Moje pralinková mánie / My praline mania


Miluju jídlo a taky čokoládu, tu tmavou, ta je zdravá, že jo :). A tak se mi často stává, že se v jídle inspiruju a najednou mi pod rukama polymer kvete do výrobků, které bych taky snědla. A úplně stejně to bylo i s polymerovými pralinkami - projektem pro letošní Polymer Week.

I love food, and also chocolate. The dark one, it's healthy, right :). And so it often happens to me that I find an inspiration in food and suddenly my hands make the polymer product, which also I would like to eat. And in the same way it was with polymer pralines - the project for this year's Polymer Week.

O Polymer Weeku jsem vám už dvakrát psala a vám je tak jistě jasné, jak parádní tohle bude akce! Bude to neuvěřitelné, až se do Plzně sjedou lidé z celého světa. Ti, kteří si zamilovali polymer a jsou tomuto materiálu natolik věrni, že jim je jedno, zda bydlí 400 nebo 3000km odsud, prostě dorazí a hodlají si to tu s námi užít! To je panečku přístup.

I´ve already written about the Polymer Week to you twice and so you know how great this event will be! It will be incredible, when people from all over the world will gather in Pilsen. Those who fell in love with the polymer and they are devoted to this material that they do not care whether they live 400 or 3,000 kilometers from Pilsen, will just arrive and intend to have a good time there with us! Wow, this is the approach.

No a taková speciální akce si žádá speciální projekty. Lektoři dali dohromady úžasné kousky, každý projekt je naprosto originální a krásně podtrhuje styl autora. Abych se přiznala, ten svůj jsem dělala poslední možný den před registrací a bylo to teda o fous. Jako organizátoři jsme toho měli v tu chvíli nad hlavu, vzpomínám na ty dny, kdy jsem chodila spát každý den ve tři ráno, protože práce neubývala a termín registrace se blížil. Svůj projekt inspirovaný jídlem jsem ale dodělala a moc se těším na všechny přihlášené, které na můj workshop v rámci Polymer Weeku dorazí!

Well, such a special event calls for special projects. Lecturers put together amazing pieces, each project is completely original and beautifully highlights the style of the author. To be honest, I did mine the last possible day before the registration and that was a close shave. As organizers, we were swamped with work at that moment, I remember those days when I went to sleep at 3 a.m. every day, because there was many things to do and the registration deadline was approaching. I finished my project inspired by food and I'm looking forward to all registered who will arrive at my workshop within the Polymer Week!

Polymerové pralinky jsou projektem, který vás naučí kromě trpělivosti také něco o kompozici, vymýšlení tvarů, hledání nových variant. Společně budeme prozkoumávat barvy a vzory božských polymerových pralinek, které díky promyšleným trikům budou ve výsledku vypadat perfektně i s vysokým leskem. Těším se, až vám předám pár triků ohledně skicování a přenášení nápadů z hlavy na papír. V tomto okamžiku bude mít každý prostor a čas hledat inspiraci, přemýšlet a hlavně zakomponovat do polymerových pralinek také svůj vlastní styl, který vás charakterizuje. Hodně si zakládám na tom, aby účastníci mých kurzů pouze nekopírovali můj projekt, ale pozvedli jej na vlastní úroveň, což vám dá mnohem více.

A tak doufám, že se v létě potkáme! 2-7. července v Plzni, dorazte za námi, těšíme se, protože něco takového tu ještě nebylo!

Lucy

The polymer pralines are the project that teaches you something about patience, a composition, inventing shapes, searching for new alternatives. Together we will explore colors and patterns of divine polymer pralines, which, thanks to sophisticated tricks, will result in a perfect look even with a gloss. I look forward to sharing a few tricks about sketching and transfering ideas from head to paper with you. At this point, everyone will have space and time to seek inspiration, to think, and especially incorporate their own style that characterizes them into the polymer pralines. I am particular about the fact that the participants of my courses wouldn´t just copy my project, but raise it on their own level, which will give you much more.

So I hope we will meet in the summer! Come to Pilsen during 2 and 7 July, we are looking forward to it because there haven´t been anything like this! Lucy

Děkuji za krásné fotky mojí Nikol Bruncové / Thank you for wonderful photos my dear Nikol :)