Jedno tvořivé odpoledne na základní škole / One creative afternoon at elementary school


Byl jeden z prvních krásných a slunečních dnů, jaro začalo a s ním i moje tvořivá nálada, protože za světla se po večerech tvoří mnohem lépe! Před časem ke mě přišla naprosto krásná nabídka, která se neodmítá. O pár týdnů později už frčím do Prahy na Základní školu Jižní, kde na mě čeká pár nadšených rodičů a dětí. Budeme spolu povídat o polymerových hmotách a tvořit!

It was one of the first beautiful and sunny days, spring has begun as well as my creative mood, because by daylights I can create much better in the evenings! Some time ago an absolutely beautiful offer you cannot refuse came to me. A few weeks later, I'm going to one of Prague elementary schools, where a few enthusiastic parents and children are waiting for me. We will talk about the polymer and create!

Kdybyste viděli ty nadšené a zaujaté tváře. Bylo to ohromně milé a ojedinělé. Děti tomu dávají neskutečnou atmosféru a představte si, teprve doma mi po příjezdu došlo, že ačkoliv dětem bylo od 4 do 13 let, po celou dobu mého povídání s prezentací byly úplně potichoučku a jen poslouchaly, co si tam před nimi blondýna, stejně vysokého vzrůstu jako oni, povídá.

If you've seen the most enthusiastic and concerned faces. It was extremely nice and unique. Children gave an incredible atmosphere to it and imagine, only when I got home, although the children were in the age from 4 to 13, throughout my talk with the presentation they were absolutely quiet and just listened to what the blonde, as tall as they, was saying.

Mám pro vás pár fotek, abyste se do oné atmosféry lépe vžili. Možnost prezentovat a sdílet svůj vlastní příběh a k tomu to, že vás někdo poslouchá a nadšeně s vámi tvoří, to je ta největší odměna, jakou vám kdo může za vaši práci dát. A proto děkuji všem, kteří ten den přišli, vedení školy, Lenče za fotky a hlavně Růžence, díky které jsem tam mohla ono dne být. Děkuju!

A pokud byste si se mnou rádi zatvořili i na vaší škole, dejte vědět a uděláme jedno kreativní odpoledne i u vás, bude to jízda!

Krásné jaro přeje Lucy

I have a few photos to show you the atmosphere. The opportunity to present and share your own story, and the fact that someone listens to you and enthusiastically creates with you, that's the best reward you can get for your work. And so I thank everyone who came that day, the school management, Lenka for photos and especially Růženka, because of her I could be there. Thank you!

And if you would like to create with me at your school, let me know and we'll do a creative afternoon at yours and we will enjoy it!

Have a beautiful spring!

Lucy