Jdu si svojí cestou / I go through my own way


Na střední školu, kam jsem se před třemi roky hlásila, jsem se připravovala půl roku. Nenechala jsem nic náhodě, hodiny a hodiny jsem kreslila, trénovala a nakonec jsem talentové zkoušky udělala, ke všemu jako první ze všech. Byl to jako splněný sen, měla jsem ohromnou radost, kterou v prvním ročníku vystřídalo zklamání. Asi jsem čekala více.

V té době jsem se ale naučila, že cokoliv chci dělat pořádně, bude mě to stát trochu více úsilí, než se spoléhat na učitele, kteří se spíše než na předávání dovedností, specializují na zadávání úkolů a prací. Nepochybuji o tom, že to všude jinde bude dost podobné.

I applied for admission to a high school three years ago and I was preparing for the entrance exams half a year. I left nothing to chance, I was drawing for hours and hours, training and in the end I passed the talent tests, first of all at that. I made my dream come true, I was hugely happy about that, but during the first year joy was replaced by disappointment. I might have expected more.

That time I learnt that whatever I want to do properly, I have to make efforts than just rely on teachers who specialize in assigning homework rather than passing skills on. I have no doubts that it's the same story everywhere elsewhere.

Nevím, jak je to možné, ale už jsem ve třeťáku. To, že příští rok maturuju, je mi připomínáno každou druhou hodinu, že už z toho snad i začínám mít strach :). Aby bylo jasno v tom, co si o školním systému myslím, tak asi už tušíte, že moc velký fanda toho všeho nejsem.

Biflování se sáhodlouhých textů a teorie nazpaměť, kdy možná napíšete test za jedna, nicméně za týden v hlavě nemáte ani třetinu, to není nic pro mě. Stejně tak nudné hodiny a učitelé, kteří vás neumí vtáhnout do výuky, takže je normální, že celá třída pochrupuje do té doby, než je vzbudí zvonění. Mám pocit, jako by na školách panoval oboustranný nezájem. Děti se bohužel nebudou zajímat o něco, co je nebaví, nezajímá a ani nenadchne. Stejně tak učitelé, kteří jsou rádi, že můžou jít ve dvě hodiny domů a mají klid od křiku a hloupých otázek typu:

“A proč se tohle musíme učit, řekněte mi prosím, kde to v životě využiji?”

Na tuhle otázku jsem už slyšela spousty odpovědí:

  • Protože to tak je.

  • Máme to ve školních osnovách.

  • Až jednou budete třeba ve výzkumu, určitě se vám budou logaritmy hodit. (studuju uměleckou školu)

  • Nebuď drzý.

  • Já nevím, co ti na to mam říct, kdyby jsi alespoň dával pozor a neptal se hloupě.

I don't know how it has happened but I'm already in the third year. The fact that I'm graduating next year is reminded me every other lesson that I'm getting worried :). To make it clear what is my opinion about our school system, you might guess that I'm not a big fan of it.

Swotting up long texts and theory by heart when you might get an A on your paper, however in one week you don't remember even one third, this is not for me. As well as boring lessons and teachers who can't involve you in teaching so it's normal when the whole class is dozing until bell wakes them up. I feel like there is mutual lack of interest at schools. Children won't be interested in anything what they do not enjoy, like and even not impress. As well as teachers who are glad to go home at two p.m. and they have a peace and quiet from noise and stupid questions such as:

"Why do we have to learn this, tell me please when in real life I will use it?"

I have listened many answers to this question:

  • Because that's the way it is.

  • It's fixed by syllabus.

  • When you'll be in a research institute, logarithms may come in handy (I study art school).

  • Don't be cheeky.

  • I don't know what to say, if only you paid attention and didn't ask stupidly.

Bavila jsem se o tom nedávno s taťkou, pověděl mi moc hezkou a smysluplnou myšlenku. Na školách nemohou být kvalitní učitelé ze dvou důvodů. V praxi mají mnohem širší uplatnění a několikrát větší plat. Nikoho nemotivuje být učitelem a předávat zkušenosti, taky proč, když celý systém postrádá smysl a hlavní téma ohledně financí je to, kdo nakoupí nové toaleťáky na záchod.

Já si z toho dělam trochu srandu, protože jsem už jakékoliv snažení - nazývejme to “být ve škole vážně dobrá” - vzdala. Místo toho si jedu svou, to vy určitě víte. Hodně tady na tajňačku čtu kvalitní knížky, které mi po přečtení dají asi tolik, co půl roku jednoho předmětu, napíšu pár článků, naskicuju nové nápady, vymyslím kapitoly do knihy… a mezitím mi holt nezbývá nic jiného, než psát testy, poslouchat výklady a učit se desítky stránek teorie, které mi v hlavě vydrží určitě alespoň týden.

Při psaní dnešního článku jsem si uvědomila jednu pozitivní věc. Zbývá už jen 626 dnů a budu mít tohle divadlo za sebou :).

Lucy

I was talking with my dad recently and he told me very nice and meaningful thought. There are two reasons for missing high-quality teachers at our schools. They have much wider employment in practice and several times higher salary. Nobody is motivated to become a teacher and pass knowledge on, why, when the whole system is missing a sense and the main topic regarding finance is who will buy new toilet paper for lavatories.

I'm just kidding a bit because I've already given up any effort to be like "very good at school". Instead of it I go through my own way, I guess you know. I read many quality books in secret here which after reading give me as knowledge as half a year of one subject, I write a few articles, sketch new ideas, come up with new chapters for my book...and in the meantime there is nothing left but writing tests, listening teaching and learning tens pages of theory which will remain in my head at least one week.

There are only 631 days left and this farce is over :).

Lucy