The Polymer Week Story


V mém životě mě neustále dokola překvapuje jedna jediná věc a tou je čas. Nechápu to. Čím více pracuji, tím rychleji čas běží a já jsem ke konci dne překvapená, že už je půl druhé ráno a já musím vstávat do školy. Mám teď tolik věcí na práci, že napsat vám článek na blog mi zabralo čtyři přeškrtnutá políčka v mém Dolleru. Vám už to totiž asi došlo, jsem šílený workoholik, což je vlastnost ne zas tolik kladná, jak se na první pohled může zdát, ale zvládat se to dá :).

In my life, I am continually surprised by one single thing and that is time. I do not understand it. The more I work, the faster time runs and I am surprised at the end of the day, it's already half past one in the morning and I have to get up for school. Now I have so many things to do that to write an article on the blog took me four crossed boxes in my Doller. Probably you had already got it, I'm a mad workaholic, that is not so positive trait as it may seem at first sight, but it can be managed :).

Však vy už určitě díky Facebooku víte, že jsme se s LC Tools pustili do organizování, troufnu si říct, největší polymerové akce na světě. A u nás, tady v Plzni. Jeden den před Vánoci jsme cestou domů v autě dostali nápad a druhý den jsem již sepisovala informace a vymýšlela logo. O měsíc později už je vše přichystané, domlouváme poslední lektorky, sponzory, harmonogram… a pořád něco počítáme.

Paradoxně jsem se za celou tu dobu organizování naučila více věcí, než za celou dobu studia střední školy :).

Polymer Week 2017 je zkrátka něco mega. Naprostý luxus pro všechny clayery, kteří touží po tom, poznat nejlepší lektory z celého světa a učit se od nich celý týden autorské projekty a techniky. Pro mě je to neuvěřitelná škola života a obrovské břemeno. Ovšem, už teď se mi vše stokrát vrátilo, tolik nových zkušeností! Moje kreativita se objevuje opět v jiném světle, já totiž pořád něco vymýšlím. Nápady z mé hlavy střílí takovou rychlostí, že ani v Dolleru na ně není místo a já už mám další tři sešítky, které s sebou pořád tahám. Abyste mi porozuměli, snažím se přicházet na nejoriginálnější nápady, které by z Polymer Weeku udělali nezapomenutelnou akci. Ať už je to samotný program, vyzdobení prostorů, nebo baťůžky pro každého účastníka. Má hlava je jak samotný Pinterest.

But surely you have already known through Facebook that we with LC Tools have started organizing, I dare to say, the biggest polymer event in the world. And with us, here in Pilsen. One day before Christmas we were on the way home in the car and got the idea. The next day I was already writing information and thinking a logo up. A month later everything is ready, we are arranging last lecturers, sponsors, timetable... and still counting something.

Paradoxically, I have already learned more things in all that time of the organization than during my studies at school :).

The Polymer Week 2017 is just something mega. It is an absolute luxury for all clayers who yearn to know the best lecturers from all around the world and learn creative projects and techniques from them all week. For me this is an incredible school of life and a huge burden. However, everything has already returned to me a hundred times, so many new experiences! My creativity appears again in a different light, because I always think something up. Ideas goes out of my head with such speed that even in Doller there isn´t enough space for them, and I've got another three notebooks that I always carry with me. I want you to understand me, I am trying to think the most innovative ideas up that would make a memorable event from the Polymer Week. Whether it's the program itself, decorating venues or small backpacks for each participant. My head is like Pinterest itself.

Můj projekt na Polymer Week - Polymerové pralinky / My project for the Polymer Week - Polymer praliné

Těším se na všechny, kdo za námi v létě dorazí do Plzně, staví se na čajík v LC Atelieru a užijí si týden plný polymeru se všemi těmi báječnými lektory, kteří se už těší na plzeňské pivo a na každého z vás! Registraci spouštíme dneska - 14. února, na Valentýna, tedy svátek pro zamilované do polymeru. Je to stres, spousty domněnek a přitom natěšenost najednou. Drže nám prosím palce. Budu doufat, že nám přes ten obrovský zájem zkolabuje systém, to by byla ta lepší varianta :).

Děkuju za to, že tu pořád jste!

Lucy

I look forward to all who will arrive to Pilsen in the summer, drop on tea in LC Atelier and enjoy a week full of polymer with all those wonderful lecturers who are already looking forward to Pilsner beer, and each of you! We are launching the registration today - February 14, on Valentine's Day, a holiday for lovers in the polymer. It is a stress, a lot of guesses, but we are looking forward to it at the same time. Wish us luck, please. I will hope that the system won´t collapse due to the huge interest, it would be the better option :). Thanks you are still here!

Lucy

www.polymerweek.com