6 důvodů, proč píši knihu / 6 reasons why I'm writting a book


Koncem roku 2017 by měla spatřit světlo světa moje malá, vlastně spíše doufám pěkně tlustá kniha, která nebude online, ale bude vážně živá a papírová! :) Plním si tak svůj největší sen. Není to sice úplně jednoduché, ovšem stojí to za to a nesmírně mě to naplňuje. Ještě než ji budete vyhlížet u pošťáka, než si budete číst první řádky a prohlížet si ty nejkrásnější fotografie od Nikol, ještě než s ní budete po večerech usínat… musím vám něco vysvětlit. Mám spousty důvodu, proč ji vlastně píši. A plnění si vlastního snu, je jen jeden malý z nich.

In late 2017 my little, actually rather pretty fat book, I hope, should see the light. The book won´t be online, but really alive and paper! :) I am making my greatest dream come true. It's not very simple, but it's worth it and it really makes me immensely happy. Before you will watch for a postman, before you´ll read the first lines and look at the most beautiful photos by Nikol, before you´ll fall asleep with in the evenings ... I have to explain something. I have a lot of reasons why I am writing it. And making your own dreams come true is just one small one.

Mých 6 důvodů, proč píši knížku

My 6 reasons why I am writing a book

1.

Polymer není modelína

Mnoho lidí polymer vnímá jako obyčejné Fimo, z kterého se tvoří kýčovité výrobky, postavičky… a tam to celé končí. Je to bezesporu geniální materiál, který dětem, dokonce i těm hendikepovaným, pomáhá s rozvojem kreativity a ruční práce, problém je ale v tom, jak jsou děti a dospělí k tomuto materiálu stavěny. Mojí knihou bych ráda ukázala, co vše lze s polymerem vyrobit. Protože tohle je materiál, který bourá hranice a dokáže toho mnohem více.

Polymer is not modeling clay Many people perceive the polymer as an ordinary Fimo, which kitschy products are created from... and there it all ends. It's undoubtedly a brilliant material that helps children, even those handicapped, in the development of creativity and handicraft, the problem is in how children and adults are encouraged to work with this material. Through my book I would like to show you what you can do with the polymer. Because this is a material, that breaks boundaries and is able to do much more.

Moji nejmilejší CubicBirds, jako jeden z projektů v knížce.

My lovely CubicBirds, one from many projects in the book.

2.

Zvednout laťku.

Mám pocit, jako by těch pořádných projektů, obchodů a originálních knížek v naší branži stále ubývalo. Na místo toho je všude dostupné laciné “kreativní” zboží, knihy se píši hlavně proto, aby nakladateli něco vydělaly a autor, který z nich má minimum, jich proto píše dvojnásobek. Výsledek toho všeho je to, že v knihkupectví v uličkách s tvořivými a hobby tématy naleznete plno knih, které nemají hlavu a patu a většinou se jedná o kopie nápadů z Pinterestu. Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale i to je důvod, proč se do své knížky pouštím.

Set the high standard

I feel as though the proper projects, shops and original books in our business are still decreasing. Instead, tacky 'creative' goods are available everywhere, the books are written mainly to earn money to publishers and therefore author who has a minimum from them writes twice the amount of books. The result of all this is that in the bookstore aisles with creative and hobby themes you can find plenty of books that make no sense, and it is usually a copy of ideas from Pinterest. I do not want to throw all into one bag, but that's why I set to my book.

3.

Nikdy není pozdě, ani brzy.

Ať už je člověk jakkoliv starý, má mnoho co světu povědět. Proč mladí nepíší knihy, nepodnikají, netvoří…? Nevěřím tomu, že jsem jediná výjimka, ale ráda bych zbořila tu pomyslnou bariéru, která ve světě nastavuje, co kdy a kde můžete vytvářet. To samé platí i v pozdějším věku, kdy se lidé bojí cokoliv začít. Nikdy není brzy, ani pozdě na to, rozjet svůj vlastní projekt a tvořit. A to chci lidem předat dál.

It is never too late or early. Whether one is old no matter how, he has much to say to the world. Why don´t young people write books, do business, create...? I do not believe that I am the only exception, but I would like to tear down the imaginary barrier that sets in the world what and where you can create. The same is true in later life, when people are afraid to start anything. It's never too early or too late to start your own project and create. And that is I want to pass on to people.

4.

Konec online věcí

Tvořím e-booky, píši návody a blog… ale to všechno v online verzi. Nesmírně se těším na ten pocit, až si ke své knížce přičichnu a budu v ní listovat. Vytvořit něco hmotného a promyšleného zabere mnohem více času a právě proto je tohle pro mě ta největší výzva.

The end of online stuff I create e-books, write tutorials and blog ... but it's all in the online version. I am extremely looking forward to the feeling when I will sniff to my book and leaf through it. Creating something tangible and thoughtful takes much more time and that's why this is the biggest challenge for me.

5.

A co že ty děláš?

Tolik lidí se mě ptá, co vlastně tvořím a málokdo to na poprvé pochopí. Kroutí hlavou nad tím, že podnikám, polymer je pro ně modelína, pokud ji vůbec znají, a já bych tohle všechno v co nejkratší době obhájila. Při rozhovoru jim poté podstrčím svoji knihu, která všechny dílky skládačky spojí dohromady a oni pochopí a třeba se i kreativně inspirují, to bych byla moc ráda :).

And what do you do? So many people ask me what I create and few people understand it for the first time. They shake their heads over the fact that I do my business, the polymer is modeling clay for them if they even know it, and I would like to vindicate it all as soon as possible. Talking to them, I will slip them my book that put all the pieces of the puzzle together and they will understand and perhaps even be creatively inspired, it'd be very happy :).

6.

Chci vás všechny poznat!

Nenapadá mě pro to lepší událost, než je právě křest knížky, na který vás všechny ještě stokrát pozvu, ale už teď si to zapište za uši. Tak moc ráda uvidím všechny ty, kteří “potají” čtou můj blog, sledují mě na Facebooku, nebo také tvoří s polymerem… tohle mi udělá tu největší radost!

I want to know you all! I can´t think of a better event for it than the launch of the book to which I´ll invite you all a hundred times, but keep it in your mind. I´ll be so glad to see all those who "secretly" read my blog, follow me on Facebook, or even form with the polymer... this makes me the greatest joy.

Nebojte, budu vás v průběhu celého příběhu psaní knihy informovat, na Facebooku a nebo tady. Ani nevíte jak se na vás těším... v listopadu :).

Lucy

Don't worry, I will let you know all secrets and stories of writting the book, on the Facebook or here. You have no idea how I'm looking forward... in November :).

Lucy