každý to má jinak. Za sebe mohu říct, že pocit, kdy pracujete a tvoříte něco svého, je ten nejkrásnější na světě. Je to totiž jedna obrovská dávka svobody.

I meet a lot of creative people around. At school, in the street, on the Internet, there are many. However, those, who create usefully, timelessly and designed things and even can make themselves known, are damn rare. I love seeking for those types of people who understand you from A to Z. Finally, you have the room to talk as well as listen to someone about hard work, problems, but mainly about the joy of work you experience together, even though you create absolutely different things. In fact, one thing is common to both sides.

These people, no matter whether they left their school or job, or changed life plans…, follow their dreams, even though it is not an easy path at all, but there is something propelling them forward. Each story is different. For myself, I can say that the feeling when you work and create something what is your own is the most beautiful in the world. It is, in fact, a huge dose of freedom.

Před časem jsem narazila na dva moc fajn mladíky a jejich originální produkt. Abych to uvedla na pravou míru, jejich projekt mě ohromně zaujal a je to přesně moje krevní skupina. Tvoří zkrátka nadčasově, jednoduše, vědí, co je design a umí ho také uchopit. Dali jsme se do řeči, zatím jenom online, ale zjistili jsme, že jsme na stejné vlně. Kluci spolu totiž tvoří něco krásně papírového.

Jejich produkt Doller je jeden z nejkrásnějších diářů, které jsem kdy viděla, paradoxně pro svou jednoduchost a minimalismus, který jsem doteď hledala všude jinde, ale marně. Tak dlouho jsem hledala ten pravý, vkusný diář, který mi pomůže uspořádat si všechno kolem práce, školy, blogu,... a když mi kluci ten svůj poslali na vyzkoušení, neodolala jsem a ihned jsem začala tvořit. Ano, jejich diář je totiž pro kreativní lidi a to já bezesporu asi budu žejo :).

Some time ago I came across two nice young guys and their original products. To debunk it, their project caught my attention and it is exactly my cup of tea. They create timelessly and simply, they know what the design is and are able to grasp it. We started to talk, only online so far, but we found out we are on the same page. Boys together create something beautifully paper.

Their product Doller is one of the most beautiful diaries I have ever seen, paradoxically due to its simplicity and minimalism I had been searching for everywhere so far but in vain. So long I had been searching for the right, elegant diary which would help me to organize everything around work, school, blog,…. And when boys sent me their one to test, I didn´t resist and begun immediately to create. Yes, their dairy is definitely for creative people and no doubt I am that one :).

Díky Dolleru si doslova tvoříte své sny, které vám následně pomůže i uskutečnit. Jednoduchý princip bezdatového diáře můžete začít používat kdykoliv v roce, každý den si do časových okének můžete zapsat to nejdůležitější, co vás čeká a nechybí tu ani vyznačený prostor pro psaní těch největších snů, důležitých úkolů, či měsíčních cílů. A teď si představte, že k tomu všemu je Doller tak minimalisticky řešený, že je všude spousty místa na vaše malůvky, poznámky a nápady. Sem tam dokonce narazíte i na promyšlený citát známých osobností. Tak krásně vás to celé motivuje k produktivitě.

Co vám budu povídat, jsem teď v sedmém nebi kdykoliv Doller otevřu. A nejsem sama. Jan Emler a Jiří Doležal, kteří za projektem stojí, mají opět vyprodanou další várku a celkově přes tisíce prodaných kusů, to už o něčem svědčí. Hrozně moc se těším na to, co spolu dokážeme vymyslet. A je mi úplně jasné, že vy, na druhé straně obrazovky, ho musíte mít taky :). Stačí si jen přát…

Lucy

Doller literally helps you to create your dreams and then even realize them. You can start to use the simple principle of the diary without dates anytime during the year. To time frames, you can write down the most important things, which are waiting for you, every day, and marked out space for writing down the biggest dreams, important tasks or month goals aren´t missing. Now imagine that the solution of Doller is so minimalist that there is a plenty of space where you can draw and write down your notes and ideas. Occasionally you can come across a thought-out quote of famous celebrities. It motivates you to productivity so beautifully.

What I can tell you, I am in the seventh heaven anytime I open Doller. And I am not alone. Jan Emler and Jiří Doležal, who are behind the project, have sold out next batch and in total it is over thousands of units. That says something. I am looking forward very much to that we can invent together. And it is very clear to me that you, who are on the other side of the screen, must have it too :). Just make a wish…

Lucy