LC Atelier a mé splněné sny / LC Atelier and my dreams come true


Je půl jedné ráno, piji už asi pátý hrnek čaje, hlava mi padá do klávesnice a práce se pořád nechýlí ke konci. Tenhle týden je neskutečný. Ještě se mi snad nestalo, abych pracovala doopravdy celé dny a nestihla ani chodit do školy, což je možná můj tak trochu tajný splněný sen :). Ještě než se mi budou zavírat oči a půjdu spát, sepisuji vám tu článek, jehož napsání mám ve svém Dolleru už třikrát přesunutý na jiný termín. Blog je pořád srdcovka a nevzdám se jej!

Tady tisková zpráva, tamhle program akce, facebook posty, podmínky událostí, informace pro lektory, letáčky, webové stránky… tolik slov by už možná vydalo na moji připravovanou knížku, která se chystá na konec tohoto roku. To všechno je teď mým velkým úkolem. Kniha pak bude sladká tečka za pracovním rokem, hned potom si totiž naivně plánuju, jak odjedu na Bali (nebo kdekoliv, kde rostou manga na stromech) bez počítače a bez úkolů do školy... Omluvenky si už píšu sama, takže to bude dovča z důvodu velmi potřebného relaxu. Uvidíme, budu si to hodně přát :).

It's half past twelve in the morning, I am probably drinking the fifth cup of tea, my head is falling on the keyboard and work is not still drawing to an end. This week is incredible. It has not happened to me, that I would really work all days and wouldn´t even go to school, which is perhaps my secret dream :). Before my eyes will close and I´ll go to sleep, I am writing the article, whose deadline I have already moved to another date in my Doller three times. I still love writing my blog and I won´t give up it!

A press release here, an action program there, Facebook posts, event conditions, information for teachers, leaflets, websites ... so many words would already be enough for my upcoming book, which is going to be published in the end of this year. All this is now my great task. The book will be a sweet dot behind the working year, just after that I naively plan how I will go to Bali (or anywhere where grow mangoes on the trees) without a computer and without any school homework... nowadays I write written excuses myself, so it will be a holiday because of much-needed relaxation. Let's see, I wish it a lot :).

A teď trochu vážně :). Vy, kteří mě potají sledujete na sociálních sítí, na Instagramu, nebo sem tam kouknete na web, už určitě víte, že s LC Tools právě chystáme dvě mega akce. Jednu velkou, ale trochu skromnější. A tu druhou, megalomanskou pro více než 150 lidí. V životě by mě nenapadlo, že se doopravdy dostanu k organizaci něčeho takového a smekám před každým, kdo to úspěšně dotáhl do konce, sranda to není, zvláště když si v jeden den píšete několik hodin se čtyřiceti lidmi najednou a pořád někam píšete emaily. Potřebovala bych se jednoduše alespoň roztrojit, znáte ten pocit?

A protože už tu nad klávesnicí doopravdy skoro spím a musím opravovat každý překlep, kterého si pomalu ani nevšimnu, shrnu vám to trochu rychleji.

And now a little bit seriously :). You, who secretly watch me on social networks, Instagram, or occasionally peeps at the site, must know that the LC Tools is currently preparing two mega events. One great, but a little more modest. And the second one, megalomaniacal for more than 150 people. I would never think in my life, that I will organize something like this and take my hat off to anyone who has successfully gotten it to the end. It's not a fun, especially when you're writing in one day a few hours to forty people at once and still writing emails somewhere. I would simply need to be cut at least in three, do you know the feeling?

And because I´m actually almost sleeping above the keyboard and I have to fix every typing error, which I hardly notice, I´ll summarize it a little faster for you.

21.1.2017 v sobotu vás všechny srdečně zvu na otevření LC Atelieru v plzeňském Depu 2015. Bude to náš polymerový ráj. Těším se na to, až budeme vítat malé děti a budeme moci rozvíjet jejich kreativitu. Až si jejich maminy po večerech odpočinou a budou mít konečně chvilku pro sebe na experimentování a tvoření s polymery a až o víkendech přivítáme ty nejlepší české lektory u nás v Atelieru, kde budou předávat svoje know-how stejně posedlým lidem, jako jsou oni sami.

LC Atelier má za cíl rozvíjet, kreativně inspirovat a zároveň zlepšovat dovednosti všech nadšenců polymeru.

Když jsem začínala tvořit a založila si moji první stránku na Facebooku, jmenovala se Atelier Lucy. Paradoxně jsem dalších osm let byla bez atelieru. Teď, když o tom přemýšlím, podělit se o atelier s dalšími kreativními lidmi, je ta nejlepší věc, kterou tento rok může začít. A já se těším na každého z vás, kdo se bude chtít přijít podívat, něco si vyrobit, nebo si se mnou jen dát čaj. Už víte, kde mě najít :).

Zavírám notebook, beru teplý ponožky a letím spát. Je to celkem fajn pocit, když vaše produktivita přeleze přes 150% a vy si můžete radostně odškrtávat splněné sny a cíle. Ten další si splním v sobotu, až uvidíme všechny rozzářené oči před naším Atelierem. Těším se na vás!

Lucy

On Saturday, January 21, 2017, I heartily invite you to the opening of the LC Atelier in Pilsen Depo 2015. It will be our polymer paradise. I´m looking forward to it when we will welcome young children and will be able to develop their creativity. When their moms will be able to relax in the evenings and they will finally have a moment for themselves to experiment and create with polymers and when at the weekends we´ll welcome the best Czech lecturers in our atelier, where they will share their know-how with equally obsessed people like they themselves are.

LC Atelier aims to develop, creatively inspire and also to improve the skills of polymer enthusiasts.

When I started to create and established my first page on Facebook, it was called the Atelier Lucy. Paradoxically, I was eight years without an atelier. Now when I am thinking about it, to share the atelier with other creative people is the best thing that can begin this year. And I'm looking forward to all of you who will like to come and see, create something or you can just have a tea with me. Now you know where to find me :).

I am closing the laptop, taking warm socks and hurrying to sleep. It's a pretty good feeling when your productivity climbs over 150%, and you can joyfully check off fulfilled dreams and goals. The next one I am going to fulfill on Saturday when we´ll see all the sparkling eyes in front of our atelier. I am looking forward to you!

Lucy