Jak uspořádat akci pro více jak 200 lidí a nezbláznit se z toho / How to organize an event for more


Jak uspořádat týdenní akci pro více jak 200 lidí a nezbláznit se z toho

How to organize a week-long event for more than 200 people and don´t go mad

Polymer Week je moje srdcová záležitost. Pořádat takto velkou akci, vyzkoušet si organizaci a hlavně získat zkušenosti, které bez praxe sami nepřijdou… přesně o tom jsem snila. Účastnila jsem se desítek kurzů, od jedenácti let jsem jezdila na workshopy, polymerové akce za hranicemi i u nás. Ale vždycky se někde něco našlo, něco, co i přes skvělé zážitky, talentované lektory a perfektní kolektiv malinko pokazilo celý dojem z akce.

The Polymer Week is my heart issue. To organize such a great event, to try the organization and especially to gain experience which you can´t get without practice ... that is exactly what I have dreamed about. I have participated in dozens of courses. Since I was eleven years old, I went to workshops, polymer events around our republic as well as abroad. However, there was always something that, in spite of great experience, talented teachers and perfect team, made a bad impression on the whole event.

Přemýšlela jsem, čím to je. Znáte mě. Už v té době jsem si vizualizovala a v hlavně si představovala vše, co by správná polymerová akce měla mít. Od samotných detailů, jako jsou dárky pro účastníky, kartičky se jmény, až po ty nejvíce důležité věci, které tvoří celou akci. To, jak nás s taťkou napadlo uspořádat Polymer Week, to už víte. Dneska vám ale něco prozradím z té organizační stránky. Aneb, jak uspořádat týdenní akci pro více jak 200 lidí a nezbláznit se z toho :).

I wondered what it is. You know me. Already at that time, I had been visualizing and mostly imaginiting everything that every polymer event should have. From the very details, such as gifts for participants, cards with names, to the most important things that make up the whole event. This is how I and my dad got the idea to organize the Polymer Week, you already know it. Today I am going to tell you about some of the organizational aspects. Or, how to organize a week-long event for more than 200 people and don´t go mad :).

Nejdůležitější věc, kterou nutně potřebujete mít, je nápad. Originální myšlenka, něco, co z vaší akce udělá výjimečnou událost, kterou si lidé budou pamatovat.

Je potřeba udělat něco konkrétního jinak a odlišit se. Co jsme udělali my? Šli jsme do toho po hlavě a řekli jsme si, že to bude prostě mega. Chtěli jsme dát lidem na výběr a tak jsme dohromady pozvali přes 20 lektorů z celého světa, kteří se Polymer Weeku účastní. Každý si tak může vybrat konkrétní workshop a kurz a není nucen účastnit se celé akce a absolvovat všechno. Nic takového tu předtím ještě nebylo.

Po tom, co už přibližně víte, v čem bude spočívat koncept vaší akce, přichází na řadu vizuál. Tak moc důležitý, jen málokdo k němu přikládá takový důraz. Není to jen o samotném logu akce, ale také o každém jednotlivém postu, který nasdílíte na sociální sítě. O způsobu, jakým budete účastníky informovat, jak s nimi budete komunikovat… musí to mít celé styl. Styl, který k vaší akci bude pasovat jako prdel na hrnec :).

The most important thing that you necessarily need to have is an idea. The original idea, something that makes a unique event from your one, something that people will remember.

You need to do something concrete differently and set yourself apart others. What have we done? We went into it headlong, and we said it would be mega. We wanted to give people a choice, and so we have put together over 20 invited lecturers from around the world who are participating in the Polymer Week. Everybody can choose a specific workshop and course and nobody is forced to participate in the whole event and attend everything. Nothing like that has ever been here.

After all, you already know what will involve the concept of your event, there comes the visual. It is so much important, only a few of us put great emphasis on it. It's not just about the very event logo, but also about each post that you'll share on social networks. The way you will inform participants or how you will interact with them ... it must have a style. The style, that perfectly goes together with your event :).

Odstartovali jsme registraci, odpovídáme na dotazy, sdílíme novinky, kontaktujeme sponzory a hlavně máme radost s každého nově přihlášeného účastníka! Minulý týden jsme měli ještě jeden neméně důležitý úkol. Vydali jsme se s LC Crew natáčet upoutávku. Video, které napoví a hlavně přesvědčí, že Polymer Week 2017 prostě bude stát za to! Však se na ní podívejte a pak mi napište, jestli s vámi mám počítat a vyčlenit si na vás chvilku z celého týdne na společný čaj v kavárně :).

Děkujeme za úžasnou podporu všem přihlášeným, moc se na vás na všechny těším!

Lucy

www.polymerweek.com

We have started the registration, we are answering questions, sharing news, contacting the sponsors and especially we are happy with each newly registered participant! Last week we had another equally important task. We went to shoot a trailer with LC Crew. The video that will tell you and especially persuade you that the Polymer Week 2017 will just be worth it! Just watch it, and then write me if I should await you and make time for you during the whole week to have a tea with you in a cafe :).

Thank you for the wonderful support of all registered people, I am looking forward to all of you so much! Lucy

www.polymerweek.com