31 dnů! / 31 days!


Je zrovna neděle a já mam tak trochu volnější den. Sedím v lese na chatě, dole u vody plavou kachny, léto jak má být... a i přesto, že mě dostihla letní alergie a tak trochu to narušuje moji produktivitu, kdy přes nateklé oči sotva něco vidím, chci vám zase napsat na blog. Trošku mě mrzí, že tu je poslední dobou tak málo článků, ale až celý ten maraton skončí, tak se to snad zase celé rozjede. Budu se snažit!

Nemůžu ani uvěřit, že za 31 dnů nás čeká Polymer Week. Od toho prvního nápadu, který jsme dostali v autě a o měsíc později spustili rezervaci, se to najednou přehouplo do odpočítávání dnů. Upřímně, pokaždé když se podívám na počítadlo na webu, mám z toho panickou hrůzu, kolik věcí musím ještě připravit, aby vše klaplo tak, jak má. A že toho je mraky!

It's just Sunday and I have a bit free day. I am sitting by the cottage in the wood, ducks are swimming in the water, the summer is as it is supposed to be ... And even though the summer allergy has caught me and it is disturbing my productivity, when I barely see anything through my eyes, I want to write you again on the blog. I'm a little bit sorry that there are so few articles lately, but when the marathon is over, I will be active here again. I´ll do my best!

I cannot even believe that the Polymer Week is waiting for us in 31 days. From the first idea we got in the car, and a month later the booking started, it suddenly shifted into the countdown. Honestly, every time I look at the counter on the web, I have a horror of how many things I still have to prepare to make it all right. And that there are plenty!

Vždycky jsem si v hlavě plánovala a snila o tom, že v budoucnu nějakou akci pro plno lidí uspořádám. A teď je to tady.

Na Polymer Weeku pracuji každý den v podstatě už půl roku v kuse a nemůžu se dočkat, až k nám přijedou všichni ti nadšení clayeři z celého světa. Plzeň bude na chvíli úplně celá polymerová a bude to obrovská jízda!

A protože Polymer Week bude jedno velké překvapení za druhým, tak tenhle poslední měsíc mám na to, dopřipravit všechnu výzdobu, dárečky pro účastníky a lektory (mimochodem, je to snad to nejlepší období, protože nám každý den do kanceláře chodí balíčky od partnerů a sponzorů akce) a krom toho dodělat seznamy účastníků, rozdělit na všechny kurzy stovky kostiček polymerových hmot a v LC Tools musíme připravit pro účastníky také nástroje… ach, jak já se těším, až budeme na místě den před akcí, všude bude ještě chvíli klid, než to vypukne a já se budu kochat tím, co jsme za poslední půl rok všechno zvládli.

I have always planned in my head and dreamed of organizing an event for a whole crowd of people in the future. And now it's here.

I have been working on the Polymer Week every day for almost half a year now and I cannot wait for all the enthusiastic clayers from all over the world to come to us. Pilsen will be completely polymeric for a while and it will be a huge ride!

And because the Polymer Week will be one big surprise after another, I have last month to prepare all the decorations, gifts for the participants and the lecturers (by the way, it's probably the best time, because every day we are getting packages from partners and sponsors in our office) and, in addition, to complete lists of participants, divide all hundreds of the polymer blocks into all courses, and in LC Tools we have to prepare tools for the participants ... Oh, I look forward to the day before the event, there will be calm before everything will break out and I'll be enjoying what we did for the last half of the year.

Možná vám vrtá hlavou, proč jsem se vůbec do něčeho tak obrovského pustila. A já mám na to velice jednoduchou odpověď. Mám totiž jeden velký hnací motor a tím je touha. Přála bych si, aby se naše polymerová komunita rozrůstala, aby nás bylo více, aby zkrátka polymer pořád žil a bavil jak stávající kreativce, tak také ty nové, kteří kouzlo polymeru teprve objeví. Mám o to občas trošku starosti. Těch mladých, kteří s polymery pracují, totiž moc není a tak je na čase, aby se to změnilo. Aby tu byl polymer i za sto let. A protože jsem v té naší komunitě vlastně tak trochu nejmladší, beru za sebe tu zodpovědnost šířit tento materiál dál, mezi mladé, mezi novou komunitu lidí, kteří si polymer zamilují stejně jako my.

Proto bude na Polymer Weeku připravený program také pro veřejnost. Pokud třeba netvoříte, přijďte alespoň na výstavu, pokochat se těmi nejúžasnějšími polymerovými výrobky od autorů z celého světa. Kromě kurzů se světovými lektory a programu pro děti na vás čeká také pár stánků, výborná limča v kavárně a ta nejúžasnější atmosféra! A já!

Tak co? Stavíte se 2-7. července za námi do Plzně na Polymer Week? Budu se na vás celý týden těšit!

Mějte krásné léto

Lucy

Maybe you're wondering why I've gone into something so gigantic. And I have a very simple answer. I have a big motor and that's my desire. I would like to expand our polymer community, to make us more, so that the polymer would be always around us and entertaining the existing creative people as well as the new ones who will discover the magic of the polymer. I sometimes have a little worry. There are not many young people who work with the polymers, and so it is time to change. For the polymer to be here in a hundred years. And because I'm the youngest in our community, I take the responsibility for spreading this material among young people, a new community of people, who will love the polymer just like we do.

That's why there will be a prepared program for the public at the Polymer Week. If you do not create, come to the exhibition at least, to enjoy the most amazing polymeric products by authors all around the world. In addition to courses with world class teachers and children's program, there will be also a few stalls, excellent limos in the café and the most amazing atmosphere! And me!

So what? Are you coming in July (from 2nd to 7th) to the Polymer Week in Pilsen? I will be looking forward to you all week! Have a beautiful summer Lucy