Knihy, které si musíte přečíst / Books you have to read


Pokud jsem na něčem závislá a jsem schopná za to utratit spousty peněz, pak jsou to rozhodně knížky (a jídlo). Jak já miluju knihkupectví, vůni knih, zkoumám jejich vazbu, grafiku a hlavně informace uvnitř. Jsem spíše ten typ, co místo beletrií a příběhů čte více naučnou literaturu. V té pak čerpám inspiraci a zvýrazňuji si myšlenky a věty, které mě posouvají dál a nutí mě přemýšlet trošku jinak.

Začalo to se mnou brzy. Taťka mi prý do postýlky dával knížky, už když jsem byla mimčo, abych se nenudila asi :). Od Narnie jsem pak v dospívání přeskočila rovnou na knihy typu Bohatý táta, chudý táta. Zamilovala jsem si Čtyři dohody, které jsem objevila u rodičů, a už to jelo…

Dneska pro vás mám pár tipů na knížky, které mě za celý život nejvíce ovlivnily a které za to rozhodně stojí.

If I'm dependent on something and I'm able to spend lots of money for it, then it's definitely a book (and food). How I love a bookstore, the smell of books, I examine their binding, graphics, and mainly information inside. I'm more the type that reads popular science books rather than fiction and stories. In the books I draw inspiration and highlight the thoughts and sentences that move me further and make me think a little differently.

It started soon. My dad says that he was giving books to my crib when I was a baby in order not to be bored :). From Narnia, I have just jumped up in teenage years on books like Rich Dad Poor Dad. I fell in love with the Four Agreements that I discovered at my parents and it already started...

Today I have a few book tips that have influenced me the most in my lifetime and which are definitely worth it.

PŘEDNÁŠEJTE JAKO NA TEDU

Tohle je bezesporu ta nejlepší knížka, kterou jsem za celých 18 let přečetla. Na každé stránce jsem našla desítky úžasných myšlenek, rad a nápadů o tom, jak zaujmout publikum, vyprávět vlastní příběh a hlavně skvěle přednášet. Hodně mi pomohla, když jsem se chystala do Zlína a díky ní jsem pak zvládla přednášet o vlastním příběhu pro více jak 200 lidí s jedním velkým a úžasným potleskem na konci :).

TED TALKS

This is undoubtedly the best book I've read over 18 years. On every page I found dozens of amazing ideas, advices and ideas on how to engage the audience, tell your own story and especially present. It helped me a lot when I was going to Zlín and thanks to it I managed to present my own story to more than 200 people with a big and amazing applause at the end :).

Přednášejte jako na TEDU je kniha od nakladatelství Jan Melvil Publishing. Malé, přátelské a naprosto úžasné nakladatelství, které vydává ty největší pecky o osobním rozvoji, zdraví, umění… jsou hrozně hodní a tak jim chci hlavně touto cestou moc poděkovat. Spousty knížek mám totiž od nich, a když mi jednou za čas pošlou balíček, skáču radostí ještě dva týdny. Z celého srdce děkuji, že mě zásobujete takovým množstvím kvalitních knížek, díky kterým se můžu posouvat dál a nenudím se ve škole :).

The Czech translation of TED Talks is a book by Jan Melvil Publishing. The small, friendly and absolutely amazing publishing house that publishes the biggest stories about personal development, health, art... They are great and I really want to thank them very much for this. I have a lot of books from them and when they send me a pack from time to time, I jump for two weeks. Thank you wholeheartedly for providing me with a number of good books that I can move on with my life and do not get stuck at school :).

Od Melvilu rozhodně ještě stojí za přečtení kniha Mít vše hotovo, díky které konečně budete stíhat vše, co si naplánujete. Její zjednodušená verze se pak jmenuje Zen a Hotovo od jiného autora, která na to jde malinko jinak, ale je super přečíst si knížky obě a vzájemně je porovnat.

It is definitely worth reading the book Getting Things Done (also translated by Melvil Publishing), thanks to which you will eventually manage everything you plan. Its simplified version is called Zen to Done by another author, who does it slightly differently, but it's great to read both books and compare them.

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

Nedá se snad ani slovy popsat, jak je tahle kniha úžasná. Miluj svůj život od Luise L. Hay je světový bestseller, což není divu. Zjednodušeně je o tom, jak se mít rád. Možná si teď budete klepat na čelo, ale ruku na srdce, jste spokojeni s tím jak vypadáte? Nadáváte si, že nejste dost dobří, něco vám nejde, nejste dostatečně milovaní, neustále nemocní? Přečtěte si ji a pochopíte, o co v životě jde. Protože teprve až když se máte rádi takoví, jací jste, do sebe začne vše zapadat a začnou dít ty správné věci.

Minulý týden jsem měla na tuhle knížku referát ve škole. Klasicky jsem improvizovala, nic jsem si nepřipravila a jen upřímně povídala. Svůj příběh a osobní názor, příběh Luise, která to měla od malička složité (v pěti letech ji znásilnili, toulala se životem, nízké sebevědomí, rakovina… a teď má jedno z nejúspěšnějších nakladatelství o osobním rozvoji, vede workshopy, pomáhá lidem s nemocemi a je celosvětově známá svým přístupem a nadšením k životu) a spojitost mezi nemoci a naší psychikou. V jeden moment jsem si uvědomila, jak mě všichni poslouchají. Měla jsem pocit, jakoby to zasáhlo každého. A stejně tak i vás zasáhne celá kniha, která vás nasměruje zpátky tam, kde jste byli jako malí. Víte, kam mířím?

YOU CAN HEAL YOUR LIFE

It is not even possible to describe how this book is amazing. You Can Heal Your Life by Luis L. Hay is the world's bestseller, which is no wonder. It's about how to love yourself. Maybe you'll be knocking on your forehead, but hand on your heart, are you happy with what you look like? Do you call yourself names that you are not good enough, you can´t do anything, you are not loved enough, you are still sick? Read it and you will understand what's important in life. Because only when you like what you are, everything will fit in and the right things will start doing.

Last week, I presented this book at school. I improvised classically, I did not prepare anything, and only frankly talked. Her story and personal opinion, the story of Luis, who had everything complicated in her life since she was a tiny little child (she was raped at five, she struggled through her life, she had low self-esteem, cancer... and now has one of the most successful publishing house focusing on personal development, does workshops, helps people with diseases and is known worldwide for her attitude and passion for life) and the link between illness and our psyche. At one point I realized how everyone was listening to me. I felt like it hurt everyone. The whole book will hit you, it will direct you back where you were as a little child. Do you know what I mean?

BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ TÁTA

Kniha přesně o tom, o čem se ve škole nemluví, co vás ani na hodině ekonomiky nenaučí. Je jedno, jestli je vám deset, nebo čtyřicet. Tuhle knížku musíte přečíst. Myslím, že je to ten nejlepší možný start, který vás popostrčí k tomu, vytvořit něco svého. Ať už chcete podnikat, živit se tím, co vás baví, nebo jen lépe porozumět finanční gramotnosti… Vše je v ní krásně a stručně vysvětleno. Četla jsem jí ve třinácti, čtu jí znovu a znovu a pořád v ní nacházím užitečné informace, na kterých to celé v podnikání stojí. Bohatý táta, chudý táta se dá sehnat ve verzi pro dospěláky i pro děti! :)

RICH DAD POOR DAD The book is exactly about what you do not talk about at school or they don´t even teach you in Economics lessons. It does not matter if you are ten or forty. You have to read this book. I think it's the best possible start to get you to do something. Whether you want to do business, make your living by doing what you enjoy or just better understand financial literacy... Everything is beautifully and briefly explained. I read it at thirteen, and I read it again and again, and still find useful information which is essential for business. Rich Dad Poor Dad can be bought in versions for both adults and children! :)

Za fotky děkuji Nikol Bruncové a Alešovi / Thank you Nikol Bruncova and Ales for the photos!

Až budu mít zase chvilku času, napíši vám další knihy, které by se měly objevit i ve vaší knihovně. Napište mi prosím do komentáře vaší nejoblíbenější knížku, moc ráda se inspiruji!

Mějte se nádherně. Sněte a čtěte :).

Lucy

When I have a little more time, I'll write you more books that should appear in your library. Please write me your favorite book in the comment, I love to get inspired!

Have a nice time. Dream and read :).

Lucy