Jedeme na Prague Design Week! /We are going to Prague Design Week!


Zdá se to neuvěřitelné. Pro mě to je pořád neuvěřitelné. Ale začnu hezky od začátku, i přesto, že v době, kdy píši tento článek, je skoro půlnoc, Lucy má jít druhý den do školy, ale ne a ne se odtrhnout od psaní a tvoření. Mám totiž pár myšlenek, které bych na blogu ráda zanechala.

Je to asi rok zpátky, kdy jsem posílala přihlášku na pražský Design Blok. Jedna z hlavním designových akcí, kde každoročně designéři představují autorskou tvorbu a novinky z uměleckého světa. Přála jsem si, vlastně tajně doufala, že mě vezmou a že polymer ukážeme světu v trochu jiném světle, než doposud byl a stále je prezentován. Pak ale přišel email, že to nevyšlo. A s tímto emailem také pocit zklamání, výčitky a smutek, že na to prostě nemám.

It seems unbelievable. For me, it's still unbelievable. However, I'll start from the beginning, even though now it's almost midnight, Lucy has to go to school the next day, but just could not tear herself away from writing and creating. Because I've got a couple of ideas that I would like to post on my blog.

It's been about a year ago, when I sent an application for the Prague Design Blok. It is one of the main design events where every year designers present their creative work and news from the art world. I wished, actually I secretly hoped, they would choose me and we would show the polymer to the world in a different light than it has been presented so far. But then the email that I didn´t succeed came. And with this email also the feeling of disappointment, remorse and sadness that I am not good enough came.

Nicméně, o pár měsíců později již chystáme svoji první expozici na akci Design Plzeň, což byla parádní příležitost, si vše vyzkoušet. Nedovedu si představit, že bychom jeli poprvé rovnou na Design Blok, protože to by byl úplný masakr. Ono je totiž jednoduché, si vše pohádkově vysnít, ale teprve na místě (i na 100x menší akci) vám dojde, že příprava dělá své a všechny mouchy je třeba vychytat ještě předtím, než se pustíte do velkých akcí.

A tak opět vše bylo tak, jak mělo být. Ve správném pořadí a na správném místě.

Nedovedu si představit, že do Prahy vezeme 5x totálně narvané auto (které není nejmenší) a někde tam na výstavišti servaní a vystresovaní instalujeme dřevěné desky a všechny moje výmysly, u kterých pak nadávám, že nejsou doladěné do posledního puntíku (jsem perfecionista a můj táta má jenom jedny nervy). Akci v Plzni jsme zvládli. Čtyři dny v kuse vyprávět návštěvníkům o LC Tools a o polymeru, to jsem pak už ke konci ani nevěděla, co říkám a jen jsem jela na automat, nicméně opět zkušenosti k nezaplacení.

A letos to přišlo.

However, a few months later we were preparing our first exhibition for the event of Design Pilsen, which was a great opportunity to try things out. I cannot imagine that we would have gone straight on the Block Design as the first event, because it would be a complete massacre. It is simple to dream up everything, but yet at the place (even at 100 times smaller event) you realize that preparation makes all and it is needed to fine-tune all the mistakes before embarking on large-scale events.

So again, everything was as it should be. In the right order and at the right place.

I cannot imagine that to Prague we would be carrying totally crowded car (which is not the smallest) 5 times, and somewhere in the exhibition we are tired and stressed out installing wooden boards and all my inventions, because of these I would swear that they are not fine-tuned (I am a perfectionist and my dad has the only nerves). We managed the event in Pilsen. Four days in a row telling visitors about the LC Tools and the polymer, in the end, I didn´t even know what I was saying and I was like a robot, but again the experience is priceless.

And this year it came.

Je konec února, finišujeme s přípravami na Polymer Week a jakoby toho nebylo málo, objevím na internetu poslední možnost přihlášky na Prague Design Week (což je akce velmi podobná Design Bloku, ovšem o trošku komornější - jen 80 vystavovatelů :), a hlavně ne tolik komerční). A tak jsem se v tu chvíli asi zbláznila, přihlášku jsem odeslala a pracovala dál na tom, co bylo potřeba.

Otevírám emailovou schránku a v ní pročítám jeden email za druhým. Mezi nimi je také jeden začínající: “Radostně oznamujeme…”

Mezi 80 vystavovatelů vybrali také jednu malou ukecanou blondýnu z Plzně, co miluje speciální plast a má sen prosadit polymerové hmoty jako další umělecký materiál hned vedle keramiky, nebo porcelánu, či skla.

It is the end of February, we are finishing the preparations for the Polymer Week and as if it is not enough, I discovered on the Internet the last chance for registration to Prague Design Week (which is a very similar event to Design Block, however, is a bit more intimate - just 80 exhibitors :), and especially not so much commercial). And so I was probably mad at that moment, I sent the application and continued working on what was needed.

One day I was reading my emails and there were one with: "We joyfully announce..."

Among the 80 exhibitors they chose a little chatty blonde from Pilsen who loves plastic and has a dream to promote the polymer clay as other artistic material like ceramic, porcelain or glass.

Jsem z toho pořád trošku vedle a dlouho mi ani nedocházelo, že 10. - 16. Dubna budeme v Tančícím Domě v Praze vystavovat LC Tools produkty, designové nástroje a také moje polymerové výrobky. To znamená, že mám asi měsíc na to, vyrobit desítky broží a šperků, dotáhnout do konce moje nové polymerové kolekce, vymyslet stánek a celou expozici, připravit letáčky, obaly,... a hlavně se z toho všeho nezbláznit :). Díky bohu, že na to nejsem sama a že máme v týmu úžasné pomocníky, kteří do toho jdou s námi!

Vypínám notebook, už je půlnoc a letím spát, abych o tom mohla ještě pod dekou přemýšlet a vše naplánovat. Dejte mi vědět, jestli se v Praze setkáme, budu se na vás těšit! Lucy

www.praguedesignweek.cz

I am still a bit delirious and it lasted a long time when I got that from 10th to 16th April we will be in the Dancing House in Prague exhibiting LC Tools products, design tools and also my polymer products. This means that I have about a month to produce dozens of brooches and jewelry, to finish my new polymer collection, to think up the stand and the whole exposition, to prepare leaflets, packaging, ... And most importantly, not to go mad :). Thank God that I'm not alone and that we have an amazing team of helpers who go into it with us!

I am switching off the laptop, it's midnight and I'm running to sleep. I want to dream about it under the blanket and plan everything. Let me know if you meet me in Prague, I will be looking forward to you! Lucy

www.praguedesignweek.cz