Věřit, tvořit, přesvědčit / Believe, create, convince


Věřím v to, že úspěšní a inspirativní lidé, mají jednu společnou vlastnost. Jsou to dříči. Makají na svých snech od samotné vizualizace až po konečnou realizaci a po sklizení úspěchu to pro ně nekončí. Vidí dál než ostatní, jsou to vizionáři a jdou tam, kde ostatní nevidí příležitost, ale problém. Nedávno jsem přemýšlela, jak to celé cítím já a upřímně, snažím se nad touto tématikou přemýšlet více do hloubky a ujasnit si to, jak to mám nastavené já, mi hodně pomáhá. Už jen proto, že svůj workoholismus musím dost často krotit :).

I believe in that the inspirational and successful people have one thing in common. They're hard workers. They work on their dreams very hard, beginning the visualization up to the final implementation as well as having success. However, that´s not the end. They see further than others, they are visionaries and go where others don´t see an opportunity, but a problem. Recently, I have wondered how I feel it, and frankly, I'm trying to think over this topic more in depth and to clarify how I got it set. This helps me a lot. Just because, I often have to control my workaholism :).

Věřit, tvořit a přesvědčit.

Believe, create and convince.

Tyhle tři slova mi vypadla z hlavy jednoho dne ve škole, klasicky doba, kdy jsem nejvíce produktivní, nicméně jsem nucena sedět v lavici a číst si z deset let staré učebnice (v dnešní době to, co napíšete dnes, už zítra neplatí). Je to charakteristika přesně toho, jakým stylem pracuji a tak vás ke mě ráda nechám nakouknout.

Those three words fell from my head at school one day, classically the time when I am the most productive, but I am forced to sit at a desk and read ten-year-old textbooks (nowadays what you write today, it is not true tomorrow). It is a precise characteristic of how I work and so I let you to peek to me.

Věřit

Máte sny, plány, chcete někam dojít, něčeho dosáhnout, ale pokud tomu sami nevěříte, můžete to rovnou zabalit. Věci vám nebudou hrát do karet, pokud si to v hlavě nesrovnáte, pokud své myšlení nenaladíte na správnou vlnu - na vlnu, na které se sny plní a kde nic není nemožné. Stejně tak, jako jsem před pár lety věřila, že svůj e-book dopíšu a spousty lidí si jej budou chtít koupit (prodává se do dnes). Jsem si jistá, že všechna práce navíc, kterou do LC Tools a mé tvorby vkládám, se vyplácí a sklízí své ovoce. A stejně tak věřím, že ještě tento rok spousty lidí po celém světě nadšeně otevře mou knihu a pak se jen před spaním začtou a budou snít o tvoření. Už mám trošku praxi a vím, jak si správně přát. A vy na to určitě také přijdete, pak se dají věci do pohybu.

Believe

You have dreams, plans, you want to be somewhere, to achieve something, but if you do not trust yourself, you can pack it in. Things won´t work in your favor if you don´t realize what you want, and if your thinking won´t be on the right wave - the wave where dreams come true and where nothing is impossible. Just a few years ago, I believed that I could write my e-book and a lot of people would want to buy it (people still have been buying it). Or when I'm sure that all the extra work I do for LC Tools and my work is worth it, and reap the harvest. Likewise, I believe that even this year a lot of people around the world will eagerly open my book and then just before going to bed they will start reading the dream of creating. I've had a little practice and I know how to properly make a wish. And you will also think of it, because then things will start moving.

Tvořit

Neumím si sama sebe představit bez tvoření. Ohromně si vážím vlastních rukou a žasnu nad tím, co jsme jako lidé schopni vytvořit. Od psaní, po cit v rukou, díky kterému tvoříme výtvarná a kreativní díla… je to neuvěřitelné a málokdo si to vůbec uvědomuje, ale kdyby se tvoření opět vrátilo do našich domácností, kde se ještě před časem místo koukání na televizi hrály karty nebo vyšívalo, bylo by to celé o něčem jiném a snad by se alespoň na chvíli zastavil čas, který neustále někam spěchá.

Přesvědčit

Můžete mít sebelepší nápad, zkušenosti, nebo peněz jako… ale pokud nezvládnete přesvědčit lidi kolem sebe a dokázat jim, že to, co tvoříte, rozhodně stojí za to, pak máte myslím problém. Úplně upřímně, pokud na to budete sami, půjde to pěkně ztuha. Sdílejte s lidmi okolo, co děláte, ukazujte svoji práci a nestyďte se. Když tomu půjdete trošku naproti, stoprocentně narazíte na lidi, kteří vás nasměrují zase někam dál a pomohou vám na vaší cestě za snem, nebo se rovnou stanou vašimi parťáky. Nebojte se sdílet svůj příběh s ostatními. Toto je cesta, jak se můžete navzájem inspirovat a podpořit.

A pokud vám v tom budu moci jakkoliv pomoci, dejte mi vědět, jsem tu pro vás!

Lucy

Create

I can´t imagine myself without creating. Tremendously, I appreciate my own hands, and I am amazed by what we as humans are able to create. From writing to feeling in hands, thanks to which we are able to create artistic and creative works ... It's unbelievable and very few people are aware of it at all, but if the creating returned to our homes, where some time ago people played cards or embroidered instead of watching TV, it would be a whole different story, and perhaps the time, which is always in a hurry, would stop at least for a moment.

Convince

You can have a good idea, experience, or money... But if you can´t manage to convince people around you and prove to them that what you create is definitely worth it then I think you have a problem. Quite frankly, if you are alone for it, it will be pretty tough. Share what you do with the people around, show your work and don´t be shy. When you do something for it, definitely you will meet people who will direct you somewhere further and help you on your way to your dream, or simply become your partner. Feel free to share your story with others. This is a way how you can inspire and encourage each other.

And if I can help you in any way, let me know, I'm here for you!

Lucy