Lucy má tým! / Lucy has a team!


Odpočinek není hřích. Budete se divit, došlo mi to teprve předevčírem.

Jsem workoholik. Občas je to super vlastnost, stíhám tolik věcí za den, které jiní nezvládnou ani za týden. Ale je to jako hrát si s ohněm. Může se to přehoupnout až do sebedestruktivního módu a pokud nezabrzdíte včas, je konec. Vyhořeli jste.

A rest is not a sin. You will be amazed, I realized it only yesterday. I am a workaholic. Sometimes it's a great feature. I can manage many things in a day that others can´t do even in a week. However, it's like you play with a fire. It can swing to the self-destructive mode and if you don´t stop it in time, it's over. You have burnt out.

V dnešní době lidi konečně přicházejí na to, že pracovat v kanceláři, či v práci, která nás dennodenně štve, nemusí být nutný standart. Malé děti to vědí, není to práce snů, to spíše kosmonaut, hasič, umělec, cokoliv, co je baví a naplňuje. Ale jako dospělí se pak uchytí v pasti, z které ne a ne odejít. Krom toho, že časem zcela jistě vyhoří, nemají plán B. Ale ti moudří, ti, kteří už na to přišli, na to jdou z opačné strany.

Plán B mají za plán A. Jdou za svými sny, pracují, ponocují, dřou a nespí. A ano, jsou to workoholici. Bez toho úspěch nepřichází. Pracují na svých projektech, akcích, produktech a tvoří nové věci. Tito lidé nejsou závislí na nikom, jen na sobě a sami si také určují pravidla svojí práce. Jenže, pokud máte zápal, nadšení a sny, je hodně těžké zbrzdit, přesně můj problém.

Nowadays, people finally come to realize that to work in an office or have a job that bothers them every day, it may not be a necessary standard. Babies know, it's not a dream job, it´s rather an astronaut, firefighter, artist, whatever is a fun and fulfilling. However, in an adulthood then they can be trapped and they can´t get out of it. Moreover, as the time goes they will surely burn out, they don´t have a plan B. However, the wise ones who have figured it out, they go at it from the opposite side.

They have the plan B as the plan A. They follow their dreams, work, stay up at night, work hard and don´t sleep. And yes, they're workaholics. Without that success does not come. They work on their projects, events, products and create new things. These people are not dependent on anyone, just on themselves and they also determine the rules of their work. But if you have the enthusiasm, passion and dreams, it is very difficult to slow down. That is exactly my problem.

Naberu si toho moc, připadám si v tu chvíli jako superhrdina a napíšu si do Dolleru stopadesát věcí, které je potřeba udělat. Představuji si, jak vše stihnu, jak budu nadšeně dodělávat jeden úkol za druhým… realita je pak dost často taková, že ubrečeně sedím a nevím, do čeho se dříve pustit. Neumím to. Jsem pořád školou povinná, můj kluk taky nevydrží všechno (o tom jsem vám ještě nic nenapsala co :) a já jsem pak v pasti. Čemu se věnovat dříve, co udělat jako první...

Ale vesmír moc dobře ví :). Zase to byla otázka pár dnů, než do sebe vše zapadlo. Jeden den si stěžuji mojí Nikol, že to nezvládám. O dva týdny později za mnou přijdou čtyři spolužáci, že by byli rádi součástí, že chtějí pomoct a pracovat na něčem, co jim dává smysl. A pak mi to docvaklo. To je ono!

I take on too much, I feel as a superhero at that moment and I write down one hundred and fifty things I need to do to my Doller. I imagine how I make everything, how I enthusiastically put the final touches to one task after another ... then the reality is very often different. I tearfully sit and do not know which thing to do as the first one. I cannot do it. I am still at the school age, my boyfriend can´t tolerate everything (I haven´t written anything yet about him :) and then I am trapped. What to do the first of all...

However, the universe knows :). Again, it was a matter of a few days, then everything fell into its place. One day I complained to my Nikol that I couldn´t cope with it. Two weeks later, my four classmates came to me that they would be happy to be a part of my project, they want to help and work on something that gives them the meaning. And then I got it. That´s the right thing!

Nikdy nemůžu všechno zvládnout sama. Nemám na to sílu, potřebuji více času a také minimálně osm rukou, aby vše kmitalo a odsýpalo, jako hodinky. A tento problém zvládne vyřešit jedině pořádný tým.

Tým lidí, kteří mají zápal pro věc, jsou ve stejném věku jako já (konečně) a chtějí pracovat na skutečných fresh projektech, které mají budoucnost. Přesně takový team teď tvoříme!

Jako současná generace se domlouváme online a nejdůležitějším pravidlem je, dělat pouze to, co nás baví. Každý umí jiné věci, má jiné zkušenosti a právě díky tomu, se tak skvěle doplňujeme. Založili jsme společně LC Crew, což zní trochu jako Úžasňákovi, takže název jsme myslím vybrali velmi vhodný :), a dohromady tvoříme, plánujeme a hlavně vymýšlíme ty nejbláznivější a nejúžasnější projekty.

I can never do it all alone. I do not have strength, I need more time, and at least eight hands that everything could perfectly work. And this problem can be resolved only by a good team.

It is the team of people, who have the enthusiasm, who are in the same age as me (at last!) and want to work on real fresh projects that have a future. Now we are creating exactly such a team!

Like the current generation, we communicate online and the most important rule is to do only what we love. Everyone can do different things, has different experiences and thanks to that we perfectly complement each other. We have found LC Crew together. It sounds a bit like The Incredibles, so I think we chose the right name:), and together we create, plan and mainly invent the craziest and most amazing projects.

Co to znamená pro vás? Více informací, videí, projektů, postů na sociálních sítí, akcí,... projeví se to v každém bodě. Těším se, až vám budu moci napsat zase něco více, o jednotlivých členech a také o zkušenostech, které společně načerpáme. Protože teď začíná teprve jízda! A pamatujte, pokud něco nezvládáte, nebo neumíte, nechte si poradit. Od toho je nás tu tolik. Spojte se s lidmi, kteří jsou na stejné vlně jako vy a tvořte společně.

What does this mean for you? More information, videos, projects and posts on social networks, events ... it will be seen at every point. I am looking forward to that I will be able to write something more about the individual members and also about experiences that we will gain together. Because this is only the beginning! And remember, if you don´t manage anything or you can´t, take an advice. That´s why there are many of us. Connect with people who love the same things as you and create together.

Lucy