Nepřestávám se učit / I never stop learning


Jsou dny, kdy jsem fakt rozjetá a sdílím na net záběry z mé rozdělané práce, nová videa, články a návody na polymer… pak mám ale taky dny, kdy je to se mnou na sociálních sítích slabší. Člověk na druhé straně by si rozumně řekl, že mám chvilku pauzu a načerpávám někde inspiraci a energii na další věci. Já přitom normálně funguji, ale mimo online svět.

Jedu v životě takovou myšlenku. Nikdy se nepřestávám učit. Teď vynechme školu. Učím se chybami, učím se prací, učím se dokonce i nic nedělat (přečtěte si knížku Naučte se nepracovat). Načerpávám zkušenosti, i když to vy nevidíte.

Možná si rádi pustíte mé nové video na Youtube, zdarma si přečtete návod, či článek… Ale týdny mého jediného volného času, který po škole mám, příprava a práce, nepovedené záběry,… nic z toho už vidět není a pak to možná vypadá, že se flákám. To já nikdy :). Jen nechci být posel sociálních sítí, lidí, kteří by rádi zase zadarmo získali něco z mých zkušeností nebo nápadů, chci trochu volnost a snažím se jí získávat čím dál tím víc. Nejsem typický blogger, ani žádný mainstreamový youtuber a nebudu se honit za likes, fanoušky, či shlédnutí jen pro to, že to “někdo” chce. V první řadě musím chtít já.

There are days when I'm really on a roll and on the Internet I share shots from my unfinished work, new videos, articles and tutorials on polymer ... but then I have also days when it's weaker with me on social networks. A man on the other side would reasonably say that I have a little break and gain inspirations somewhere as well as recharge my batteries for other things. While I work normally, but outside the online world.

I have such an idea in my life. I never stop learning. Now I miss school. I learn by mistakes, work, and I even learn to do nothing (read the book Learn not to work). I gain experience, even if you cannot see it.

You may like watching my new video on YouTube, reading an instruction book or article for free... But weeks of my only free time that I have after school, the preparation and work, bloopers, ... none of that cannot be seen, then it might seem I do nothing. That I never :). I just do not want to be a slave of social networks, people, who would like to get something for free again from my experience or ideas, I want some freedom and I try to acquire more and more. I'm not a typical blogger, or any mainstream YouTuber and I am not chasing after the likes, fans, or views just for that "someone" wants. First of all, it is me who has to want.

Právě pomyšlení na to, že tu jednou nebudu, mě nutí více žít i zároveň využívat každou volnou chvíli pro něco, co mě posune zase dál.

Just the thought, that I will not be here one day, makes me more to live and simultaneously use every free moment for something that moves me on.

Občas přemýšlím, do jakého šuplíku bych se zaškatulkovala a jak bych pojmenovala svoji práci, tedy to, co vlastně dělám. Mohla bych být kreativní hlava LC Tools, inspirátor, umělec, student, jedno zblázněné dítě… jenže právě to, že se někam zaškatulkuji, to mě moc nebere. Já prostě “jsem”. Jednou píšu diktát z češtiny, podruhé točím video, někdy jindy zase píši knihu, nebo si jen tak kreslím a vůbec v celém týdnu stihnu vystřídat tolik povolání, že mě nikdy nepřestává bavit ta variabilita toho, co vlastně můžu (protože můžu úplně všechno, vy taky mimochodem) a ve všem, co dělám, pořád vidím smysl.

Ještě tu mám jednu věc. Prosím, začněte myslet v první řadě na sebe. Teprve pak se začnou dít věci.

PS: Všechny tyhle západy slunce... to jsou odměny za moje večerní běhání :).

Lucy

Sometimes I wonder where I would pigeon-hole myself and how I would name my job, that's what I actually do. I could be a creative head of LC Tools, inspirator, artist, student, a crazy kid ... but the very fact that I am pigeon-holed somewhere, it is not my thing. I just "am". Once I write dictation from Czech, the second time I make a video, sometimes I write a book, or just draw, and throughout the week I manage to change so many professions that I never stop enjoying the variability of what I actually can (because I can do everything, you too by the way) and in everything I do, I still see the sense.

Still, I got one more thing. Please think, foremost, of yourselves. Only then, things will start happening.

PS: All these sunsets.. these are the rewards for my evening running workout :).

Lucy