Jíst odlišně / Eat differently


Bude tomu skoro rok, co jsem prozřela a začala svoje tělo řešit z úplně jiné perspektivy. Zevnitř. Najednou se ke mně začaly sbíhat zcela nové informace, které do sebe zapadaly jako skládačka a já tak započala svoji nekončící cestu za poznáním něčeho pro mě naprosto nového, tak moc rozdílného od názorů a myšlenek, které jsem po celých šestnáct let měla v hlavě, a které doteď převládají v dnešním konzumním světě.

Už jsem vám psala, jak mě k jiné stravě, novým knížkám a velkým životním změnám, přivedlo pár zdravotních problému. Díky bohu za ně. Opět se ukázalo, že se to z jistého důvodu přesně takto sehrát mělo a já jsem vděčná za to, že mě to nasměrovalo právě tímto směrem. Krom toho, že jsem přestala být tolik utahaná, změnily se mi chutě (jíst “mňamky” jako Kinder čokoláda, která kdysi zaháněla nejedny moje trable, je pro mě teď podobné, jako když jíte cukr samotný, je to prostě pěkně hnusný), zlepšila se mi pleť, zhubla jsem… tohle všechno jsou fakt skvělý věci, ale půjdu-li více do hloubky, je toho mnohem více.

Pocity, nové myšlenky, zaběhnuté zvyky a změněné stereotypy… teď ani nevím, kde mám začít.

It´ll be almost a year since I've seen the light and began to deal with my body from a completely different perspective. From the inside. Suddenly entirely new information began to meet me. The information fit together like a jigsaw puzzle and I thus began my ongoing journey of discovery of something absolutely new for me and very distinct from opinions and ideas that I had in my head the whole sixteen years, and which are prevalent in today's consumerist world until now.

I´ve written to you how a few health problems brought me on another diet, to new books and big life changes. Thank God for the problems. It turned out again that there was a reason why it was to happen exactly like this, and I am grateful that I was directed a precisely that direction. Besides the fact that I stopped being so tired, I changed my tastes (eat "goodies" as Kinder chocolate, which used to dismiss my troubles, for me now it is like when you eat only sugar, it's just pretty nasty), my skin improved, I lost weight... these are all really great stuff, but I go more in depth, there is much more.

Feelings, new ideas, well-established habits and changed stereotypes... Now I do not know where to start

Být jiný, to není vůbec nic lehkého. Jít s davem, to zvládne leckdo. Každý člověk má odlišný pohled na svět, vnímá věci jinak, má zcela rozdílné názory a to v podstatě na jakékoliv téma. Jedna věc tu ale dost často chybí. Vzájemný respekt mezi lidmi.

Nikdy bych nevěřila, že jít jinudy, může být až tak náročné. Já nejsem žádný extrém, jen se možná vymykám několika dnešním názorům a zavedeným pravdám, vidím věci jinak, než lidé okolo, ale na tom přece není nic špatně. Rady a připomínky na moji stravu přesto poslouchám dennodenně (a rozhodně nebudu sama). Od lidí, u kterých bych spíš potřebovala podpořit. Od lidí, co prd ví, co se o nic nezajímají, co vám nutí rohlík a nebo steak jen proto, že jim připadáte po devíti hodinách ve škole vážně utahaní (to je mi záhada), od lidí, co mají zapotřebí řešit v první řadě druhé, než-li sebe…

Be different, it´s not easy at all. Go with the crowd, anyone can manage it. Each person has a different view of the world, sees things differently, has a completely different opinion and basically about any topic. There is one thing, but quite often lacking. The mutual respect among people.

I would never believe that go the other way, it can be so difficult. I'm not extreme, just maybe beyond today's multiple opinions and established truths, I see things differently than people around, but it did nothing wrong. Advices and comments on my diet, I still listen to every day (and definitely I am not alone). From people I would rather need to support. From people who know nothing, who are not interested in anything, who force you a roll or steak, just because they consider you really tired after nine hours at school (it's a mystery to me), from people who need to deal with other people rather than themselves...

A já se vážně snažím, nebrat si nic osobně, už rok se nevzdávám, ba naopak, s každým novým dnem jsem si jistější, že jdu správně. Jenže, možná už jste to na mě poznali, jsem nějak moc citlivá a bohužel zatím nejsem ten typ člověka, co hodí starosti za hlavu a kráčí si dál. Mám proto dny, kdy potřebuju být sama, vše vstřebat a vypít u toho dva litry čaje, někdy bych ale nejradši kdekoho objala a každých pět minut se vyptávala “Co je u tebe novýho?”.

Dokáže mě rozhodit i špatně položený tón věty a i přesto, že se snažím nebrat si nic osobně, lidé okolo mají pořád zapotřebí soudit bez dostatku informací a já to zatím ne úplně dobře snáším.

“Ty nepiješ mlíko? No počkej, až se ti začnou lámat kosti.” Nevím, jestli je to k smíchu, nebo k pláči.

And I really try not to take anything personally, have not given up it for a year, on the contrary, with each new day I'm confident I'm right. But you may have gotten to know I'm too sensitive and unfortunately I'm not the kind of person who doesn´t worry and just walk further. I have the days when I need to be alone, to absorb everything and drink two liters of tea, but sometimes I prefer hug everybody and every five minutes ask, "What is new?". A poorly laid tone of sentences can throw me off and even though I try not to take anything personally, some people still need to judge without sufficient information and I can still not completely stand it.

"Don´t you drink milk? Well, wait until your bones will start breaking." I do not know if it's better to laugh or cry.

Vysvětlovat někomu, z jakého důvodu jste přestali jíst tohle, nebo tamto… to je naprosto beznadějné. Nemá to cenu, dokud druhá strana sama nemá zájem, dozvědět se něco nového a vyslechnout si odlišný pohled na věc. Narážky ale často přicházejí právě od zakomplexovaných lidí, co vás v první řadě zdrbnou za to, proč si nedáte k obědu kuře na pekáči s hranolkami, po pěti minutách ale vypráví, jak se snaží přejít na zdravý životní styl podle nové dietní knížky.

Nemyslím si, že by zrovna rostlinná strava měla být vhodná pro každého. Zastávám názor, že každý může být adaptovaný drobátko jinak a je proto zbytečné někomu něco vnucovat, či rozdávat pravdy na potkání. Jde jen o to, vědět, co každému svědčí a jakým směrem se chce vydat. Rozhodnout se musí každý sám.

Klepu si na čelo a ptám se, co je tedy špatně na tom, že to někdo vidí jinak? Není naopak skvělé, že jsou lidé, kteří se dokážou vymanit z mainstreamu a zkoušet nové věci? Teprve pak se můžeme společně někam posunout. Obdivuji každého, kdo si nenechá šlapat na hlavu a má kuráž pro to, dělat věci podle sebe a ne podle blbých keců druhých. A držím palce všem, kdo si šlapou cestičku jinudy a věří ve správný směr. Nejste v tom sami :).

Lucy

To explain to someone why you stopped eating this or that... it is absolutely hopeless. It's useless until the other party itself is not interested in learning something new and hearing a different point of view. Allusions often come just from people full of complexes, first they cast a slur on you for that why you don´t have a roasted chicken with french fries for a lunch, but after five minutes they tell how they try to change a healthy lifestyle according to a new diet book.

I do not think that the vegetable diet should be suitable for everyone. I am of the opinion that everyone can be adapted trifle differently and therefore it is useless to impose something on someone. It's just about to know what makes each of us better and what direction he wants to go. Everyone must decide himself!

Knocking on my forehead, I ask what is wrong with the fact that someone sees it differently? By contrast isn´t it great that there are people who are able to break out from the mainstream and try new things? Only then we can move on together. I admire anyone who cannot let anybody to step on his head and has the courage for doing things by themselves and not according to stupid talks of others. And good luck to all who tread a path in a different way and believes in the right direction. You are not alone :).

Lucy